Translations by Мирослав Николић

Мирослав Николић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 64 results
8.
%(INSTALL)d to install
%(INSTALL)d to install
2016-03-30
Инсталираћу %(INSTALL)d
Инсталираћу %(INSTALL)d
Инсталираћу %(INSTALL)d
11.
none
2011-07-05
ништа
12.
Software database is broken
2011-01-02
База пакета је оштећена
13.
It is impossible to install or remove any software. Please use the package manager "Synaptic" or run "sudo apt-get install -f" in a terminal to fix this issue at first.
2016-03-30
Није могуће инсталирати или уклонити било који програм. Прво употребите „Синаптик“ управника пакета или извршите „sudo apt-get install -f“ у терминалу да отклоните проблем.
2011-01-02
Није могуће инсталирати или уклонити било који програм. Молим прво употребите „Синаптик“ управника пакета или извршите „sudo apt-get install -f“ у терминалу да отклоните проблем.
14.
Could not install the selected language support
2011-01-02
Нисам могао да инсталирам подршку одабраног језика
15.
This is perhaps a bug of this application. Please file a bug report at https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/language-selector/+filebug
2016-03-30
Ово је можда грешка у овом програму. Пошаљите извештај са грешком на „https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/language-selector/+filebug“
2011-01-02
Ово је можда грешка у овом програму. Молим пошаљите извештај са грешком на https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/language-selector/+filebug
16.
Could not install the full language support
2011-01-02
Нисам могао да инсталирам пуну језичку подршку
17.
Usually this is related to an error in your software archive or software manager. Check your preferences in Software Sources (click the icon at the very right of the top bar and select "System Settings... -> Software Sources").
2016-03-30
Обично се ово односи на грешку у вашој архиви програма или у управнику програма. Проверите ваше поставке у изворима програма (кликните на иконицу скроз десно на горњем панелу и изаберите „Подешавања система... → Извори софтвера“).
2012-01-19
Обично се ово односи на грешку у вашој архиви програма или у управнику програма. Проверите ваше поставке у изворима програма (кликните на иконицу скроз десно на горњем панелу и изаберите „Подешавања система... —> Извори софтвера“).
18.
Failed to authorize to install packages.
2016-03-30
Нисам успео овластим за инсталацију пакета.
2012-02-09
Нисам успео да дам овлашћење за инсталацију пакета.
20.
Some translations or writing aids available for your chosen languages are not installed yet. Do you want to install them now?
2016-03-30
Неки преводи или помоћ приликом писања доступни за српски језик још нису инсталирани. Да ли желите да их сада инсталирате?
2011-01-02
Неки преводи или помоћи за писање доступних за Ваш језик још нису инсталирани. Да ли желите да их сада инсталирате?
2010-03-20
Неки преводи или помоћи у писаном облику доступних за ваш језик још нису инсталирани. Да ли желите да их сада инсталирате?
2010-03-07
Неки преводи или помоћи у писаном облику доступних за Ваш језик још нису инсталирани. Да ли желите да их сада инсталирате?
24.
Failed to apply the '%s' format choice. The examples may show up if you close and re-open Language Support.
2012-03-11
Нисам успео да применим „%s“ избор формата. Примери могу бити приказани ако затворите и поново отворите језичку подршку.
26.
<big><b>Checking available language support</b></big> The availability of translations or writing aids can differ between languages.
2016-03-30
<big><b>Провера за доступном језичком подршком</b></big> Доступност превода или помоћи приликом писања се разликује од језика до језика.
2011-01-02
<big><b>Провера за доступном језичком подршком</b></big> Доступност превода или помоћи за писање се разликује од језика до језика.
2010-03-23
<big><b>Провера за доступном језичком подршком</b></big> Доступност превода или помоћи у писаном облику се разликује од језика до језика.
2010-03-07
<big><b>Проверава за које језике је подршка доступна</b></big> Доступност превода или помоћи у писаном облику се разликује од језика до језика.
28.
When a language is installed, individual users can choose it in their Language settings.
2016-03-30
Када је језик инсталиран, сваки корисник га може изабрати у својим поставкама језика.
2011-01-02
Када је језик инсталиран, сваки корисник га може одабрати у својим поставкама језика.
31.
Language for menus and windows:
2016-03-30
Језик за изборнике и прозоре:
2010-02-28
Језик за меније и прозоре
32.
This setting only affects the language your desktop and applications are displayed in. It does not set the system environment, like currency or date format settings. For that, use the settings in the Regional Formats tab. The order of the values displayed here decides which translations to use for your desktop. If translations for the first language are not available, the next one in this list will be tried. The last entry of this list is always "English". Every entry below "English" will be ignored.
2016-03-30
Ово подешавање утиче само на језик који се приказује на вашој радној површи и у програмима. Не подешава окружење система, као што су валута или подешавања формата датума. За то, користите подешавања у језичку „Формати региона“. Редослед вредности приказаних овде одлучује који преводи се користите за вашу радну површ. Ако преводи за први језик нису доступни, биће покушано са следећим на овом списку. Последњи језик на овом списку је увек „енглески“. Сваки други језик након енглеског неће бити узет у обзир.
