Translations by Joan Duran

Joan Duran has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 268 results
1.
Server for %s
2012-07-04
Servidor per %s
2.
Main server
2012-07-04
Servidor principal
3.
Custom servers
2012-07-04
Servidors personalitzats
4.
Could not calculate sources.list entry
2012-07-04
No s'ha pogut calcular l'entrada del fitxer sources.list
5.
Unable to locate any package files, perhaps this is not a Ubuntu Disc or the wrong architecture?
2012-07-04
No s'ha pogut trobar cap paquet, esteu utilitzat un disc de l'Ubuntu per a l'arquitectura adequada?
6.
Failed to add the CD
2012-07-04
No s'ha pogut afegir el CD
7.
There was a error adding the CD, the upgrade will abort. Please report this as a bug if this is a valid Ubuntu CD. The error message was: '%s'
2012-07-04
S'ha produït un error en afegir el CD i l'actualització s'ha cancel·lat. Informeu d'este error si això ha passat amb un CD d'Ubuntu vàlid. El missatge d'error ha estat: «%s»
8.
Remove package in bad state
Remove packages in bad state
2012-07-04
Elimina el paquet en mal estat
Elimina els paquets en mal estat
9.
The package '%s' is in an inconsistent state and needs to be reinstalled, but no archive can be found for it. Do you want to remove this package now to continue?
The packages '%s' are in an inconsistent state and need to be reinstalled, but no archives can be found for them. Do you want to remove these packages now to continue?
2012-07-04
El paquet «%s» es troba en un estat inconsistent i s'ha de tornar a instal·lar, però no s'ha trobat l'arxiu per a fer-ho. Voleu eliminar este paquet i continuar?
Els paquets «%s» es troben en un estat inconsistent i s'han de tornar a instal·lar, però no s'ha trobat els arxius per a fer-ho. Voleu eliminar estos paquets i continuar?
10.
The server may be overloaded
2012-07-04
Pot ser que el servidor estiga sobrecarregat
11.
Broken packages
2012-07-04
Paquets trencats
12.
Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this software. Please fix them first using synaptic or apt-get before proceeding.
2012-07-04
El vostre sistema conté paquets trencats que no es poden arreglar amb esta aplicació. Utilitzeu el Synaptic o l'apt-get abans de continuar.
14.
This is most likely a transient problem, please try again later.
2012-07-04
Això és probablement un problema transitori, torneu a provar-ho més tard.
15.
If none of this applies, then please report this bug using the command 'ubuntu-bug ubuntu-release-upgrader-core' in a terminal.
2012-10-19
Si res d'això és aplicable, informeu d'este error utilitzant l'orde «ubuntu-bug ubuntu-release-upgrader-core» en un terminal.
16.
Could not calculate the upgrade
2012-07-04
No s'ha pogut calcular l'actualització
17.
Error authenticating some packages
2012-07-04
S'ha produït un error en autenticar alguns paquets
18.
It was not possible to authenticate some packages. This may be a transient network problem. You may want to try again later. See below for a list of unauthenticated packages.
2012-07-04
No s'han pogut autenticar alguns paquets. Potser hi ha un problema temporal amb la xarxa. Podeu provar-ho més tard. A continuació es mostra la llista amb els paquets no autenticats.
19.
The package '%s' is marked for removal but it is in the removal blacklist.
2012-07-04
El paquet «%s» està marcat per a eliminar-lo, però apareix a la llista negra de fitxers a eliminar.
20.
The essential package '%s' is marked for removal.
2012-07-04
El paquet essencial «%s» està marcat per a ésser eliminat.
21.
Trying to install blacklisted version '%s'
2012-07-04
S'està intentant instal·lar la versió «%s» de la llista negra
22.
Can't install '%s'
2012-07-04
No s'ha pogut instal·lar «%s»
23.
It was impossible to install a required package. Please report this as a bug using 'ubuntu-bug ubuntu-release-upgrader-core' in a terminal.
2012-10-19
Ha sigut impossible instal·lar el paquet necessari. Informeu d'este error utilitzant l'orde «ubuntu-bug ubuntu-release-upgrader-core» en un terminal.
24.
Can't guess meta-package
2012-07-04
No s'ha pogut conjecturar el metapaquet
26.
Reading cache
2012-07-04
S'està llegint la memòria cau
27.
Unable to get exclusive lock
2012-07-04
No s'ha pogut obtindre un bloqueig exclusiu
28.
This usually means that another package management application (like apt-get or aptitude) already running. Please close that application first.
2012-07-04
Normalment això es deu al fet que teniu un altre gestor de paquets en execució (com ara l'apt-get o l'aptitude) i cal que abans el tanqueu.
29.
Upgrading over remote connection not supported
2012-07-04
No és possible actualitzar a través d'una connexió remota
30.
You are running the upgrade over a remote ssh connection with a frontend that does not support this. Please try a text mode upgrade with 'do-release-upgrade'. The upgrade will abort now. Please try without ssh.
