Translations by Joan Duran

Joan Duran has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 369 results
~
UPS is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> when the UPS becomes completely empty.
2012-04-18
El SAI està per sota del nivell crític i l'ordinador <b>s'apagarà</b> quan el SAI estigui completament buit.
~
Nickel Cadmium
2012-04-18
Níquel i cadmi
~
Computer will suspend very soon unless it is plugged in.
2012-04-18
L'ordinador s'aturarà temporalment d'aquí poc si no el connecteu.
~
PDA is charged
2012-04-18
La PDA està carregada
~
UPS is empty
2012-04-18
El SAI està descarregat
~
The battery is below the critical level and this computer is about to suspend. <b>NOTE:</b> A small amount of power is required to keep your computer in a suspended state.
2012-03-19
La bateria està per sota del nivell crític i l'ordinador està a punt d'aturar-se temporalment. <b>ATENCIÓ:</b> Cal una porció petita d'energia per mantenir l'ordinador en estat d'aturada temporal.
1.
GNOME Settings Daemon
2008-10-12
Dimoni de paràmetres del GNOME
2.
Smartcard removal action
2010-10-18
Acció d'extreure la targeta intel·ligent
3.
Set this to one of "none", "lock-screen", or "force-logout". The action will get performed when the smartcard used for log in is removed.
2011-05-18
Establiu-ho a «none» (cap), «lock-screen» (bloqueja la pantalla) o «force-logout» (força la sortida). L'acció es realitzarà quan s'extregui la targeta intel·ligent utilitzada per entrar.
4.
Disable touchpad while typing
2009-10-20
Inhabilita el ratolí tàctil mentre s'escriu
5.
Set this to TRUE if you have problems with accidentally hitting the touchpad while typing.
2009-10-20
Establiu-ho a «True» (cert) si accidentalment toqueu el ratolí tàctil mentre escriviu.
6.
Enable horizontal scrolling
2009-10-20
Habilita el desplaçament horitzontal
7.
Set this to TRUE to allow horizontal scrolling by the same method selected with the scroll_method key.
2010-03-09
Establiu-ho a «True» (cert) per permetre desplaçaments horitzontals utilitzant el mètode seleccionat amb la clau «scroll_method».
2009-10-20
Establiu-ho a «True» (cert) per a permetre desplaçaments horitzontals utilitzant el mètode seleccionat amb la clau «scroll_method».
8.
Select the touchpad scroll method
2009-10-20
Seleccioneu el mètode de desplaçament del ratolí tàctil
9.
Select the touchpad scroll method. Supported values are: "disabled", "edge-scrolling", "two-finger-scrolling".
2011-05-18
Seleccioneu el mètode de desplaçament del ratolí tàctil. Els valors admesos són: «disabled» (inhabilitat), «edge-scrolling» (desplaçament a la vora) i «two-finger-scrolling» (desplaçament amb dos dits).
10.
Enable mouse clicks with touchpad
2009-10-20
Permet fer clic amb el ratolí tàctil
11.
Set this to TRUE to be able to send mouse clicks by tapping on the touchpad.
2010-03-09
Establiu-ho a «True» (cert) per permetre enviar clics de ratolí en prémer al ratolí tàctil.
2009-10-20
Establiu-ho a «True» (cert) per a permetre enviar clics de ratolí en prémer al ratolí tàctil.
12.
Enable touchpad
2010-03-09
Habilita el ratolí tàctil
13.
Set this to TRUE to enable all touchpads.
2010-03-09
Establiu-ho a «True» (cert) per habilitar tots els ratolins tàctils.
14.
Highlights the current location of the pointer when the Control key is pressed and released.
2011-05-18
Realça la ubicació actual del punter quan es premi i s'alliberi la tecla Control.
15.
Double click time
2011-05-18
Temps del doble clic
16.
Length of a double click in milliseconds.
2011-05-18
Duració del doble clic en mil·lisegons.
