Translations by rob

rob has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 161 results
5.
Text Editor
2010-03-04
Teksteditor
11.
Whether to use the system's default fixed width font for editing text instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the font named in the "Editor Font" option will be used instead of the system font.
2010-03-05
Of het standaard vaste breedte-systeemlettertype gebruikt dient te worden bij het bewerken van tekst in plaats van een lettertype specifiek voor gedit. Als deze optie uitgeschakeld is, zal het lettertype worden gebruikt dat wordt aangegeven in de optie ‘Editorlettertype’, in plaats van het systeemlettertype.
14.
A custom font that will be used for the editing area. This will only take effect if the "Use Default Font" option is turned off.
2010-03-04
Het lettertype dat gebruikt zal worden in het bewerkingsgedeelte van de teksteditor. Dit heeft enkel effect indien de optie 'Standaardlettertype gebruiken' is uitgeschakeld.
16.
The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text.
2010-03-04
Het ID van het GtkSourceView-stijlschema dat gebruikt zal worden om de tekst te kleuren.
18.
Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can set the backup file extension with the "Backup Copy Extension" option.
2010-03-04
Back-ups maken bij het opslaan van bestanden. Het achtervoegsel van de back-ups kunt u instellen met de optie ‘Achtervoegsel voor back-up’.
22.
Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. This will only take effect if the "Autosave" option is turned on.
2010-03-03
Aantal minuten waarna Gedit gewijzigde bestanden automatisch zal opslaan. Dit heeft enkel effect als de functie "Automatisch opslaan" ingeschakeld is.
23.
Undo Actions Limit (DEPRECATED)
2010-03-05
Limiet op het aantal 'Ongedaan maken'-acties (WORDT AFGERADEN)
2010-03-04
Limiet op het aantal 'Ongedaan maken'-acties (ONTRADEN)
24.
Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "-1" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0
2010-03-05
Maximaal aantal acties dat gedit ongedaan kan maken of opnieuw kan doen. Gebruik ‘-1’ voor een ongelimiteerd aantal acties. Wordt afgeraden sinds 2.12.0
27.
Line Wrapping Mode
2010-03-05
Regelafbreekmodus
29.
Tab Size
2010-03-04
Tab-grootte
30.
Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab characters.
2010-03-05
Het aantal spaties dat moet weergegeven op de plaats van Tab-tekens.
34.
Whether gedit should enable automatic indentation.
2010-03-04
Automatisch inspringen inschakelen.
45.
Smart Home End
2010-03-04
Slimme Home/End-toetsen
49.
Enable Syntax Highlighting
2010-03-05
Syntaxismarkering inschakelen
50.
Whether gedit should enable syntax highlighting.
2010-03-05
Syntaxismarkering inschakelen
51.
Enable Search Highlighting
2010-03-04
Zoekkleuring inschakelen
52.
Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text.
2010-03-05
Syntaxismarkering van alle zoekresultaten met de gezochte tekst inschakelen.
60.
Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible.
2010-03-05
Zichtbaarheid van statusbalk onderin de bewerkingsvensters.
65.
Print Syntax Highlighting
2010-03-05
Syntaxismarkering afdrukken
66.
Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents.
2010-03-05
Syntaxismarkering gebruiken bij het afdrukken van documenten.
68.
Whether gedit should include a document header when printing documents.
2010-03-05
Documentkoppen toevoegen bij het afdrukken van documenten.
72.
If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of lines.
2010-03-05
Als deze waarde 0 is, zullen er geen regelnummers worden afgedrukt. Anders zal gedit, om de zoveel regels, het regelnummer afdrukken.
75.
Specifies the font to use for a document's body when printing documents.
2010-03-04
Het lettertype om te gebruiken bij het afdrukken van de inhoud van een document.
78.
Specifies the font to use for page headers when printing a document. This will only take effect if the "Print Header" option is turned on.
