Translations by Hoàng Đức Hiếu

Hoàng Đức Hiếu has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

114 of 14 results
~
Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.
2007-04-06
Lỗi gõ/xuất nghiêm trọng %d (%s) trên bộ trình bày "%s".
~
Lost connection to the display '%s'; most likely the X server was shut down or you killed/destroyed the window manager.
2007-04-06
Mất liên kết với bộ trình bày "%s"; thường là do trình phục vụ X bị ngừng hoạt động hoặc bạn đã buộc chấm dứt hoạt động bộ quản lý cửa sổ.
54.
Failed to open X Window System display '%s'
2007-04-06
Lỗi mở bộ trình bày Hệ thống Cửa sổ X "%s".
55.
Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a binding
2007-04-06
Một chương trình khác đã dùng phím "%s" với phím bổ trợ "%x" làm tổ hợp.
57.
Disable connection to session manager
2007-04-06
Vô hiệu hóa kết nối với bộ quản lý phiên làm việc
62.
Print version
2007-04-06
Hiển thị phiên bản
69.
Failed to restart: %s
2007-04-06
Lỗi khi khởi động lại: %s
93.
Metacity was compiled without support for verbose mode
2007-04-06
Metacity đã được biên dịch không hỗ trợ chế độ chi tiết.
124.
Roll Up Window
2007-04-06
Cuộn cửa sổ lên
125.
Unroll Window
2007-04-06
Cuộn cửa sổ xuống
126.
Keep Window On Top
2007-04-06
Giữ cửa sổ ở trên cùng
127.
Remove Window From Top
2007-04-06
Bỏ giữ cửa sổ ở trên cùng
209.
Could not parse "%s" as an integer
2007-04-06
Không thể phân tích "%s" thành một số nguyên.
210.
Did not understand trailing characters "%s" in string "%s"
2007-04-06
Không thể hiểu ký tự đuôi "%s" trong chuỗi "%s".