Translations by Vytautas Povilaitis

Vytautas Povilaitis has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 67 results
11.
Whether to use the system's default fixed width font for editing text instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the font named in the "Editor Font" option will be used instead of the system font.
2007-03-13
Ar naudoti sistemos derintą šriftą vietoje skirto vien tik gedit. Jeigu ši parinktis išjungta, tai vietoje sistemos naudojamo šrifto bus naudojamas šriftas, pasirinktas „Redaktoriaus šriftas“ parinktyje.
30.
Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab characters.
2007-03-13
Nurodo, kiek tarpų turėtų būti rodoma vietoj tabuliavimo simbolio.
64.
Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed in the "Recent Files" submenu.
2007-03-13
Nurodo maksimalų skaičių neseniai naudotų failų, kurie bus rodomi „Naudoti failai“ submeniu.
89.
List of active plugins. It contains the "Location" of the active plugins. See the .gedit-plugin file for obtaining the "Location" of a given plugin.
2007-03-13
Aktyvių įskiepių sąrašas. Jame yra aktyvių įskiepių „Vietos“. Žr. .gedit-plugin failą norėdami rasti nurodyto įskiepio „vietą“.
93.
Set the character encoding to be used to open the files listed on the command line
2007-03-13
Nurodykite simbolių koduotę, naudojamą atveriant failus, nurodytus komandų eilutėje
103.
- Edit text files
2007-03-13
- Redaguoti tekstinius failus
109.
If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost.
If you don't save, changes from the last %ld seconds will be permanently lost.
2007-03-13
Jeigu neišsaugosite, pakeitimai, atlikti per paskutinę %ld sekundę, bus prarasti.
Jeigu neišsaugosite, pakeitimai, atlikti per paskutines %ld sekundes, bus prarasti.
Jeigu neišsaugosite, pakeitimai, atlikti per paskutines %ld sekundžių, bus prarasti.
110.
If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost.
2007-03-13
Jeigu neišsaugosite, pakeitimai, atlikti per paskutinę minutę, bus prarasti.
112.
If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost.
If you don't save, changes from the last %ld minutes will be permanently lost.
2007-03-13
Jeigu neišsaugosite, pakeitimai, atlikti per paskutinę %ld minutę, bus prarasti.
Jeigu neišsaugosite, pakeitimai, atlikti per paskutines %ld minutes, bus prarasti.
Jeigu neišsaugosite, pakeitimai, atlikti per paskutines %ld minučių, bus prarasti.
115.
If you don't save, changes from the last %d hour will be permanently lost.
If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost.
2007-03-13
Jeigu neišsaugosite, pakeitimai, atlikti per paskutines %d valandas, bus prarasti.
Jeigu neišsaugosite, pakeitimai, atlikti per paskutines %d valandas, bus prarasti.
Jeigu neišsaugosite, pakeitimai, atlikti per %d paskutinių valandų, bus prarasti.
127.
The file "%s" is read-only.
2007-03-13
Failas „%s“ yra tik skaitymui.
140.
Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost.
Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently lost.
2007-03-13
Pakeitimai, atlikti per paskutinę %ld sekundę, bus prarasti.
Pakeitimai, atlikti per paskutines %ld sekundes, bus prarasti.
Pakeitimai, atlikti per paskutines %ld sekundžių, bus prarasti.
141.
Changes made to the document in the last minute will be permanently lost.
2007-03-13
Pakeitimai, atlikti per paskutinę minutę, bus prarasti.
142.
Changes made to the document in the last minute and %ld second will be permanently lost.
Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be permanently lost.
2007-03-13
Pakeitimai, atlikti per paskutinę minutę ir %ld sekundę, bus prarasti.
Pakeitimai, atlikti per paskutinę minutę ir %ld sekundes, bus prarasti.
Pakeitimai, atlikti per paskutinę minutę ir %ld sekundžių, bus prarasti.
143.
Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost.
Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently lost.
2007-03-13
Pakeitimai, atlikti per paskutinę %ld minutę, bus prarasti.
Pakeitimai, atlikti per paskutines %ld minutes, bus prarasti.
Pakeitimai, atlikti per paskutines %ld minučių, bus prarasti.
145.
Changes made to the document in the last hour and %d minute will be permanently lost.
Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be permanently lost.
2007-03-13
Pakeitimai, atlikti per paskutinę valandą ir %d minutę, bus prarasti.
