Translations by Sergi Mateo

Sergi Mateo has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

114 of 14 results
13.
An unresolvable problem occurred while calculating the upgrade. This can be caused by: * Upgrading to a pre-release version of Ubuntu * Running the current pre-release version of Ubuntu * Unofficial software packages not provided by Ubuntu
2014-11-07
S'ha produït un problema irresoluble mentre es feia el càlcul per a l'actualització. Això pot ser degut a: * l'actualització a una versió en desenvolupament de l'Ubuntu * l'execució de l'actual versió en desenvolupament de l'Ubuntu * la instal·lació de paquets no oficials de programari no proveïts per l'Ubuntu
25.
Your system does not contain a %s or %s package and it was not possible to detect which version of Ubuntu you are running. Please install one of the packages above first using synaptic or apt-get before proceeding.
2014-11-07
El vostre sistema no conté un paquet %s o %s i no ha estat possible detectar la versió de l'Ubuntu que esteu fent servir. Instal·leu un dels paquets mencionats fent servir el synaptic o l'apt-get abans de continuar.
49.
Not for humans during development stage of release %s
2014-11-07
No està pensat per a éssers humans mentre %s està en fase de desenvolupament
87.
Preparing the system for the upgrade failed. To report a bug install apport and then execute 'apport-bug ubuntu-release-upgrader'.
2014-11-07
Ha fallat la preparació de l'actualització del sistema. Per informar d'un error, instal·leu l'apport i executeu «apport-bug ubuntu-release-upgrader»
131.
Your graphics hardware may not be fully supported in Ubuntu 14.04.
2014-11-07
Pot ser que el vostre maquinari de gràfics no funcione bé amb l'Ubuntu 14.04.
143.
PAE not enabled
2014-11-07
El PAE no està habilitat
144.
Your system uses a CPU that does not have PAE enabled. Ubuntu only supports non-PAE systems up to Ubuntu 12.04. To upgrade to a later version of Ubuntu, you must enable PAE (if this is possible) see: http://help.ubuntu.com/community/EnablingPAE
2014-11-07
El sistema incorpora una CPU que no té el PAE habilitat. L'Ubuntu funciona amb sistemes sense PAE només fins la versió 12.04. Per actualitzar a una versió posterior de l'Ubuntu, haureu d'habilitar el PAE (si és possible). Consulteu la documentació següent per obtindre més informació: http://help.ubuntu.com/community/EnablingPAE
165.
Please report this as a bug (if you haven't already) and include the files /var/log/dist-upgrade/main.log and /var/log/dist-upgrade/apt.log in your report. The upgrade has aborted. Your original sources.list was saved in /etc/apt/sources.list.distUpgrade.
2014-11-07
Informeu d'això com un error (si no és que ja ho heu fet) i adjunteu els fitxers /var/log/dist-upgrade/main.log i /var/log/dist-upgrade/apt.log al vostre informe. S'ha interromput l'actualització. S'ha guardat el vostre fitxer sources.list original a /etc/apt/sources.list.distUpgrade.
218.
Progress: [%3i%%]
2014-11-07
Progrés: [%3i%%]
219.
Please report this as a bug and include the files /var/log/dist-upgrade/main.log and /var/log/dist-upgrade/apt.log in your report. The upgrade has aborted. Your original sources.list was saved in /etc/apt/sources.list.distUpgrade.
2014-11-07
Informeu d'això com un error i adjunteu els fitxers /var/log/dist-upgrade/main.log i /var/log/dist-upgrade/apt.log al vostre informe. S'ha interromput l'actualització. S'ha guardat el vostre fitxer sources.list original a /etc/apt/sources.list.distUpgrade.
246.
<b><big>Restart the system to complete the upgrade</big></b> Please save your work before continuing.
2014-11-07
<b><big>Reinicieu el sistema per a completar l'actualització</big></b> Guardeu la vostra faena abans de continuar.
248.
<b><big>Upgrading Ubuntu to version 14.10</big></b>
2014-11-07
<b><big>Actualització de l'Ubuntu a la versió 14.10</big></b>
274.
The options --devel-release and --proposed are
2014-11-07
Les opcions --devel-release i --proposed són
275.
mutually exclusive. Please use only one of them.
2014-11-07
mútuament excloents. Feu servir només una d'elles.