Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.

These translations are shared with Release Upgrader trunk series template ubuntu-release-upgrader.

263272 of 287 results
263.
To perform a partial upgrade, you need to authenticate.
(no translation yet)
Located in ../data/com.ubuntu.release-upgrader.policy.in.h:4
264.
Show version and exit
Hiển thị phiên bản và thoát
Translated by Hai Lang on 2012-07-04
Located in ../do-partial-upgrade:75 ../do-release-upgrade:80
265.
Directory that contains the data files
Thư mục chứa các tập tin dữ liệu
Translated by Hai Lang on 2012-07-04
Located in ../do-partial-upgrade:78 ../do-release-upgrade:87
266.
Run the specified frontend
Thực thi một trình quản lý chỉ định
Translated by Hai Lang on 2012-07-04
Located in ../do-partial-upgrade:81 ../do-release-upgrade:100
267.
Running partial upgrade
Thực hiện nâng cấp một phần
Translated by Hai Lang on 2012-07-04
Located in ../do-partial-upgrade:112
268.
Downloading the release upgrade tool
Đang tải công cụ nâng cấp bản phát hành
Translated by Hai Lang on 2012-07-04
Located in ../do-release-upgrade:34 ../do-release-upgrade:46
269.
Check if upgrading to the latest devel release is possible
Kiểm tra nếu có bản mới nhất phát hành trong giai đoạn phát triển
Translated by Hai Lang on 2012-07-04
Located in ../check_new_release_gtk.py:182
270.
Try upgrading to the latest release using the upgrader from $distro-proposed
Đang thử nâng cấp tới các phiên bản phát hành mới nhất sử dụng trình nâng cấp từ $distro-proposed
Translated by Hai Lang on 2012-07-04
Located in ../do-release-upgrade:90 ../check_new_release_gtk.py:186
271.
Run in a special upgrade mode.
Currently 'desktop' for regular upgrades of a desktop system and 'server' for server systems are supported.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Chạy trong một chế độ nâng cấp đặc biệt.
Hiện nay 'desktop' cho nâng cấp thường xuyên của một hệ thống máy tính để bàn và 'máy chủ' cho các hệ thống máy chủ được hỗ trợ.
Translated by Hai Lang on 2012-07-04
Located in ../do-release-upgrade:94
272.
Test upgrade with a sandbox aufs overlay
Thử nghiệm nâng cấp với một aufs chỗ thử bao
Translated by Hai Lang on 2012-07-04
Located in ../do-release-upgrade:101
263272 of 287 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Hai Lang, Huynh Trong Nghia, Nguyen Vu Hung, Nguyễn Hải Nam, Tran Dinh Anh Tuan, Zombifier, dalmate.