Pakeitimai, atlikti per paskutinę valandą ir %d minutes, busprarasti.
Pakeitimai, atlikti per paskutinę valandą ir %d minučių, bus prarasti.
146.
Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost.
Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost.
2007-03-13
Pakeitimai, atlikti per paskutinę %d valandą, bus prarasti.
Pakeitimai, atlikti per paskutines %d valandas, bus prarasti.
Pakeitimai, atlikti per paskutines %d valandų, bus prarasti.
148.
gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop
2007-03-13
gedit – mažas ir nesudėtingas tekstų redaktorius, skirtas GNOME aplinkai
190.
All Text Files
2007-03-13
Visi tekstinės failai
202.
Please check that you typed the location correctly and try again.
2007-03-13
Patikrinkite ar teisingai parašėte norimos vietos pavadinimą ir bandykite dar kartą.
211.
Connection timed out. Please try again.
2007-03-13
Ryšys nutrūko. Bandykite dar kartą.
219.
You do not have the permissions necessary to open the file.
2007-03-13
Neturite teisių, reikiamų atverti šiam failui.
221.
Please check that you are not trying to open a binary file.
2007-03-13
Patikrinkite, ar nebandote atverti dvejetainio failo.
244.
You do not have the permissions necessary to save the file. Please check that you typed the location correctly and try again.
2007-03-13
Neturite reikiamų teisių įrašyti šį failą. Patikrinkite, ar teisingai nurodėte vietą, ir bandykite dar kartą.
245.
There is not enough disk space to save the file. Please free some disk space and try again.
2007-03-13
Išsaugoti failui nepakanka laisvos vietos diske. Atlaisvinkite šiek tiek vietos diske ir bandykite iš naujo.
246.
You are trying to save the file on a read-only disk. Please check that you typed the location correctly and try again.
2007-03-13
Bandote išsaugoti failą tik skaitymui skirtame diske. Patikrinkite, ar teisingai nurodėte vietą, ir bandykite dar kartą.
247.
A file with the same name already exists. Please use a different name.
2007-03-13
Failas tokiu vardu jau yra. Pasirinkite kitą vardą.
248.
The disk where you are trying to save the file has a limitation on length of the file names. Please use a shorter name.
2007-03-13
Diske, į kurį norite įrašyti failą, taikomi apribojimai failo pavadinimo ilgiui. Naudokite trumpesnį pavadinimą.
253.
_Reload
2007-03-13
_Atverti iš naujo
271.
_Use the system fixed width font (%s)
2007-03-13
_Naudoti sistemos fiksuoto pločio šriftą (%s)
294.
_Autosave files every
2007-03-13
_Įrašyti failus kas
339.
_Close Preview
2007-03-13
_Užverti spaudinio peržiūrą
354.
There is a tab with errors
There are %d tabs with errors
2007-03-13
Yra %d kortelė su klaidomis
Yra %d kortelės su klaidomis
Yra %d kortelių su klaidomis
453.
Activate '%s'
2007-03-13
Aktyvuoti %s
494.
Build
2007-03-13
Sukurti
495.
Run "make" in the document directory
2007-03-13
Paleisti „make“ dokumento aplanke
496.
Open terminal here
2007-03-13
Čia _atverti terminalą
497.
Open a terminal in the document location
2007-03-13
Atverti terminalą dokumento aplanke
498.
Remove trailing spaces
2007-03-13
P_ašalinti tarpus eilučių pabaigoje
499.
Remove useless trailing spaces in your file
2007-03-13
P_ašalinti iš failo nereikalingus tarpus eilučių pabaigoje
500.
Run command
2007-03-13
Vykdyti komandą
501.
Execute a custom command and put its output in a new document
2007-03-13
Įvykdyti komandą ir jos išvestį perkelti į naują dokumentą
532.
Display in bottom pane
2007-03-13
Rodyti apatiniame skydelyje
563.
_New Folder
2007-03-13
_Naujas aplankas
564.
New F_ile
2007-03-13
Naujas f_ailas
569.
_View Folder
2007-03-13
_Rodyti aplanką
574.
File Browser
2007-03-13
Failų naršyklė
576.
An error occurred while creating a new file
2007-03-13
Klaida kuriant naują failą
577.
An error occurred while renaming a file or directory
2007-03-13
Klaida pervadinant failą ar aplanką
578.
An error occurred while deleting a file or directory
2007-03-13
Klaida trinant failą ar aplanką