Translations by Huxain

Huxain has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

111 of 11 results
4.
The system does not have information about the available languages yet. Do you want to perform a network update to get them now?
2009-05-04
ލިބެންހުރި ބަސްތަކުގެ މައުލޫމާތު މިވަގުތު ސިސްޓަމުގައެއްނެތް. ނެޓްވޯކުން އަޕްޑޭޓް ކުރަން ބޭނުންތަ؟
5.
_Update
2009-05-04
_އަޕްޑޭޓް
7.
Installed
2009-05-04
އިންސްޓޯލްކުރެވިފަ
10.
%s, %s
2010-01-27
%s, %s
14.
Could not install the selected language support
2009-06-07
ޚިޔާރުކުރެވުނު ބަސް އިންސްޓޯލެއް ނުކުރެވުނު.
21.
_Remind Me Later
2009-06-07
_ފަހުން ހަނދާންކޮށްދީ!
23.
Details
2010-01-27
ތަފްޞީލްތައް
29.
Cancel
2010-01-27
ކެންސަލްކުރޭ
30.
Apply Changes
2010-01-27
ބަދަލުތައް އެޕްލައި ކުރަން
43.
Number:
2010-01-27
ނަންބަރު:
44.
Date:
2010-01-27
ތާރީޚް: