Translations by Peter Mráz

Peter Mráz has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 386 results
5.
Don't load host tables specified by comma-separated list.
2011-10-20
Nenačíta tabuľky hostiteľa určené zoznamom s položkami oddelenými čiarkami
6.
Load only tables specified by comma-separated list.
2011-10-20
Načíta len tabuľky určené zoznamom s položkami oddelenými čiarkami
9.
Set OEMID of RSDP, XSDT and RSDT.
2011-10-20
Nastaví identifikátor OEMID štruktúr RSDP, XSDT a RSDT.
10.
Set OEMTABLE ID of RSDP, XSDT and RSDT.
2011-10-20
Nastaví identifikátor OEMTABLE ID štruktúr RSDP, XSDT a RSDT.
11.
Set OEMTABLE revision of RSDP, XSDT and RSDT.
2011-10-20
Nastaví číslo revízie OEMTABLE štruktúr RSDP, XSDT a RSDT.
12.
Set creator field of RSDP, XSDT and RSDT.
2011-10-20
Nastaví pole creator (tvorca) štruktúr RSDP, XSDT a RSDT.
13.
Set creator revision of RSDP, XSDT and RSDT.
2011-10-20
Nastaví číslo revízie tvorcu štruktúr RSDP, XSDT a RSDT.
17.
Load host ACPI tables and tables specified by arguments.
2011-10-20
Načíta ACPI tabuľky hostiteľa a tabuľky určené parametrami.
18.
error: %s.
2011-10-26
chyba: %s.
25.
Print a block list.
2011-10-24
Vypíše zoznam blokov.
2011-10-20
Vypísať zoznam blokov.
27.
Boot an operating system.
2011-10-24
Zavedie operačný systém
33.
Accept DOS-style CR/NL line endings.
2011-10-20
Prijme ukončenia riadkov CR/NL v štýle DOS-u.
34.
Show the contents of a file.
2011-10-24
Zobrazí obsah súboru.
41.
Compare two files.
2011-10-24
Porovná dva súbory.
42.
Load another config file.
2011-10-24
Načíta iný konfiguračný súbor.
2011-10-20
Načítať iný konfiguračný súbor.
43.
Load another config file without changing context.
2011-10-24
Načíta iný konfiguračný súbor bez zmeny kontextu.
2011-10-20
Načítať iný konfiguračný súbor bez zmeny kontextu.
46.
[[year-]month-day] [hour:minute[:second]]
2011-10-20
[[rok-]mesiac-deň] [hodina:minúta[:sekunda]]
48.
Do not output the trailing newline.
2011-11-01
Nebude vypisovať koncový prázdny riadok.
2011-10-24
Nebude vypisovať koncový prázdna riadok.
2011-10-20
Nebude vypisovať koniec riadku.
49.
Enable interpretation of backslash escapes.
2011-11-01
Povolí interpretáciu úvodných spätných lomítok.
2011-10-20
Povolí interpretáciu uvodných spätných lomítok.
50.
[-e|-n] STRING
2011-10-20
[-e|-n] REŤAZEC
51.
Display a line of text.
2011-10-24
Zobrazí riadok textu.
2011-10-20
Zobraziť riadok textu.
53.
Fix video problem.
2011-10-24
Opraví video problém.
2011-10-20
Opraviť video problém.
58.
Load BIOS dump.
2011-10-20
Načítať výpis BIOS-u.
96.
DEVICE [PARTITION[+/-[TYPE]]] ...
2011-10-20
ZARIADENIE [ODDIEL[+/-[TYP]]] ...
97.
Fill hybrid MBR of GPT drive DEVICE. Specified partitions will be a part of hybrid MBR. Up to 3 partitions are allowed. TYPE is an MBR type. + means that partition is active. Only one partition can be active.
2011-10-20
Naplní hybridný záznam MBR tabuľky GPT disku ZARIADENIE. Určené oddiely budú súčasťou hybridného záznamu MBR s limitom 3 oddielov. TYP je MBR a + znamená, že oddiel je aktívny. Aktívny však môže byť len jeden oddiel.
98.
Halts the computer. This command does not work on all firmware implementations.
2011-10-20
Vypne počítač. Tento príkaz nemusí pracovať správne na všetkých implementáciách firmvéru.
99.
Specify hash to use.
2011-10-20
Určí hash funkciu, ktorá sa použije.
102.
Base directory for hash list.
2011-10-20
Základný adresár pre zoznam kontrolných súčtov hash.
2011-10-20
Základný adresár pre zoznam hash obtlačkov.
103.
DIR
2011-10-30
ADRESÁR
104.
Don't stop after first error.
2011-10-24
Nezastaví sa po prvej chybe.
2011-10-20
Nazastaví sa po prvej chybe.
105.
Uncompress file before checksumming.
2011-10-20
Rozbalí súbor pred počítaním kontrolného súčtu.
110.
Compute or check hash checksum.
2011-10-20
Spočíta alebo skontroluje kontrolný súčet hash.
111.
[-c FILE [-p PREFIX]] [FILE1 [FILE2 ...]]
2011-10-20
[-c SÚBOR [-p PREDPONA]] [SÚBOR1 [SÚBOR2 ...]]
112.
Set Advanced Power Management (1=low, ..., 254=high, 255=off).
2011-10-20
Nastaví Pokročilú správu napájania (APM) (1=nízka, ..., 254=vysoká, 255=vypnutá).
114.
Freeze ATA security settings until reset.
2011-10-20
Do reštartu zmrazí nastavenia zabezpečenia ATA
116.
Set Automatic Acoustic Management (0=off, 128=quiet, ..., 254=fast).
2011-10-20
Nastaví Automatickú správu zvukového prejavu (AAM) (0=vypnutá, 128=tichá, ..., 254=rýchla)
117.
Set standby timeout (0=off, 1=5s, 2=10s, ..., 240=20m, 241=30m, ...).
2011-10-20
Nastaví časový limit pre prechod do pohotovostného režimu (0=vypnutý, 1=5s, 2=10s, ..., 240=20min, 241=30min, ...).
118.
Set drive to standby mode.
2011-10-20
Prepne disk do pohotovostného režimu.
119.
Set drive to sleep mode.
2011-10-24
Prepne disk do režimu spánku.
2011-10-20
Prepne mechaniku do režimu spánku.