2012-07-04
Esteu duent a terme l'actualització a través d'una connexió SSH remota amb un frontal que no admet esta funció. Intenteu realitzar una actualització en mode text amb l'orde «do-release-upgrade». S'interromprà l'actualització. Torneu-ho a intentar sense SSH.
31.
Continue running under SSH?
2012-07-04
Voleu continuar treballant via SSH?
32.
This session appears to be running under ssh. It is not recommended to perform a upgrade over ssh currently because in case of failure it is harder to recover. If you continue, an additional ssh daemon will be started at port '%s'. Do you want to continue?
2012-07-04
Pareix ser que esta sessió s'està executant amb SSH. Actualment no és recomanable realitzar una actualització a través d'SSH, atès que en cas de fallada la recuperació és més difícil. Si continueu, s'iniciarà un dimoni addicional al port «%s». Voleu continuar?
33.
Starting additional sshd
2012-07-04
S'està iniciant un sshd addicional
34.
To make recovery in case of failure easier, an additional sshd will be started on port '%s'. If anything goes wrong with the running ssh you can still connect to the additional one.
2012-07-04
Per facilitar la recuperació en cas de fallada, s'iniciarà un sshd addicional al port «%s». Si alguna cosa anés malament amb l'ssh en ús, podeu fer servir l'addicional.
35.
If you run a firewall, you may need to temporarily open this port. As this is potentially dangerous it's not done automatically. You can open the port with e.g.: '%s'
2012-07-04
Si feu servir un tallafocs, necessitareu obrir temporalment este port. Atès que això és potencialment perillós, no es fa automàticament. Per exemple, podeu obrir el port amb: «%s»
36.
Can not upgrade
2012-07-04
No es pot actualitzar
37.
An upgrade from '%s' to '%s' is not supported with this tool.
2012-07-04
Esta eina no permet l'actualització de «%s» a «%s».
38.
Sandbox setup failed
2012-07-04
Ha fallat la configuració d'un entorn de proves
39.
It was not possible to create the sandbox environment.
2012-07-04
No ha estat possible crear un entorn de proves.
40.
Sandbox mode
2012-07-04
Mode de prova
41.
This upgrade is running in sandbox (test) mode. All changes are written to '%s' and will be lost on the next reboot. *No* changes written to a system directory from now until the next reboot are permanent.
2012-10-19
Esta actualització s'està executant en mode de proves. Tots els canvis s'escriuran a «%s» i es perdran en reiniciar. Cap dels canvis fets als directoris del sistema seran permanents.
42.
Your python install is corrupted. Please fix the '/usr/bin/python' symlink.
2012-07-04
La vostra instal·lació del Python està malmesa. Reviseu l'enllaç simbòlic «/usr/bin/python».
43.
Package 'debsig-verify' is installed
2012-07-04
El paquet «debsig-verify» està instal·lat
44.
The upgrade can not continue with that package installed. Please remove it with synaptic or 'apt-get remove debsig-verify' first and run the upgrade again.
2012-07-04
L'actualització no pot continuar amb este paquet instal·lat. Elimineu-lo amb el Synaptic o amb l'orde «apt-get remove debsig-verify» i torneu a executar l'actualització.
45.
Can not write to '%s'
2012-10-19
No es pot escriure a «%s»
46.
Its not possible to write to the system directory '%s' on your system. The upgrade can not continue. Please make sure that the system directory is writable.
2012-10-19
No es pot escriure al directori del sistema «%s», per la qual cosa l'actualització no pot continuar. Assegureu-vos que este directori tinga els permisos d'escriptura adients.
47.
Include latest updates from the Internet?
2012-07-04
Voleu incloure les darreres actualitzacions d'Internet?
48.
The upgrade system can use the internet to automatically download the latest updates and install them during the upgrade. If you have a network connection this is highly recommended. The upgrade will take longer, but when it is complete, your system will be fully up to date. You can choose not to do this, but you should install the latest updates soon after upgrading. If you answer 'no' here, the network is not used at all.
2012-07-04
El sistema d'actualitzacions pot utilitzar Internet per baixar i instal·lar automàticament les darreres actualitzacions. Si disposeu d'una connexió de xarxa, esta opció és molt recomanable. L'actualització trigarà més, però en acabar tindreu un sistema completament actualitzat. Podeu optar per no fer-ho, però en breu haureu d'actualitzar el sistema. Si responeu «no» la xarxa no s'utilitzarà per a res.
50.
disabled on upgrade to %s
2012-07-04
desactivat en actualitzar a %s
51.
No valid mirror found
2012-07-04
No s'ha trobat cap rèplica vàlida
53.
Generate default sources?
2012-07-04
Voleu generar les fonts per defecte?
54.
After scanning your 'sources.list' no valid entry for '%s' was found. Should default entries for '%s' be added? If you select 'No', the upgrade will cancel.
2012-07-04
No s'ha trobat cap entrada vàlida per a «%s» en analitzar el fitxer «sources.list». Voleu que s'afigen entrades per a «%s»? Si trieu que «No», es cancel·larà l'actualització.