Translations by sinHoot

sinHoot has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

110 of 10 results
~
Remove the Log Out item from the session menu
2011-04-20
ސެޝަން މެނޫއިން ލޮގްއައުޓް ފިއް ނުފެނައް ގޮތައް
~
Remove the shutdown item from the session menu
2011-04-20
ސެޝަން މެނޫއިން ޝަޓްޑައުން ފިއް ނުފެނައް ގޮތައް
~
Remove the Restart item from the session menu
2011-04-20
ސެޝަން މެނޫއިން ރީސްޓާޓް ފިއް ނުފެނައް ގޮތައް
15.
Log Out…
2011-04-20
ލޮގުއައުޓް
16.
Log Out
2011-04-20
ލޮގްއައުޓް
19.
Restart…
2011-04-20
ރީސްޓާޓް ...
21.
Shut Down…
2011-04-20
ޝަޓްޑައުން ...
22.
Shut Down
2011-04-20
ޝަޓްޑައުން
26.
Are you sure you want to close all programs and restart the computer?
2011-04-20
ހުރިހާ ޕުރޮގުރާމެއް ނިއްވާލާފަ ކޮމްޕިއުޓާރ ރީސްޓާޓް ކޮއްލަނީތޯ ؟
27.
Are you sure you want to close all programs and shut down the computer?
2011-04-20
ހުރިހާ ޕުރޮގުރާމެއް ނިއްވާލާފައި ކޮމްޕިއުޓާރ ނިއްވާލަނީތޯ ؟