2011-03-12
Ово подешавање утиче само на језик који се приказује на вашој радној површи и у програмима. Не подешава окружење система, као што су валута или подешавања формата датума. За то, користите подешавања у језичку Формати региона. Редослед вредности приказаних овде одлучује који преводи се користите за вашу радну површ. Ако преводи за први језик нису доступни, биће покушано са следећим на овом списку. Последњи језик на овом списку је увек „Енглески“. Сваки други језик након енглеског неће бити узет у обзир.
33.
<small><b>Drag languages to arrange them in order of preference.</b> Changes take effect next time you log in.</small>
2016-03-30
<small><b>Превлачите језике по распореду жељених поставки</b> Измене ће ступити на снагу приликом следећег пријављивања.</small>
34.
Apply System-Wide
2011-03-09
Примени на свеопшти систем
35.
<small>Use the same language choices for startup and the login screen.</small>
2012-02-03
<small>Користи исти избор језика за покретање и за екран пријављивања.</small>
37.
Keyboard input method system:
2010-03-20
Начин уноса тастатуре:
2010-03-07
2010-02-28
Начин коришћења тастатуре:
38.
If you need to type in languages, which require more complex input methods than just a simple key to letter mapping, you may want to enable this function. For example, you will need this function for typing Chinese, Japanese, Korean or Vietnamese. The recommended value for Ubuntu is "IBus". If you want to use alternative input method systems, install the corresponding packages first and then choose the desired system here.
2016-03-30
Уколико је потребно да куцате на језику за који је потребан напреднији начин уноса онда би требало да укључите ову могућност. На пример, биће вам потребна ова могућност за уношење кинеских, јапанских, корејских или вијетнамских знакова. Предложена вредност за Убунту је „IBus“. Ако желите да користите другачије системе уноса података, прво инсталирајте одговарајуће пакете и онда овде изаберите жељени систем уноса.
39.
Display numbers, dates and currency amounts in the usual format for:
2010-02-28
Прикажи тотале бројева, датума и валуте у уобичајеном формату за:
40.
This will set the system environment like shown below and will also affect the preferred paper format and other region specific settings. If you want to display the desktop in a different language than this, please select it in the "Language" tab. Hence you should set this to a sensible value for the region in which you are located.
2016-03-30
Ово ће подесити окружење система као што је приказано испод и такође ће утицати на жељени формат папира и остала специфична подешавања за област. Ако желите да прикажете радну површину на неком другом језику, изаберите га у језичку „Језик“. Дакле требало би ово да подесите на разумну вредност за регион у коме се налазите.
2011-03-12
Ово ће подесити окружење система као што је приказано испод и такође ће утицати на жељени формат папира и остала специфична подешавања за област. Ако желите да прикажете радну површину на неком другом језику, молим изаберите га у језичку „Језик“. Дакле требало би ово да подесите на разумну вредност за регион у коме се налазите.
41.
<small>Changes take effect next time you log in.</small>
2016-03-30
<small>Измене ће бити доступне када се следећи пут пријавите на систем.</small>
2010-03-07
<small>Промене ће бити доступне када се следећи пут пријавите на систем.</small>
42.
<small>Use the same format choice for startup and the login screen.</small>
2012-02-03
<small>Користи исти избор формата за покретање и за екран пријављивања.</small>
43.
Number:
2010-02-28
Број:
47.
Regional Formats
2011-03-09
Регионални формат
48.
Configure multiple and native language support on your system
2016-03-30
Подесите вишејезичку и подршку матерњег језика на вашем систему.
2011-01-02
Подесите вишејезичку и подршку матерњег језика на Вашем систему.
50.
The language support files for your selected language seem to be incomplete. You can install the missing components by clicking on "Run this action now" and follow the instructions. An active internet connection is required. If you would like to do this at a later time, please use Language Support instead (click the icon at the very right of the top bar and select "System Settings... -> Language Support").
2016-03-30
Изгледа да су датотеке за подршку вашег језика непотпуне. Можете инсталирати оно што недостаје кликом на „Уради ово одмах“ и затим пратећи упутства. Потребна је радна веза са интернетом. Ако желите ово да урадите касније, користите језичку подршку (кликните на иконицу скроз десно на горњем панелу и изаберите „Подешавања система... → Језичка подршка“).
2012-01-19
Чини се да су датотеке за подршку вашег језика непотпуне. Можете инсталирати оно што недостаје кликом на „Уради ово одмах“ и затим пратећи упутства. Потребна је радна веза са интернетом. Ако желите ово да урадите касније, користите језичку подршку (кликните на иконицу скроз десно на горњем панелу и изаберите „Подешавања система... —> Језичка подршка“).
51.
Session Restart Required
2016-03-30
Потребно је поновно покретање сесије
52.
The new language settings will take effect once you have logged out.
2011-01-02
Поставке новог језика ће ступити на снагу када се одјавите.
54.
System policy prevented setting default language
2016-03-30
Политика система је спречила подешавање основног језика