Browsing Lao translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Lao guidelines.

These translations are shared with Unity Calculator Scope trunk series template unity-scope-calculator.

17 of 7 results
1.
Calculate
ຄິດໄລ່
Translated by Rockworld on 2015-07-24
Reviewed by phommasy on 2018-02-16
Located in ../src/unity_calculator_daemon.py:29 ../data/calculator.scope.in.h:4
2.
Sorry, there are no results that match your search.
ຂໍອະໄພ, ບໍ່ມີຜົນລັບທີ່ກົງກັບຄໍາຄົ້ນຫາຂອງທ່ານ.
Translated and reviewed by phommasy on 2018-02-16
Located in ../src/unity_calculator_daemon.py:30
3.
Result
ຜົນລັບ
Translated and reviewed by phommasy on 2018-02-16
Located in ../src/unity_calculator_daemon.py:39
4.
Open in calculator
ເປີດໃນເຄື່ອງຄິດໄລ່ເລກ
Translated and reviewed by phommasy on 2018-02-16
Located in ../src/unity_calculator_daemon.py:140
5.
calculator;result;calculate;calc;
calculator;result;calculate;calc;
Translated and reviewed by phommasy on 2018-02-16
Located in ../data/calculator.scope.in.h:1
6.
Calculator
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ເລກ
Translated and reviewed by phommasy on 2018-02-16
Located in ../data/calculator.scope.in.h:2
7.
This is an Ubuntu search plugin that enables Calculator results to be displayed in the Dash underneath the Info header. If you do not wish to search this content source, you can disable this search plugin.
ນີ້ແມ່ນປັກອິນການຄົ້ນຫາຂອງ Ubuntu ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດສະແດງຜົນເຄື່ອງຄິດໄລ່ເລກໃນ Dash ພາຍໃຕ້ສ່ວນຫົວຂໍ້ມູນໄດ້. ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ຕ້ອງການ ຄົ້ນຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເນື້ອໃນນີ້, ທ່ານສາມາດປິດການໃຊ້ປັກອິນຄົ້ນຫານີ້ໄດ້.
Translated and reviewed by phommasy on 2018-02-16
Located in ../data/calculator.scope.in.h:3
17 of 7 results

This translation is managed by ທີມງານເພື່ອພັດທະນາ ພາສາ ລາວ ອຸບັນຕູ / Ubuntu Lao Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Rockworld, phommasy.