17.
Drag threshold
2011-05-18
Llindar d'arrossegament
18.
Distance before a drag is started.
2011-05-18
Distància abans d'iniciar un arrossegament.
19.
Middle button emulation
2011-05-18
Emulació del botó del mig
20.
Enables middle mouse button emulation through simultaneous left and right button click.
2011-05-18
Habilita l'emulació del botó del mig del ratolí mitjançant el clic simultani dels botons esquerra i dreta.
22.
Device hotplug custom command
2011-05-18
Ordre personalitzada en connectar un dispositiu en calent
23.
Command to be run when a device is added or removed. An exit value of 1 means that the device will not be handled further by gnome-settings-daemon.
2013-09-09
Ordre a executar quan s'adjunti o s'extregui un dispositiu. Un valor de sortida 1 significa que el gnome-settings-daemon no gestionarà més el dispositiu.
24.
Activation of this plugin
2011-05-18
Activació d'aquest connector
25.
Whether this plugin would be activated by gnome-settings-daemon or not
2011-05-18
Si el gnome-settings-daemon hauria d'activar aquest connector
26.
Priority to use for this plugin
2011-05-18
Prioritat per utilitzar aquest connector
27.
Priority to use for this plugin in gnome-settings-daemon startup queue
2011-05-18
Prioritat per utilitzar aquest connector en la cua d'inici del gnome-settings-daemon
28.
Wacom stylus absolute mode
2011-05-18
Mode absolut de l'estilogràfica Wacom
29.
Enable this to set the tablet to absolute mode.
2012-03-19
Habilita-ho per establir la tauleta gràfica en mode absolut.
30.
Wacom tablet area
2012-03-19
Àrea de la tauleta gràfica Wacom
31.
Set this to x1, y1 and x2, y2 of the area usable by the tools.
2012-03-19
Establiu-ho a x1, y1 i x2, y2 de l'àrea utilitzable per a les eines.
32.
Wacom tablet aspect ratio
2012-12-25
Relació de l'aspecte de la tauleta gràfica Wacom
33.
Enable this to restrict the Wacom tablet area to match the aspect ratio of the output.
2012-12-25
Habilita-ho per per restringir l'àrea de la tauleta gràfica Wacom perquè coincideixi amb la relació d'aspecte de la sortida.
34.
Wacom tablet rotation
2011-05-18
Rotació de la tauleta gràfica Wacom
35.
Set this to 'none', 'cw' for 90 degree clockwise, 'half' for 180 degree, and 'ccw' for 90 degree counterclockwise.
2011-05-18
Establiu-ho a «none» (cap), «cw» per 90 graus en sentit horari, «half» per 180 graus i «ccw» per 90 graus en sentit antihorari.
36.
Wacom touch feature
2011-05-18
Funcions tàctils Wacom
38.
Wacom tablet PC feature
2011-05-18
Funcions de la tauleta gràfica Wacom
39.
Enable this to only report stylus events when the tip is pressed.
2011-05-18
Habilita-ho per informar d'esdeveniments de l'estilogràfica quan es premi la punta.
42.
Wacom display mapping
2012-03-19
Mapat de la pantalla Wacom
43.
EDID information of monitor to map tablet to. Must be in the format [vendor, product, serial]. ["","",""] disables mapping.
2012-03-19
Informació EDID de la pantalla amb la qual mapar la tauleta gràfica. Ha d'estar en el format [fabricant, producte, número de sèrie]. ["","",""] inhabilita el mapat.
44.
Wacom stylus pressure curve
2011-05-18
Corba de pressió de l'estilogràfica Wacom
45.
Set this to x1, y1 and x2, y2 of the pressure curve applied to the stylus.
2011-05-18
Establiu-ho a x1, y1 i x2, y2 de la corba de pressió aplicada a l'estilogràfica.
46.
Wacom stylus button mapping
2011-05-18
Mapat de botons de l'estilogràfica Wacom