Translations by David Planella

David Planella has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

16 of 6 results
~
<b><big>Upgrading Ubuntu to version 14.04</big></b>
2014-04-13
<b><big>Actualització a l'Ubuntu 14.04</big></b>
95.
After updating your package information, the essential package '%s' could not be located. This may be because you have no official mirrors listed in your software sources, or because of excessive load on the mirror you are using. See /etc/apt/sources.list for the current list of configured software sources. In the case of an overloaded mirror, you may want to try the upgrade again later.
2014-04-13
Després d'actualitzar la informació dels paquets, no s'ha pogut localitzar el paquet essencial «%s». Això pot ser degut a que no teniu cap rèplica oficial al llistat de fonts de programari o perquè hi ha una carrega excessiva en la rèplica que esteu utilitzant. Vegeu /etc/apt/sources.list per veure la llista actual de fonts de programari. En cas de rèplica amb sobrecàrrega, podeu intentar actualitzar més tard.
152.
Upgrade to the development release
2014-04-13
Actualitza a la versió de desenvolupament
261.
To upgrade Ubuntu, you need to authenticate.
2014-04-13
Cal que vos autentiqueu per actualitzar l'Ubuntu.
263.
To perform a partial upgrade, you need to authenticate.
2014-04-13
Cal que vos autentiqueu per fer una actualització parcial.
284.
Software Updater
2014-04-13
Gestor d'actualitzacions