Translations by Akerbeltz

Akerbeltz has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 50 results
1.
Revert to old snapshot and reboot
2013-08-06
Aisig an seann snapshot is ath-thòisich an siostam
3.
Try to make free space
2013-08-06
Feuch is saor àite
4.
Trying to find packages you don't need (apt-get autoremove), please review carefully.
2013-08-06
A' feuchainn ri pacaidean a lorg air nach eil feum agad tuilleadh (apt-get autoremove), cuir sùil gheur orra.
5.
Finished, please press ENTER
2013-08-06
Deiseil, brùth ENTER
6.
Repair broken packages
2013-08-06
Càirich pacaidean briste
7.
Run in failsafe graphic mode
2013-08-06
Ruith sa mhodh ghrafaigeachd sàbhailte
8.
Check all file systems
2013-08-06
Sgrùd gach siostam fhaidhlichean
9.
Update grub bootloader
2013-08-06
Ùraich an grub bootloader
10.
Enable networking
2013-08-06
Cuir lìonrachadh an comas
11.
Drop to root shell prompt
2019-02-12
Sìos gu root shell prompt
2013-08-06
Tuit gun root shell prompt
12.
System summary
2019-02-12
Geàrr-chunntas an t-siostaim
2013-08-06
Gearr-chunntas an t-siostaim
13.
Read-only mode
2013-08-06
Modh ri leughadh a-mhàin
2013-08-06
Modh leughaidh a-mhàin
14.
Read/Write mode
2013-08-06
Modh leughaidh/sgrìobhaidh
15.
none
2013-08-06
chan eil gin
16.
IP configured
2013-08-06
Chaidh an IP a rèiteachadh
17.
IP and DNS configured
2013-08-06
Chaidh an IP agus an DNS a rèiteachadh
18.
No software RAID detected (mdstat)
2013-08-06
Cha deach RAID bathair-bhog a lorg (mdstat)
19.
No LVM detected (vgscan)
2013-08-06
Cha deach LVM a lorg (vgscan)
20.
Unknown (must be run as root)
2013-08-06
Neo-aithnichte (feumar a ruith mar root)
21.
Physical Volumes:
2013-08-06
Draibhean fiosaigeach:
22.
ok (good)
2013-08-06
ceart gu leòr (math)
23.
not ok (BAD)
2013-08-06
chan eil e ceart gu leòr (DONA)
24.
Volume Groups:
2013-08-06
Buidhnean a dhraibhean:
25.
unknown (read-only filesystem)
2013-08-06
neo-aithnichte (siostam fhaidhlichean a tha ri leughadh a-mhàin)
26.
unknown (must be run as root)
2013-08-06
neo-aithnichte (feumar a ruith mar root)
27.
yes (good)
2013-08-06
tha (math)
28.
no (BAD)
2013-08-06
chan eil (DONA)
29.
(Use arrows/PageUp/PageDown keys to scroll and TAB key to select)
2013-08-06
(Cleachd na saighdean/duilleag suas/duilleag airson sgroladh agus an iuchait TAB gus rud a thaghadh)
30.
=== General information ===
2013-08-06
=== Fiosrachadh coitcheann ===
31.
System mode:
2013-08-06
Modh an t-siostaim:
32.
CPU information:
2013-08-06
Fiosrachadh mun CPU:
33.
Network connectivity:
2013-08-06
Ceanglaichean ris an lìonra:
34.
=== Detailed disk usage ===
2013-08-06
=== Mion-fhiosrachadh air cleachdadh an diosga ===
35.
=== Software RAID state ===
2013-08-06
=== Staid RAID a' bhathair-bhog ===
36.
=== LVM state ===
2013-08-06
=== Staid LVM ===
37.
=== Detailed memory usage ===
2013-08-06
=== Mion-fhiosrachadh air cleachdadh na cuimhne ===
38.
=== Detailed network configuration ===
2013-08-06
=== Mion-fhiosrachadh air rèiteachadh an lìonraidh ===
39.
=== System database (APT) ===
2013-08-06
=== Stòr-dàta an t-siostaim (APT) ===
40.
Database is consistent:
2013-08-06
Tha stòr-dàta cunbhalach:
41.
Recovery Menu (filesystem state: read-only)
2019-02-12
An clàr-taice aisig (staid: ri leughadh a-mhàin)
2013-08-06
An clàr-taice aisig (staid an t-siostaim fhaidhlichean: ri leughadh a-mhàin)
42.
Recovery Menu (filesystem state: read/write)
2019-02-12
An clàr-taice aisig (staid: leughadh/sgrìobhadh)
2013-08-06
An clàr-taice aisig (staid an t-siostaim fhaidhlichean: leughadh/sgrìobhadh)
43.
Resume normal boot
2013-08-06
Till gu bùtadh àbhaisteach
44.
You are now going to exit the recovery mode and continue the boot sequence. Please note that some graphic drivers require a full graphical boot and so will fail when resuming from recovery. If that's the case, simply reboot from the login screen and then perform a standard boot.
2013-08-06
Tha thu an impis am modh aisig fhàgail agus leantainn air tòiseachadh an t-siostaim. Thoir an aire gu bheil cuid a dhraibhearan grafaigeachd ann a tha feumach air bùtadh grafaigeachd slàn agus gum fàillig iad nuair a leanas tu air on mhodh aisig. Ma thachras sin, cha leig thu leas ach ath-bhùtadh on sgrìn tòiseachaidh agus bùtadh àbhaisteach a dhèanamh an uairsin.
45.
Continuing will remount your / filesystem in read/write mode and mount any other filesystem defined in /etc/fstab. Do you wish to continue?
2013-08-06
Ma leanas tu air adhart, thèid an siostam fhaidhlichean agad ath-mhunntachadh sa mhodh leughadh/sgrìobhaidh agus munntaichidh e siostam fhaidhlichean sam bith eile a tha mìnichte ann an /etc/fstab. A bheil thu airson leantainn air adhart?
46.
The option you selected requires your filesystem to be in read-only mode. Unfortunately another option you selected earlier, made you exit this mode. The easiest way of getting back in read-only mode is to reboot your system.
2013-08-06
Thagh thu roghainn a dh'fheumas an siostam fhaidhlichean sa mhodh ri leughadh a-mhàin. Gu mì-fhortanach, thagh thu roghainn eile roimhe 's dh'fhàg thu am modh sin. 'S e ath-thòiseachadh an t-siostaim an dòigh as fhasa airson tilleadh gun mhodh ri leughadh a-mhàin.