Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
1120 of 60 results
11.
none
find out about the other options
không
Translated and reviewed by Nguyễn Hải Nam on 2011-10-14
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:456
12.
Software database is broken
Cơ sở dữ liệu phần mềm bị hỏng
Translated and reviewed by zeratulbk on 2009-04-13
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:509 ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:718
13.
It is impossible to install or remove any software. Please use the package manager "Synaptic" or run "sudo apt-get install -f" in a terminal to fix this issue at first.
Hiện không thể cài đặt hay gỡ bỏ bất kỳ phần mềm nào. Vui lòng dùng trình quản lý gói "Synaptic" hoặc chạy lệnh "sudo apt-get install -f" trong cửa sổ lệnh để sửa lỗi này trước tiên.
Translated and reviewed by zeratulbk on 2009-04-13
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:510 ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:719
14.
Could not install the selected language support
Không thể cài đặt các hỗ trợ của ngôn ngữ đã chọn
Translated and reviewed by zeratulbk on 2009-04-13
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:551
15.
This is perhaps a bug of this application. Please file a bug report at https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/language-selector/+filebug
Có lẽ đây là một lỗi của ứng dụng. Vui lòng báo cáo lỗi tại https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/language-selector/+filebug
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-10-01
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:552
16.
Could not install the full language support
Không thể cài đặt đầy đủ gói hỗ trợ ngôn ngữ
Translated and reviewed by zeratulbk on 2009-04-13
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:576 ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:612 ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:616
17.
Usually this is related to an error in your software archive or software manager. Check your preferences in Software Sources (click the icon at the very right of the top bar and select "System Settings... -> Software Sources").
Thông thường việc này liên quan đến một lỗi trong kho phần mềm hay trình quản lý phần mềm của bạn. Kiểm tra lựa chọn của bạn trong Nguồn Phần mềm (nhấn vào biểu tượng ngoài cùng bên phải ở thanh trên cùng và chọn "Thiết lập Hệ thống...-> Nguồn Phần mềm").
Translated and reviewed by Hai Lang on 2012-03-31
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:577
18.
Failed to authorize to install packages.
Đã không thể xác thực việc cài đặt các gói.
Translated and reviewed by Hai Lang on 2012-03-31
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:613
19.
The language support is not installed completely
Hỗ trợ ngôn ngữ không được cài đặt hoàn toàn
Translated and reviewed by zeratulbk on 2009-04-13
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:671
20.
Some translations or writing aids available for your chosen languages are not installed yet. Do you want to install them now?
Một số đoạn dịch hoặc chương trình hỗ trợ soạn thảo cho các ngôn ngữ mà bạn chọn chưa được cài đặt. Bạn có muốn cài đặt chúng bây giờ không?
Translated and reviewed by mrcuongnv on 2009-05-29
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:672
1120 of 60 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Falling Snowdin, Hai Lang, Lê Kiến Trúc, NGUYỄN Mạnh Hùng, Nguyễn Anh, Nguyễn Hải Nam, Phan Trọng Khanh, RadioActiveRice, Trần Đức Nam, dalmate, mrcuongnv, zeratulbk.