Translations by Gabor Kelemen

Gabor Kelemen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 278 results
1.
Server for %s
2012-07-04
Kiszolgáló a következőhöz: %s
2.
Main server
2012-07-04
Fő kiszolgáló
3.
Custom servers
2012-07-04
Egyéni kiszolgálók
4.
Could not calculate sources.list entry
2012-07-04
Nem határozható meg a sources.list bejegyzés
5.
Unable to locate any package files, perhaps this is not a Ubuntu Disc or the wrong architecture?
2012-07-04
Egyetlen csomagfájl sem található! Lehet, hogy nem Ubuntu lemezt, vagy más architektúrához tartozót helyezett a meghajtóba.
6.
Failed to add the CD
2012-07-04
A CD hozzáadása meghiúsult
7.
There was a error adding the CD, the upgrade will abort. Please report this as a bug if this is a valid Ubuntu CD. The error message was: '%s'
2012-07-04
Hiba történt a CD hozzáadása során, a frissítés félbeszakad. Jelentse ezt hibaként, ha ez egy érvényes Ubuntu CD. A hibaüzenet: „%s”
8.
Remove package in bad state
Remove packages in bad state
2012-07-04
Hibás állapotban levő csomag eltávolítása
Hibás állapotban levő csomagok eltávolítása
9.
The package '%s' is in an inconsistent state and needs to be reinstalled, but no archive can be found for it. Do you want to remove this package now to continue?
The packages '%s' are in an inconsistent state and need to be reinstalled, but no archives can be found for them. Do you want to remove these packages now to continue?
2012-07-04
A(z) „%s” nevű csomag hibás! Újratelepítése szükséges, azonban nem található hozzá megfelelő archívum. El kívánja távolítani ezt a csomagot a folytatáshoz?
A(z) „%s” nevű csomagok hibásak! Újratelepítésük szükséges, azonban nem található hozzájuk megfelelő archívum. El kívánja távolítani ezeket a csomagokat a folytatáshoz?
10.
The server may be overloaded
2012-07-04
Lehet, hogy a kiszolgáló túlterhelt
11.
Broken packages
2012-07-04
Törött csomagok
12.
Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this software. Please fix them first using synaptic or apt-get before proceeding.
2012-07-04
A rendszere törött csomagokat tartalmaz, amelyek ezzel az alkalmazással nem javíthatóak. Kérem, először javítsa ki őket a synaptic vagy az apt-get segítségével.
13.
An unresolvable problem occurred while calculating the upgrade. This can be caused by: * Upgrading to a pre-release version of Ubuntu * Running the current pre-release version of Ubuntu * Unofficial software packages not provided by Ubuntu
2013-10-09
Megoldhatatlan probléma jelentkezett a frissítés közben. Ezt a következők okozhatták: * Frissítés az Ubuntu egy kiadás előtti verziójára * Az Ubuntu egy kiadás előtti verziójának futtatása * Nemhivatalos csomagok, melyeket nem az Ubuntu szolgáltat
14.
This is most likely a transient problem, please try again later.
2012-07-04
Ez valószínűleg átmeneti probléma, próbálkozzon később.
15.
If none of this applies, then please report this bug using the command 'ubuntu-bug ubuntu-release-upgrader-core' in a terminal.
2012-09-29
Ha a felsoroltak egyike sem áll fenn, akkor jelentse ezt a hibát a terminálban kiadott „ubuntu-bug ubuntu-release-upgrader-core” paranccsal.
16.
Could not calculate the upgrade
2012-07-04
A frissítés előkészítése sikertelen
17.
Error authenticating some packages
2012-07-04
Hiba történt néhány csomag hitelesítése közben
18.
It was not possible to authenticate some packages. This may be a transient network problem. You may want to try again later. See below for a list of unauthenticated packages.
2012-07-04
Néhány csomagot nem sikerült hitelesíteni. Lehetséges, hogy ezt átmeneti hálózati probléma okozza, ezért érdemes később újra megpróbálni. Az alábbi felsorolás a hitelesíthetetlen csomagokat tartalmazza.
19.
The package '%s' is marked for removal but it is in the removal blacklist.
2012-07-04
A(z) „%s” nevű csomagot eltávolításra jelölte ki, de ez rajta van az eltávolítási feketelistán.
20.
The essential package '%s' is marked for removal.
2012-07-04
A létfontosságú „%s” csomagot eltávolításra jelölte ki.
21.
Trying to install blacklisted version '%s'
2012-07-04
Kísérlet a feketelistára tett „%s” verzió telepítésére
22.
Can't install '%s'
2012-07-04
„%s” nem telepíthető
23.
It was impossible to install a required package. Please report this as a bug using 'ubuntu-bug ubuntu-release-upgrader-core' in a terminal.
2012-09-29
Az igényelt csomag telepítése lehetetlen volt. Jelentse ezt a hibát a terminálban kiadott „ubuntu-bug ubuntu-release-upgrader-core” paranccsal.
24.
Can't guess meta-package
2012-07-04
A meta-csomag megállapítása sikertelen
25.
Your system does not contain a %s or %s package and it was not possible to detect which version of Ubuntu you are running. Please install one of the packages above first using synaptic or apt-get before proceeding.
2014-02-03
A rendszer nem tartalmazza a(z) %s vagy %s csomagok egyikét sem, és nem tudta érzékelni, hogy melyik Ubuntu verziót futtatja. Telepítse először az egyik fenti csomagot a synaptic vagy az apt-get használatával a folytatás előtt.
26.
Reading cache
2012-07-04
Gyorsítótár beolvasása
27.
Unable to get exclusive lock
2012-07-04
A kizárolagos zárolás nem lehetséges
28.