2010-03-04
Het lettertype om te gebruiken bij het afdrukken van de koptekst van documenten. Dit heeft alleen effect indien de optie ‘Paginakoppen afdrukken’ is ingeschakeld.
81.
Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only take effect if the "Print Line Numbers" option is non-zero.
2010-03-04
Het lettertype om te gebruiken bij het afdrukken van de regelnummers van documenten. Dit heeft alleen effect indien de optie ‘Regelnummers afdrukken’ is ingeschakeld.
83.
Automatically Detected Encodings
2010-03-05
Automatisch herkende tekensets
84.
Sorted list of encodings used by gedit for automatically detecting the encoding of a file. "CURRENT" represents the current locale encoding. Only recognized encodings are used.
2010-03-05
Gesorteerde lijst van tekensets die gedit gebruikt om de tekenset voor een bestand automatisch te herkennen. "CURRENT" is de huidige lokale tekenset. Alleen herkende tekensets worden gebruikt.
2010-03-03
Gesorteerde lijst van tekensets die Gedit gebruikt om de tekenset voor een bestand automatisch te detecteren. "CURRENT" is de huidige lokale tekenset. Alleen herkende tekensets worden gebruikt.
87.
List of encodings shown in the Character Encoding menu in open/save file selector. Only recognized encodings are used.
2010-03-02
Lijst met tekensets in het tekensetsmenu bij de bestand openen /opslaan keuze. Alleen herkende tekensets worden gebruikt.
89.
List of active plugins. It contains the "Location" of the active plugins. See the .gedit-plugin file for obtaining the "Location" of a given plugin.
2010-03-05
Lijst van actieve plug-ins. Deze bevat de ‘Locatie’ van de actieve plug-ins. Zie het .gedit-plug-inbestand voor informatie over de ‘Locatie’ van een bepaalde plug-in.
92.
Display list of possible values for the encoding option
2010-03-04
Toon lijst van mogelijke waarden voor de tekenset
93.
Set the character encoding to be used to open the files listed on the command line
2010-03-04
De tekenset voor het openen van bestanden vanaf de opdrachtregel instellen
94.
ENCODING
2010-03-04
TEKENSET
102.
There was an error displaying the help.
2010-03-03
Er is een fout opgetreden bij het tonen van de hulp.
104.
%s Run '%s --help' to see a full list of available command line options.
2010-03-04
%s Gebruik '%s --help' voor een lijst met alle beschikbare opdrachtregelopties.
115.
If you don't save, changes from the last %d hour will be permanently lost.
If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost.
2010-03-04
Als u niet opslaat zullen de veranderingen van de laatste %d uur definitief verloren gaan.
Als u niet opslaat zullen de veranderingen van de laatste %d uren definitief verloren gaan.
166.
Nordic
2010-03-05
Noords
181.
Automatically Detected
2010-03-05
Automatisch herkend
184.
Character encodings
2010-03-04
Tekensets
185.
A_vailable encodings:
2010-03-04
_Beschikbare tekensets
186.
_Description
2010-03-05
Omschrij_ving
187.
_Encoding
2010-03-04
_Tekenset
188.
E_ncodings shown in menu:
2010-03-05
_Tekensets getoond in menu:
191.
C_haracter Encoding:
2010-03-03
T_ekenset:
192.
L_ine Ending:
2010-03-05
Rege_leinde:
202.
Please check that you typed the location correctly and try again.
2010-03-05
Controleer of u de locatie juist hebt ingevoerd en probeer het opnieuw.
209.
Hostname was invalid. Please check that you typed the location correctly and try again.
2010-03-05
De computernaam was onjuist. Controleer of u de juiste locatie heeft ingevoerd en probeer het opnieuw.
2010-03-04
Hostnaam was onjuist. Controleer of u de juiste locatie heeft ingevoerd en probeer het opnieuw.
216.
Ch_aracter Encoding:
2010-03-03
T_ekenset: