Translations by Pēteris Krišjānis

Pēteris Krišjānis has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

143 of 43 results
1.
Revert to old snapshot and reboot
2012-04-16
Atgriezties pie vecā momentuzņēmuma un pārstartēt
2.
Snapshot
2012-04-16
Momentuzņēmums
3.
Try to make free space
2010-04-14
Mēģināt atbrīvot brīvo vietu uz diska
4.
Trying to find packages you don't need (apt-get autoremove), please review carefully.
2012-04-16
Mēģina atrast pakotnes, kas jums nav nepieciešamas (apt-get autoremove), lūdzu, pārskatiet uzmanīgi.
7.
Run in failsafe graphic mode
2010-04-14
Palaist kļūdu drošajā grafiskajā režīmā
8.
Check all file systems
2012-04-16
Pārbaudīt visas failu sistēmas
9.
Update grub bootloader
2010-04-14
Atjaunināt Grub ielādētāju
10.
Enable networking
2012-04-16
Aktivizēt tīklošanu
12.
System summary
2012-04-16
Sistēmas kopsavilkums
13.
Read-only mode
2012-04-16
Tikai lasīšanas režīms
14.
Read/Write mode
2012-04-16
Lasīšanas/rakstīšanas režīms
15.
none
2012-04-16
nekas
16.
IP configured
2012-04-16
IP konfigurēts
17.
IP and DNS configured
2012-04-16
IP un DNS konfigurēti
18.
No software RAID detected (mdstat)
2012-04-16
Programmatūriskais RAID nav atrasts (mdstat)
19.
No LVM detected (vgscan)
2012-04-16
LVM nav atrasts (vgscan)
20.
Unknown (must be run as root)
2012-04-16
Nezināms (jāpalaiž kā root lietotājam)
21.
Physical Volumes:
2012-04-16
Fiziskie sējumi:
22.
ok (good)
2012-04-16
labi
23.
not ok (BAD)
2012-04-16
NAV labi
24.
Volume Groups:
2012-04-16
Sējumu grupas:
25.
unknown (read-only filesystem)
2012-04-16
nezināma (tikai nolasīšanas failsistēma)
26.
unknown (must be run as root)
2012-04-16
Nezināms (jāpalaiž kā root lietotājam)
27.
yes (good)
2012-04-16
jā (labi)
28.
no (BAD)
2012-04-16
nē (SLIKTI)
29.
(Use arrows/PageUp/PageDown keys to scroll and TAB key to select)
2012-04-16
(Izmantojiet bultiņu/PageUp/PageDown taustiņus, lai ritinātu, un TAB taustiņu, lai izvēlētos)
30.
=== General information ===
2012-04-16
=== Vispārīga informācija ===
31.
System mode:
2012-04-16
Sistēmas režīms:
32.
CPU information:
2012-04-16
CPU informācija:
33.
Network connectivity:
2012-04-16
Tīkla savienojums:
34.
=== Detailed disk usage ===
2012-04-16
=== Detalizēta disku izmantošana ===
35.
=== Software RAID state ===
2012-04-16
=== Programmatūriskā RAID stāvoklis ===
36.
=== LVM state ===
2012-04-16
=== LVM stāvoklis ===
37.
=== Detailed memory usage ===
2012-04-16
=== Detalizēta atmiņas izmantošana ===
38.
=== Detailed network configuration ===
2012-04-16
=== Detalizēta tīkla konfigurācija ===
39.
=== System database (APT) ===
2012-04-16
=== Sistēmas datubāze (APT) ===
40.
Database is consistent:
2012-04-16
Datubāze ir konsistenta:
41.
Recovery Menu (filesystem state: read-only)
2012-04-16
Atkopes izvēlne (failu sistēmas stāvoklis: tikai lasīšana)
42.
Recovery Menu (filesystem state: read/write)
2012-04-16
Atkopes izvēlne (failu sistēmas stāvoklis: lasīšana/rakstīšana)
43.
Resume normal boot
2010-02-21
Turpināt normālu ielādi
44.
You are now going to exit the recovery mode and continue the boot sequence. Please note that some graphic drivers require a full graphical boot and so will fail when resuming from recovery. If that's the case, simply reboot from the login screen and then perform a standard boot.
2012-04-16
Jūs tagad iziesiet no atkopes režīma un turpināsiet ielādes secību. Lūdzu, atcerieties ka dažiem grafiskajiem draiveriem nepieciešama pilnā grafiskā ielāde un tādējādi tas neizdosies turpinot no atkopes režīma. Tādā gadījumā vienkārši pārstartējiet no pieteikšanās ekrāna un tad veiciet standarta ielādi.
45.
Continuing will remount your / filesystem in read/write mode and mount any other filesystem defined in /etc/fstab. Do you wish to continue?
2012-04-16
Turpinot jūs pārmontēsiet jūsu saknes / failsistēmu lasīšanas/rakstīšanas režīmē un piemontēsiet visas citas failsistēmas, kas definētas /etc/fstab. Vai jūs vēlaties turpināt?
46.
The option you selected requires your filesystem to be in read-only mode. Unfortunately another option you selected earlier, made you exit this mode. The easiest way of getting back in read-only mode is to reboot your system.
2012-04-16
Jūsu izvēlētai opcijai nepieciešams, lai failsistēma būtu tikai nolasīšanas režīmā. Diemžēl citas opcijas izvēlēšanās iepriekš lika jums pamest šo režīmu. Vieglākais veids kā atgriezties tikai nolasīšanas režīmā ir pārstartēt jūsu sistēmu.