This usually means that another package management application (like apt-get or aptitude) already running. Please close that application first.
2012-07-04
Ez általában azt jelenti, hogy már fut egy másik csomagkezelő alkalmazás (például apt-get vagy aptitude). Kérem először zárja be azt az alkalmazást.
29.
Upgrading over remote connection not supported
2012-07-04
A frissítés nem támogatott távoli kapcsolaton keresztül
30.
You are running the upgrade over a remote ssh connection with a frontend that does not support this. Please try a text mode upgrade with 'do-release-upgrade'. The upgrade will abort now. Please try without ssh.
2012-07-04
Távoli SSH-kapcsolaton keresztül futtatja a frissítést olyan felület használatával, amely nem támogatja ezt. Próbálja meg szöveges módban végrehajtani a frissítést a „do-release-upgrade” parancs segítségével. A frissítés most megszakad. Próbálja SSH nélkül.
31.
Continue running under SSH?
2012-07-04
Folytatja a futtatást SSH alatt?
32.
This session appears to be running under ssh. It is not recommended to perform a upgrade over ssh currently because in case of failure it is harder to recover. If you continue, an additional ssh daemon will be started at port '%s'. Do you want to continue?
2012-07-04
Úgy tűnik, ez a munkamenet SSH alatt fut. Jelenleg nem ajánlott, hogy SSH kapcsolaton keresztül hajtsa végre a frissítést, ugyanis hiba esetén így nehezebb a helyreállítás. Ha folytatja, egy újabb SSH-démon indul az alábbi porton: %s. Szeretné folytatni?
33.
Starting additional sshd
2012-07-04
Új sshd indítása
34.
To make recovery in case of failure easier, an additional sshd will be started on port '%s'. If anything goes wrong with the running ssh you can still connect to the additional one.
2012-07-04
A hiba esetén történő helyreállítás megkönnyítése érdekében egy újabb sshd indul a(z) %s porton. Ha bármiféle probléma lép fel az aktuális SSH futása során, Ön továbbra is kapcsolódni tud majd a másik segítségével.
35.
If you run a firewall, you may need to temporarily open this port. As this is potentially dangerous it's not done automatically. You can open the port with e.g.: '%s'
2012-07-04
Ha tűzfalat használ, akkor lehetséges, hogy ideiglenesen szükséges megnyitni ezt a portot. Mivel a port megnyitása lehetséges veszélyforrás, nem történik automatikusan. A port megnyitható például a következő módon: „%s”
36.
Can not upgrade
2012-07-04
Nem lehet frissíteni
37.
An upgrade from '%s' to '%s' is not supported with this tool.
2012-07-04
Ez az eszköz nem támogatja a frissítést „%s” rendszerről „%s” rendszerre.
38.
Sandbox setup failed
2012-07-04
A tesztkörnyezet beállítása meghiúsult
39.
It was not possible to create the sandbox environment.
2012-07-04
Nem sikerült létrehozni a tesztkörnyezetet.
40.
Sandbox mode
2012-07-04
Teszt mód
41.
This upgrade is running in sandbox (test) mode. All changes are written to '%s' and will be lost on the next reboot. *No* changes written to a system directory from now until the next reboot are permanent.
2012-07-04
Ez a frissítés sandbox (teszt) módban fut. A(z) „%s” összes változása el fog veszni a következő újraindításnál. A mostantól a következő újraindításig a rendszerkönyvtárakban történő változások *nem* lesznek állandó érvényűek.
42.
Your python install is corrupted. Please fix the '/usr/bin/python' symlink.
2012-07-04
A Python telepítése sérült. Javítsa ki a „/usr/bin/python” szimbolikus linket.
43.
Package 'debsig-verify' is installed
2012-07-04
A „debsig-verify” csomag telepítve van
44.
The upgrade can not continue with that package installed. Please remove it with synaptic or 'apt-get remove debsig-verify' first and run the upgrade again.
2012-07-04
A frissítés nem folytatódhat, ha ez a csomag telepítve van. Távolítsa el a Synaptic vagy az „apt-get remove debsig-verify” parancs kiadásával és futtassa újra a frissítést.
45.
Can not write to '%s'
2012-07-04
%s nem írható
46.
Its not possible to write to the system directory '%s' on your system. The upgrade can not continue. Please make sure that the system directory is writable.
2012-07-04
A(z) „%s” rendszerkönyvtár nem írható. A frissítés nem folytatódhat. Biztosítsa a rendszerkönyvtár írhatóságát.
47.
Include latest updates from the Internet?
2012-07-04
Használja az interneten elérhető legújabb frissítéseket?
48.
The upgrade system can use the internet to automatically download the latest updates and install them during the upgrade. If you have a network connection this is highly recommended. The upgrade will take longer, but when it is complete, your system will be fully up to date. You can choose not to do this, but you should install the latest updates soon after upgrading. If you answer 'no' here, the network is not used at all.
2012-07-04
A frissítőrendszer használhatja az internetet a legújabb frissítések letöltéséhez és telepítheti azokat a frissítés közben. Ha rendelkezik internetkapcsolattal, ez a beállítás erősen ajánlott. A frissítés hosszabb ideig is eltarthat, a folyamat végeztével a rendszere teljesen naprakész lesz. Választhatja e funkció mellőzését is, azonban ajánlott a legújabb frissítések telepítését elvégezni a rendszerfrissítés után nem sokkal. Ha a „Nem”-et választja, a telepítő nem fogja használni internetkapcsolatát.
49.
Not for humans during development stage of release %s
2014-02-03
%s erősen kísérleti, nem embernek való kiadása :)
50.
disabled on upgrade to %s
2012-07-04
letiltva a(z) %s változatra frissítéskor