Translations by chinara

chinara has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

137 of 37 results
13.
It is impossible to install or remove any software. Please use the package manager "Synaptic" or run "sudo apt-get install -f" in a terminal to fix this issue at first.
2011-06-10
Программалык камсыздоолорду орнотууга же алып салууга дагы болбойт. "Synaptic" пакет менеджерин колдонуңуз же бул көйгөйдү киргизүү үчүн терминалда "sudo apt-get install -f" ды жүргүзүңүз.
14.
Could not install the selected language support
2011-06-10
Көрсөтүлгөн тилдин колдоосун орнотуу мүмкүн эмес.
15.
This is perhaps a bug of this application. Please file a bug report at https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/language-selector/+filebug
2011-06-10
Бул программанын катасы болушу мүмкүн. Ката жөнүндөгү маалыматты https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/language-selector/+filebug дарегине жөнөтүңүз.
16.
Could not install the full language support
2011-06-10
Бардык тилдерди колдоону орнотуу мүмкүн эмес.
19.
The language support is not installed completely
2011-06-10
Тилди колдоо толук орнотулду
20.
Some translations or writing aids available for your chosen languages are not installed yet. Do you want to install them now?
2011-06-10
Кээ бир котормолор же жазылган жардам берүүу маалыматтар сиз тандаган тилде жок. Аларды орнотууну каалайсызбы?
21.
_Remind Me Later
2011-06-10
_Кийинчерээк эске салыңыз
22.
_Install
2011-06-10
_Орнотуңуз
23.
Details
2011-06-10
Кошумча маалыматтар
25.
Language Support
2011-06-10
Тилди Колдоо
26.
<big><b>Checking available language support</b></big> The availability of translations or writing aids can differ between languages.
2011-06-10
"<big><b>Жеткиликтүү тилди колдоону текшерүү</b></big> Котормолор жана жазууга жардамчылар ар түрдүү тилдер арасында бирдей жеткиликтүү эмес. Бул бөлүүчү сапты көргөзөт. Котормонун ичинде жаңы саптан тууралап баштаңыз."
27.
Installed Languages
2011-06-10
Орнотулган Тилдер
28.
When a language is installed, individual users can choose it in their Language settings.
2011-06-10
Качан тил орнотулганда колдонуучулар аны Тил орнотууларынан тандап алса болот.
29.
Cancel
2011-06-10
Жокко чыгаруу
30.
Apply Changes
2011-06-10
Өзгөртүүлөрдү колдонуу
31.
Language for menus and windows:
2011-06-10
Менюлар жана терезелердеги Тил
32.
This setting only affects the language your desktop and applications are displayed in. It does not set the system environment, like currency or date format settings. For that, use the settings in the Regional Formats tab. The order of the values displayed here decides which translations to use for your desktop. If translations for the first language are not available, the next one in this list will be tried. The last entry of this list is always "English". Every entry below "English" will be ignored.
2011-06-10
"Бул орнотуулар иш столундагы жана тиркемелердеги тилге гана таасир этет. Ал системалык чөйрөгө(акча бирдиги дата форматтары сыяктуу)орнотулбайт. Ошондуктан, Аймактык Формат жарлыгындагы орнотууларды колдонуңуз. Бул жерде көрүнүп турган чоңдуктардын катары кайсы котормо иш столунда колдонулушун чечет. Эгер биринчи тилдин котормосу жок болсо, кийинкиси колдонулат. Бул тизмеде эң акыркы колоднула турганы ""English"". ""English"" тен кийинки аракеттер ишке ашпайт. Бул бөлүүчү сызыкчаны көргөзөт. Котормонун ичинде жаңы саптан тууралап тере баштаңыз. "
34.
Apply System-Wide
2011-06-10
Кеңейтилген системаны колдонуу
36.
Install / Remove Languages...
2011-06-10
Тилдерди Орнотуу/Алып салуу...
37.
Keyboard input method system:
2011-06-10
Ариптактадан терүү ыкмасыны системасы:
39.
Display numbers, dates and currency amounts in the usual format for:
2011-06-10
Кадимки форматта сандарды, даталарды жана акча бирдиктерин көргөзүү:
40.
This will set the system environment like shown below and will also affect the preferred paper format and other region specific settings. If you want to display the desktop in a different language than this, please select it in the "Language" tab. Hence you should set this to a sensible value for the region in which you are located.
2011-06-10
"Бул системанын чөйрөсүн төмөндө көрүнүп тургандай түргө келтирет жана тандалган кагаздын форматына жана аймактык өзгөчо орнотууларга дагы таасир этет. Эгер сиз иш столун бул тилден айырмаланган тилде көрсөткүңүз келсе,""Language"" жарлыгынан аны көргөзүңүз. Бул бөлүүчү сызыкчаны көргөзөт. Котормонун ичинде жаңы саптан тууралап тере баштаңыз. "
41.
<small>Changes take effect next time you log in.</small>
2011-06-10
<small>Өзгөртүүлөр сиз кийинки киргенде иштей баштайт</small>
43.
Number:
2011-06-10
Саны:
44.
Date:
2011-06-10
Датасы:
45.
Currency:
2011-06-10
Акча бирдиги:
46.
<b>Example</b>
2011-06-10
<b>Мисал</b>
47.
Regional Formats
2011-06-10
Аймактык форматтары:
48.
Configure multiple and native language support on your system
2011-06-10
Сиздин системада колдоого ээ болгон ар түрдүү жана эне тилдерди тууралоо
49.
Incomplete Language Support
2011-06-10
Толук эмес Тилди Колдоо кызматы
51.
Session Restart Required
2011-06-10
Сессияны кайра баштоо керек
52.
The new language settings will take effect once you have logged out.
2011-06-10
Жаңы тил орнотуулары сиз сессиядан чыккандан кийин ишке ашат.
55.
don't verify installed language support
2011-06-10
орнотулган тилди колдоону текшербеңиз
56.
alternative datadir
2011-06-10
башка берилиштер каталогу
57.
target language code
2011-06-10
Максат кылынган тилдин коду
58.
check for the given package(s) only -- separate packagenames by comma
2011-06-10
алынган пакеттерди гана текшерүү - пакеттин аттарын үтүр менен бөлүңүз
60.
show installed packages as well as missing ones
2011-06-10
Орнотулган жана орнотулган эмес пакеттерди көрсөтүү