Translations by alasdair caimbeul

alasdair caimbeul has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

136 of 36 results
1.
Success.
2012-03-30
Soirbheachail.
2.
Failure.
2012-03-30
Fàilligeadh.
3.
Authentication failed
2012-03-30
Dh'fhàillig dearbhachadh
4.
Registering client failed
2012-03-30
Dh'fhàillig clàradh cliant
5.
Registering client was successful
2012-03-30
Bha clàradh cliant soirbheachail
6.
Attempting to register at %s
2012-03-30
Feuchainn ri clàradh aig %s
7.
Disabling client failed
2012-03-30
Dh'fhàillig a chur à comas cliant
8.
Disabling client was successful
2012-03-30
Bha a chur à comas cliant soirbheachail
9.
Attempting to disable landscape client.
2012-03-30
Feuchainn a chur à comas cliant landscape.
10.
Landscape Service
2013-01-02
Seirbheis Landscape
11.
None
2012-03-30
Neoni
12.
Landscape - hosted by Canonical
2012-03-30
Landscape - le Canonical mar òstair
13.
Landscape - dedicated server
2012-03-30
Landscape – frithealaiche thoirt thairis
14.
Register
2012-03-30
Clàraich
15.
Disable
2012-03-30
Cur à comas
16.
Invalid host name.
2012-03-30
Ainm òstair neo-dhligheach
17.
Only ASCII characters are allowed.
2012-03-30
Caractaran ASCII ceadaichte a-mhàin.
18.
Landscape is a remote administration service from Canonical. If you allow it, a Landscape server can monitor this computer's performance and send administration commands.
2012-07-12
'S e seirbheis rianachd iomallach bho Canonical tha ann an Landscape. Ma cheadaicheas tu e, faodaidh am frithealaiche Landscape cumail sùil air dèanadas a' choimpiutair seo agus a' cur àitheantan rianachd.
19.
Find out more...
2012-03-23
Faigh a-mach barrachd...
20.
Landscape service:
2013-01-02
Seirbheis Landscape:
21.
Account name:
2012-03-30
Ainm cunntas:
22.
Registration Key:
2013-01-02
Iuchair clàradh:
23.
Don't have an account?
2012-03-30
Chan eil cunntas agad?
24.
Sign up...
2012-03-30
Soidhnig suas...
25.
Landscape server hostname:
2012-03-30
Ainm òstair frithealaiche Landscape:
26.
If you click "Disable" the Landscape client on this machine will be disabled. You can reenable it later by revisiting this dialog.
2012-03-30
Ma bhriogas tu “Cur à comas” théid a' chliant Landscape air an innleachd seo a chur à comas. Faodaidh tu a chur an comas a-rithist nas anmoch le ceilidh air a' cho-labhairt seo a-rithist.
27.
Landscape Management Service Preferences
2013-01-02
Roghainnean seirbheis stiùireadh Landscape
28.
Allow the user to read and write Landscape Client settings.
2012-03-30
Ceadaich a' chleachdaiche leughadh agus sgrìobhadh suidheachaidhean Cliant Landscape.
29.
System policy prevents you from reading and writing Landscape Client Settings.
2012-03-30
Tha poileasaidh an t-siostam cur stad ort bho leughadh agus sgrìobhadh Suidheachaidhean Cliant Landscape.
30.
Landscape client
2012-03-23
Cliant Landscape
31.
Landscape is an easy-to-use commercial systems management and monitoring service offered by Canonical that helps administrators manage multiple machines efficiently.
2012-03-30
'S e seirbheis stiùireadh siostaman malairteach agus seirbheis cumail sùil furasta a chleachd th' ann Landscape a thairgse le Canonical tha cuideachadh rianairean stiùireadh iomadach innleachdan gu èifeachdach.
2012-03-30
'S e seirbheis stiùireadh siostaman malairteach agus seirbheis cumail sùil furasta a chleachd th' ann Landscape a thairgse le Canonical tha cuideachadh rianairean stiùireadh iomadaich innleachdan gu èifeachdach.
32.
You need to install Landscape client to be able to configure it. Do you want to install it now?
2012-03-23
Feumaidh tu stàladh cliant Landscape gu bhith an comas a rèiteachadh. Bheil thu ag iarraidh a stàladh an dràsta?
33.
Install Landscape client?
2012-03-30
Stàlaich Landscape cliant?
2012-03-23
Stàlaich Landscape cliant
34.
Install
2012-03-23
Stàlaich