Translations by Owen Llywelyn

Owen Llywelyn has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

144 of 44 results
3.
Please wait, this can take some time.
2010-12-09
Bydd yn amyneddgar, gall hyn gymryd amser.
4.
Update is complete
2010-12-09
Uwchraddiad wedi cwblhau
5.
Open Link in Browser
2010-12-09
Agor Dolen Mewn Porwr
6.
Copy Link to Clipboard
2010-12-09
Copio Dolen i'r Clipfwrdd
18.
_Partial Upgrade
2010-12-11
_Uwchraddiad Rhannol
19.
_Continue
2010-12-09
_Parhau
27.
Software index is broken
2010-12-10
Mynegai meddalwedd wedi torri
28.
It is impossible to install or remove any software. Please use the package manager "Synaptic" or run "sudo apt-get install -f" in a terminal to fix this issue at first.
2010-12-10
Mae'n amhosib gosod neu dynnu meddalwedd. Defnyddia rheolwr pecynnau "Synaptic" neu redeg "sudo apt-get install -f" mewn terfynell i drwsio'r broblem.
29.
Could not initialize the package information
2010-12-10
Methu cychwyn y gwybodaeth pecynnau
30.
An unresolvable problem occurred while initializing the package information. Please report this bug against the 'update-manager' package and include the following error message:
2010-12-10
Digwyddodd gwall nad oedd modd ei ddatrys wrth gychwyn y gwybodaeth pecynnau. Adrodda hwn fel chwilen yn erbyn pecyn 'update-manager' a chynnwys y neges gwall canlynol:
31.
Could not calculate the upgrade
2010-12-07
Methu cyfrifo'r uwchraddiad
34.
Install
2010-12-10
Gosod
37.
Version %s:
2010-12-09
Fersiwn %s:
39.
Downloading list of changes...
2010-12-09
Lawrlwytho rhestr o newidiadau...
42.
%s will be downloaded.
2010-12-09
Bydd %s yn cael ei lawrlwytho.
45.
Unknown download size.
2010-12-09
Maint lawrlwythiad anhysbys.
49.
Not enough free disk space
2010-12-09
Dim digon o le disg rhydd
50.
The upgrade needs a total of %s free space on disk '%s'. Please free at least an additional %s of disk space on '%s'. Empty your trash and remove temporary packages of former installations using 'sudo apt-get clean'.
2010-12-10
Mae angen cyfanswm o %s o le rhydd ar ddisg '%s' ar gyfer yr uwchraddiad. Bydd angen rhyddhau %s o le ar ddisg '%s'. Gwagia'r sbwriel, a thynnu pecynnau dros dro fersiynau blaenorol drwy ddefnyddio 'sudo apt-get clean'.
51.
Connecting...
2010-12-10
Cysylltu ...
52.
You may not be able to check for updates or download new updates.
2010-12-10
Efallai na fydd modd i ti wirio am ddiweddariadau na'u lawrlwytho.
54.
Other updates
2010-12-11
Diweddariadau eraill
56.
Cancel
2010-12-10
Canslo
59.
Building Updates List
2010-12-10
Creu Rhestr Diweddariadau
61.
Downloading changelog
2010-12-10
Lawrlwytho log newid
63.
Failed to download the list of changes. Please check your Internet connection.
2010-12-10
Methwyd lawrlwytho rhestr newidiadau. Gwiria dy gysylltiad rhyngrwyd.
65.
The changelog does not contain any relevant changes. Please use http://launchpad.net/ubuntu/+source/%s/%s/+changelog until the changes become available or try again later.
2010-12-10
Nid yw'r log newidiadau yn cynnwys unrhyw newidiadau perthnasol. Defnyddia http://launchpad.net/ubuntu/+source/%s/%s/+changelog tan fod y newidiadau ar gael neu tria eto yn nes ymlaen.
66.
The list of changes is not available yet. Please use http://launchpad.net/ubuntu/+source/%s/%s/+changelog until the changes become available or try again later.
2010-12-11
Nid yw'r rhestr newidiadau ar gael eto. Defnyddia http://launchpad.net/ubuntu/+source/%s/%s/+changelog tan ei fod ar gael neu tria eto yn nes ymlaen.
70.
updates
2010-12-11
diweddariadau
71.
Changes
2010-12-10
Newidiadau
72.
Description
2010-12-11
Disgrifiad
78.
It’s safer to connect the computer to AC power before updating.
2010-12-11
Mae'n fwy diogel cysylltu'r cyfrifiadur i bwer AC cyn diweddaru.
79.
Software Updates
2010-12-11
Diweddariadau Meddalwedd
80.
Show and install available updates
2010-12-11
Dangos a gosod diweddariadau sydd ar gael
81.
Show version and exit
2010-12-11
Dangos fersiwn a gadael
82.
Directory that contains the data files
2010-12-11
Cyfeiriadur sy'n cynnwys y ffeiliau data
83.
Check if a new Ubuntu release is available
2010-12-11
Gwirio i weld os oes fersiwn newydd o Ubuntu ar gael
84.
Check if upgrading to the latest devel release is possible
2010-12-11
Gwirio i weld os yw'n bosib uwchraddio i'r fersiwn datblygol diweddaraf
85.
Upgrade using the latest proposed version of the release upgrader
2010-12-11
Uwchraddio drwy ddefnyddio'r fersiwn diweddaraf o'r uwchraddiwr fersiwn
86.
Do not focus on map when starting
2010-12-11
Peidio canolbwyntio ar map wrth gychwyn
88.
Test upgrade with a sandbox aufs overlay
2010-12-11
Profi uwchraddiad gyda throshaeniad blwch tywod aufs
104.
Unimplemented method: %s
2010-12-11
Dull heb ei weithredu: %s
105.
A file on disk
2010-12-11
Ffeil ar ddisg
106.
Install missing package.
2010-12-11
Gosod pecyn sydd ar goll.
108.
.deb package
2010-12-11
pecyn .deb