Translations by alasdair caimbeul

alasdair caimbeul has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

146 of 46 results
1.
Revert to old snapshot and reboot
2012-02-17
Air ais gu dealbh-chaob aosda agus ath-bhùtaich
2.
Snapshot
2012-02-16
Snapshot
3.
Try to make free space
2011-06-14
Feuch dèan rum saor
4.
Trying to find packages you don't need (apt-get autoremove), please review carefully.
2012-02-17
Feuchainn lorgadh pacaidean gun fheum dhut (apt-get autoremove), sgrùd sibh gu faiceallach.
5.
Finished, please press ENTER
2011-06-14
Crìochnaichte, brùth sibh A-STEACH
6.
Repair broken packages
2011-06-13
Càireadh pasganan briste
7.
Run in failsafe graphic mode
2011-06-14
Ruith ann a' modh grafaigeach inneal-sàbhalaidh
8.
Check all file systems
2012-02-17
Sgrùd na h-uile siostaman faidhle
9.
Update grub bootloader
2011-06-14
Ùrachadh luchdaichear a' bhròg grub
10.
Enable networking
2012-02-17
A' cur an comas lìonrachadh
11.
Drop to root shell prompt
2011-06-14
Tuit gu brodadh a' slige-freumh
12.
System summary
2012-02-17
Gearr-chunntas siostam
13.
Read-only mode
2012-02-17
Modh leugh-a-mhàin
14.
Read/Write mode
2012-02-17
Modh Leugh/Sgrìobh
15.
none
2012-02-16
Noeni
16.
IP configured
2012-02-17
Rèitichte IP
17.
IP and DNS configured
2012-02-17
Rèitichte IP agus DNS
18.
No software RAID detected (mdstat)
2012-02-17
cha dh'fhuair lorg air bathar-bog RAID (mdstat)
19.
No LVM detected (vgscan)
2012-03-15
Gun lorgadh LVM (vgscan)
20.
Unknown (must be run as root)
2012-03-15
Neo-aithnichte (feumaidh ruith mar freumh)
21.
Physical Volumes:
2012-03-15
Iom-leabharan Fiosaigeach:
22.
ok (good)
2012-03-15
ceart (math)
23.
not ok (BAD)
2012-03-15
mì-cheart (DONA)
24.
Volume Groups:
2012-03-15
Buidhnean Iom-leabhar:
25.
unknown (read-only filesystem)
2012-03-15
neo-aithnichte (siostam-faidhle leugh a-mhàin)
26.
unknown (must be run as root)
2012-03-15
neo-aithnichte (feumaidh ruith mar freumh)
27.
yes (good)
2012-03-15
Seadh (math)
28.
no (BAD)
2012-03-15
Chan e (DONA)
29.
(Use arrows/PageUp/PageDown keys to scroll and TAB key to select)
2012-03-15
(Cleachd saighdean/DuilleagSuas/DuilleagSìos putain son sgroladh agus putan TABA son taghadh)
30.
=== General information ===
2012-02-17
=== Fiosrachadh Coitcheann ===
31.
System mode:
2012-02-16
Modh siostam:
32.
CPU information:
2012-02-16
Fiosrachadh IPM (CPU):
33.
Network connectivity:
2012-02-17
Ceangaltach lìonra:
34.
=== Detailed disk usage ===
2012-02-17
=== Cleachdadh diosg mionaideach ===
35.
=== Software RAID state ===
2012-02-17
=== Staid bathar-bog RAID ===
36.
=== LVM state ===
2012-03-15
=== LVM staid ===
37.
=== Detailed memory usage ===
2012-02-17
=== Cleachdadh cuimhne mionaideach ===
38.
=== Detailed network configuration ===
2012-02-17
=== Rèiteachadh lìonra mionaideach===
39.
=== System database (APT) ===
2012-03-15
=== Stòr-dàta an t-siostam (APT) ===
40.
Database is consistent:
2012-03-15
Tha stòr-dàta co-chòrdail:
41.
Recovery Menu (filesystem state: read-only)
2012-02-17
Clàr-iùil ath-shlànachadh (Staid siostam-faidhle: leugh-a-mhàin)
42.
Recovery Menu (filesystem state: read/write)
2012-02-17
Clàr-iùil ath-shlànachadh (Staid siostam-faidhle: leugh/sgrìobh)
43.
Resume normal boot
2011-06-14
Ath-thòisich a' bhròg gu nàdarrach
44.
You are now going to exit the recovery mode and continue the boot sequence. Please note that some graphic drivers require a full graphical boot and so will fail when resuming from recovery. If that's the case, simply reboot from the login screen and then perform a standard boot.
2012-02-17
Tha thu a-nis a' dol dh'fhàgail modh ath-shlànachadh agus leantainn an t-sreath-leanmhainn bùtadh. Meomhraich sibh gu bheil cuid dràibhearan ag iarraidh bùtadh grafaigeach slàn agus mar sin fàilligeadh e nuair ath-tòiseachadh bho ath-shlànachadh. Ma seadh sin a' chùis, dìreach ath-bhùtaich bhon sgrìn log a-steach agus dèan bùtadh àbhaisteach.
45.
Continuing will remount your / filesystem in read/write mode and mount any other filesystem defined in /etc/fstab. Do you wish to continue?
2012-02-17
Le leantainn air adhart bithidh ath-àrdachadh do / shiostam-faidhle ann am modh leugh/sgrìobh agus àrdaich siostam-faidhle sam bith eile sònraichte ann an /etc/fstab. Bheil thu ag iarraidh leantainn?
46.
The option you selected requires your filesystem to be in read-only mode. Unfortunately another option you selected earlier, made you exit this mode. The easiest way of getting back in read-only mode is to reboot your system.
2012-02-17
Tha roghainn a thagh thu ag iarraidh do shiostam-faidhle bhith ann am modh leugh-a-mhàin. Gu mì-fhortanach air àdhbhar roghainn a thagh thu mar thà, rinn ort fhàgail am modh seo. An dòigh furasta faighinn air ais gu modh leugh-a-mhàin se ath-bhùtadh do shiostam.