Translations by Rūdolfs Mazurs

Rūdolfs Mazurs has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

113 of 13 results
8.
Check all file systems
2012-10-07
Pārbaudīt visas datņu sistēmas
9.
Update grub bootloader
2012-10-07
Atjaunināt grub ielādētāju
10.
Enable networking
2012-10-07
Aktivēt tīklošanu
18.
No software RAID detected (mdstat)
2012-10-07
Programmatūras RAID nav atrasts (mdstat)
25.
unknown (read-only filesystem)
2012-10-07
nezināma (tikai lasāma datņu sistēma)
26.
unknown (must be run as root)
2012-10-07
nezināms (jāpalaiž kā root lietotājam)
35.
=== Software RAID state ===
2012-10-07
=== Programmatūras RAID stāvoklis ===
40.
Database is consistent:
2012-10-07
Datubāze ir konsekventa:
41.
Recovery Menu (filesystem state: read-only)
2012-10-07
Atkopšanās izvēlne (datņu sistēmas stāvoklis — tikai lasāma)
42.
Recovery Menu (filesystem state: read/write)
2012-10-07
Atkopšanās izvēlne (datņu sistēmas stāvoklis — lasāma/rakstāma)
44.
You are now going to exit the recovery mode and continue the boot sequence. Please note that some graphic drivers require a full graphical boot and so will fail when resuming from recovery. If that's the case, simply reboot from the login screen and then perform a standard boot.
2012-10-07
Jūs tagad iziesiet no atkopšanās režīma un turpināsiet ielādes secību. Lūdzu, atcerieties, ka dažiem grafiskajiem draiveriem nepieciešama pilnā grafiskā ielāde un tādējādi tas neizdosies turpinot no atkopšanās režīma. Tādā gadījumā vienkārši pārstartējiet no pieteikšanās ekrāna un tad veiciet standarta ielādi.
45.
Continuing will remount your / filesystem in read/write mode and mount any other filesystem defined in /etc/fstab. Do you wish to continue?
2012-10-07
Turpinot jūs pārmontēsiet savu saknes / datņu sistēmu lasīšanas/rakstīšanas režīmā un piemontēsiet visas citas datņu sistēmas, kas definētas /etc/fstab. Vai vēlaties turpināt?
46.
The option you selected requires your filesystem to be in read-only mode. Unfortunately another option you selected earlier, made you exit this mode. The easiest way of getting back in read-only mode is to reboot your system.
2012-10-07
Jūsu izvēlētai opcijai nepieciešams, lai datņu sistēma būtu tikai lasīšanas režīmā. Diemžēl citas opcijas izvēlēšanās iepriekš lika jums pamest šo režīmu. Vieglākais veids kā atgriezties tikai lasīšanas režīmā ir pārstartēt savu sistēmu.