Translations by Andrej Znidarsic

Andrej Znidarsic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

128 of 28 results
10.
%s, %s
2011-03-31
%s %s
11.
none
2011-06-21
brez
12.
Software database is broken
2010-09-21
Napaka v podatkovni zbirki programske opreme
13.
It is impossible to install or remove any software. Please use the package manager "Synaptic" or run "sudo apt-get install -f" in a terminal to fix this issue at first.
2011-03-31
Nameščanje ali odstranjevanje programske opreme ni mogoče. Uporabite upravljalnik paketov "Synaptic" ali pa v terminalu zaženite "sudo apt-get install -f".
17.
Usually this is related to an error in your software archive or software manager. Check your preferences in Software Sources (click the icon at the very right of the top bar and select "System Settings... -> Software Sources").
2011-12-14
Običajno je to povezano z napako v programskem arhivu ali upravljalniku programov. Preverite svoje nastavitve v Programskih virih (kliknite na ikono skrajno desno v vrhnji vrstici in izberite "Nastavitve Sistema ... -> Programski viriv").
18.
Failed to authorize to install packages.
2012-02-09
Overitev za namestitev paketov je spodletela.
26.
<big><b>Checking available language support</b></big> The availability of translations or writing aids can differ between languages.
2010-09-21
<big><b>Preverjanje razpoložljive jezikovne podpore</b></big> Razpoložljivost prevodov in pripomočkov za pisanje se lahko razlikuje med jeziki.
32.
This setting only affects the language your desktop and applications are displayed in. It does not set the system environment, like currency or date format settings. For that, use the settings in the Regional Formats tab. The order of the values displayed here decides which translations to use for your desktop. If translations for the first language are not available, the next one in this list will be tried. The last entry of this list is always "English". Every entry below "English" will be ignored.
2013-02-16
Ta nastavitev vpliva na jezik, v katerem je prikazano vaše namizje in programi. Ne nastavi sistemskega okolja, kot so nastavitve enot ali oblike datuma. Za to uporabite nastavitve v zavihku področne oblike. Vrstni red vrednosti prikazanih tukaj določi, kateri prevodi bodo uporabljeni za vaše namizje. V primeru, da prevodi za prvi jezik niso na voljo, bo uporabljen naslednji na tem seznamu. Zadnji vnos na seznamu je vedno "Angleščina". Vsi vnosi pod "Angleščino" bodo prezrti.
2011-03-12
Ta nastavitev vpliva na jezik v katerem je prikazano vaše namizje in programi. Ne nastavi sistemskega okolja, kot so nastavitve enota ali oblike datuma. Za to uporabite nastavitve v zavihku področne oblike. Vrstni red vrednosti prikazanih tukaj določi kateri prevodi bodo uporabljeni za vaše namizje. V primeru da prevodi za prvi jezik niso na voljo, bo uporabljen naslednji na temu seznamu. Zadnji vnos na seznamu je vedno "Angleščina". Vsi vnosi pod "Angleščino" bodo prezrti.
33.
<small><b>Drag languages to arrange them in order of preference.</b> Changes take effect next time you log in.</small>
2013-04-12
<small><b>Povlecite jezike in jih razvrstite v želenem vrstnem redu.</b> Spremembe bodo imele učinek ob naslednji prijavi.</small>
34.
Apply System-Wide
2011-03-12
Uveljavi za celoten sistem
35.
<small>Use the same language choices for startup and the login screen.</small>
2012-02-03
<small>Uporabi enake izbire jezika za zagonski in prijavni zaslon.</small>
38.
If you need to type in languages, which require more complex input methods than just a simple key to letter mapping, you may want to enable this function. For example, you will need this function for typing Chinese, Japanese, Korean or Vietnamese. The recommended value for Ubuntu is "IBus". If you want to use alternative input method systems, install the corresponding packages first and then choose the desired system here.
2013-01-04
Če želite pisati v jezikih, ki zahtevajo zapletenejše načine vnosa od preproste preslikave tipke v črko, boste morda želeli omogočiti to zmožnost. To zmožnost boste na primer potrebovali za tipkanje v kitajščini, japonščini, korejščini ali vietnamščini. Priporočljiva vrednost za Ubuntu je "IBus". Če bi želeli uporabiti druge sisteme za načine vnosa, najprej namestite ustrezne pakete, nato pa tukaj izberite želen sistem.
40.
This will set the system environment like shown below and will also affect the preferred paper format and other region specific settings. If you want to display the desktop in a different language than this, please select it in the "Language" tab. Hence you should set this to a sensible value for the region in which you are located.
2013-02-16
To bo nastavilo sistemsko okolje, kot je prikazano spodaj in bo vplivalo na prednostno obliko papirja in druge nastavitve za vaše področje. V primeru da želite namizje prikazati v drugačnem jeziku, ga izberite v zavihku "Jezik". To nastavite na smiselno vrednost za področje, kjer se nahajate.
2011-03-12
To bo nastavilo sistemsko okolje kot je prikazano spodaj in bo vplivalo na prednostno obliko papirja in druge nastavitve za vaše področje. V primeru da želite namizje prikazati v drugačnem jeziku, ga izberite v zavihku "Jezik". To nastavite na smiselno vrednost za področje, kjer se nahajate.
41.
<small>Changes take effect next time you log in.</small>
2010-11-29
<small>Spremembe bodo imele učinek ob naslednji prijavi.</small>
2010-09-21
<small>Spremembe bodo ime učinek ob naslednji prijavi.</small>
42.
<small>Use the same format choice for startup and the login screen.</small>
2012-02-03
<small>Uporabi enako izbiro oblike za zagonski in prijavni zaslon.</small>
47.
Regional Formats
2011-03-12
Področne oblike
50.
The language support files for your selected language seem to be incomplete. You can install the missing components by clicking on "Run this action now" and follow the instructions. An active internet connection is required. If you would like to do this at a later time, please use Language Support instead (click the icon at the very right of the top bar and select "System Settings... -> Language Support").
2011-12-14
Videti je, da so datoteke jezikovne podpore za vaš jezik nepopolne. Manjkajoče sestavne dele lahko namestite s klikom na "Poženi to dejanje zdaj" in sledenjem navodilom. Zahtevana je dejavna internetna povezava. Če želite to storiti kasneje, uporabite Jezikovno podporo (kliknite na ikono skrajno desno v zgornji vrstici in izberite "Nastavitve sistema ... -> Jezikovna Podpora").
52.
The new language settings will take effect once you have logged out.
2010-09-21
Nove jezikovne nastavitve bodo začeče veljati, ko se boste odjavili.
53.
Set system default language
2011-12-14
Nastavi privzeti sistemski jezik
54.
System policy prevented setting default language
2011-12-14
Sistemska pravila so preprečila nastavitev privzetega jezika
56.
alternative datadir
2011-03-31
nadomestna mapa podatkov
2010-09-21
dodatna mapa podatkov
58.
check for the given package(s) only -- separate packagenames by comma
2010-09-21
preveri samo za podane pakete -- imena paketov ločite z vejicami
59.
output all available language support packages for all languages
2012-01-27
izpiši vse razpoložljive pakete jezikovne podpore za vse jezike
60.
show installed packages as well as missing ones
2011-03-31
pokaži nameščene in manjkajoče pakete