Translations by cubells

cubells has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 551 results
~
Find _next
2012-10-09
Cerca la _següent
~
_Use system defaults
2012-10-09
Utilitza els paràmetres pe_r defecte del sistema
~
Find _previous
2012-10-09
Cerca l'_anterior
~
SOC_KS Proxy:
2012-10-09
Port del servidor intermediari de SOC_KS:
~
Stop _running search
2012-10-09
Atura la cerca que s'està _realitzant
~
_Restore Default
2012-10-09
Restaura els per _defecte
14.
Delete remote address book "{0}"?
2012-10-09
Voleu suprimir la llibreta d'adreces remota «{0}»?
15.
This will permanently remove the address book "{0}" from the server. Are you sure you want to proceed?
2012-10-09
Suprimireu permanentment la llibreta d'adreces «{0}» al servidor. Segur que voleu continuar?
16.
_Delete From Server
2012-10-09
_Suprimeix del servidor
107.
Twitter
2012-10-09
Twitter
119.
'%s' cannot be a future date
2012-10-09
«%s» no pot ser una data en el futur
151.
Add an email to the List
2012-10-09
Afegeix una adreça electrònica
152.
Remove an email address from the List
2012-10-09
Suprimeix una adreça electrònica de la llista
154.
Insert email addresses from Address Book
2012-10-09
Insereix adreces electròniques de la llibreta d'adreces
296.
Outlook Contacts CSV or Tab (.csv, .tab)
2012-10-09
Contactes de l'Outlook en format CSV o Tab (.csv, .tab)
297.
Outlook Contacts CSV and Tab Importer
2012-10-09
Importador de contactes de l'Outlook en format CSV i Tab
298.
Mozilla Contacts CSV or Tab (.csv, .tab)
2012-10-09
Contactes de Mozilla en format CSV o Tab (.csv, .tab)
299.
Mozilla Contacts CSV and Tab Importer
2012-10-09
Importador de contactes de Mozilla en format CSV i Tab
300.
Evolution Contacts CSV or Tab (.csv, .tab)
2012-10-09
Contactes de l'Evolution CSV o Tab (.csv, .tab)
301.
Evolution Contacts CSV and Tab Importer
2012-10-09
Importador de contactes de l'Evolution en format CSV i Tab
418.
Cannot save task
2012-10-09
No es pot desar la tasca
419.
'{0}' does not support assigned tasks, please select a different task list.
2012-10-09
«{0}» no permet l'assignació de tasques. Hauríeu de seleccionar una altra llista de tasques.
455.
Occurs
2012-10-09
Ocorre
456.
Less Than
2012-10-09
Menor que
457.
Exactly
2012-10-09
Exactament
458.
More Than
2012-10-09
Major que
523.
Save and Close
2012-10-09
Desa i tanca
524.
Save current changes and close editor
2012-10-09
Desa els canvis actuals i tanca l'editor
708.
Task cannot be edited, because the selected task list does not support assigned tasks
2012-10-09
No es pot editar la tasca perquè la llista de tasques seleccionada no permet l'assignació de tasques
716.
In Progress
2012-10-09
En curs
773.
End Date:
2012-10-09
Data de finalització:
961.
In progress
2012-10-09
En curs
1166.
America/Winnipeg
2012-10-09
Amèrica/Winnipeg
1241.
Asia/Shanghai
2012-10-09
Àsia/Xangai
1260.
Atlantic/Cape_Verde
2012-10-09
Atlàntic/Cap_Verd
1278.
Europe/Amsterdam
2012-10-09
Europa/Amsterdam
1399.
Show a collection of pictures that you can drag to your message
2012-10-09
Mostra una col·lecció d'imatges que podreu arrossegar i deixar anar en un missatge
1433.
You cannot attach the file "{0}" to this message.
2012-10-09
No es pot adjuntar el fitxer «{0}» a aquest missatge.
1436.
Because "{1}".
2012-10-09
Degut a «{1}».
1441.
Could not save to autosave file "{0}".
2012-10-09
No s'ha pogut desar el fitxer de còpia automàtica «{0}».
1442.
Error saving to autosave because "{1}".
2012-10-09
S'ha produït un error en desar automàticament degut a «{1}».
1450.
Because "{0}", you may need to select different mail options.
2012-10-09
Degut a «{0}» pot ser que hàgiu de seleccionar diferents opcions de correu.
1451.
Could not read signature file "{0}".
2012-10-09
No s'ha pogut llegir el fitxer de signatura «{0}».
1455.
The reported error was "{0}". The message has not been sent.
2012-10-09
L'error fou «{0}». El missatge no s'ha enviat.
1457.
The reported error was "{0}". The message has most likely not been saved.
2012-10-09
L'error fou «{0}». El missatge probablement no s'ha desat.
1459.
The reported error was "{0}".
2012-10-09
L'error fou «{0}».
1474.
Enable address formatting
2012-10-09
Habilita el formatat d'adreces
1475.
Whether addresses should be formatted according to standard in their destination country
2012-10-09
Si s'han de formatar les adreces segons l'estàndard del país corresponent
1489.
Whether to show maps in preview pane
2012-10-09
Si s'han de mostrar els mapes a la subfinestra de previsualització
1491.
The UID of the selected (or "primary") address book in the sidebar of the "Contacts" view
2012-10-09
L'UID de la llibreta d'adreces seleccionada (o «primary» -primària-) a la barra lateral de la visualització de «Contactes»