Translations by Baurzhan Muftakhidinov

Baurzhan Muftakhidinov has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 443 results
~
Pressing F7 turns the caret navigation on or off. This feature places a moveable cursor in text pages, allowing you to move around and select text with your keyboard. Do you want to enable the caret navigation on?
2013-09-30
F7 пернесін басу мәтіндік курсор навигациясын іске қосады не сөндіреді. Бұл мүмкіндік мәтіндік беттерде жылжытылатын курсорды орналастырады, оны пернетақта көмегімен жылжытып, мәтінді ерекшелеуге болады. Мәтіндік курсор навигациясын іске қосуды қалайсыз ба?
~
PostScript is not supported by this printer.
2013-08-28
Бұл принтер PostScript қолдамайды.
~
© 1996–2012 The Evince authors
2013-06-08
© 1996–2012 Evince авторлары
~
History
2013-06-08
Тарихы
~
_Recent
2013-06-08
Жақ_ында қолданылған
~
Unrecognized launch option: %d
2011-05-20
Белгісіз жөнелту опциясы: %d
~
Starting %s
2011-05-20
%s іске қосылу
~
Open a recently used document
2010-09-15
Соңғы қолданылған құжатты ашу
~
Specify session management ID
2010-08-17
Сессия менеджментінің ID-ін көрсету
~
Session management options:
2010-08-17
Сессияны басқару опциялары:
~
Starting %s
2010-08-17
%s қосылу
~
Show session management options
2010-08-17
Сессияны басқару опцияларын көрсету
~
Adjust the zoom level
2010-08-17
Үлкейту деңгейін баптау
~
Zoom
2010-08-17
Үлкейту
~
File is not a valid .desktop file
2010-08-17
Файл дұрыс .desktop файлы емес
~
Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry
2010-08-17
Құжат URI-ін 'Type=Link' desktop элементіне беру мүмкін емес
~
Application does not accept documents on command line
2010-08-17
Қолданба команда жолында құжаттарды қабылдамайды
~
Disable connection to session manager
2010-08-17
Сессиялар менеджеріне байланыстарды сөндіру
~
Unrecognized launch option: %d
2010-08-17
Белгісіз қосу опциясы: %d
~
ID
2010-08-17
ID
~
%s — Password Required
2010-08-17
%s — Пароль керек
~
Not a launchable item
2010-08-17
Жөнелтілетін элемент емес
~
Specify file containing saved configuration
2010-08-17
Сақталған баптаулары бар файлды көрсету
~
Unrecognized desktop file Version '%s'
2010-08-17
Белгісіз desktop файлдың нұсқасы '%s'
1.
Error launching the command “%s” in order to decompress the comic book: %s
2011-05-20
Comic book тарқату үшін "%s" командасын жөнелту қатесі: %s
2010-09-15
Comic book тарқату үшін “%s” командасын жөнелту қатесі: %s
2.
The command “%s” failed at decompressing the comic book.
2011-05-20
Comic book тарқату үшін "%s" командасы қатемен аяқталды.
2010-09-15
Comic book тарқату үшін “%s” командасы қатемен аяқталды.
3.
The command “%s” did not end normally.
2016-09-03
"%s" командасы дұрыс аяқталмады.
2011-05-20
"%s" командасы дұрыс аяқталмады
2010-09-15
“%s” командасы дұрыс аяқталмады
4.
Not a comic book MIME type: %s
2010-09-15
Comic book MIME түрі емес: %s
5.
Can't find an appropriate command to decompress this type of comic book
2010-09-15
Comic book осы түрін тарқату үшін керек команда табылмады
6.
File corrupted
2010-08-17
Файл зақымдалған
7.
No files in archive
2010-08-17
Архивте файлдар жоқ
8.
No images found in archive %s
2010-08-17
%s архивінде суреттер табылмады
9.
There was an error deleting “%s”.
2011-05-20
"%s" өшіру кезінде қате орын алды.
2010-08-17
“%s” өшіру кезінде қате орын алды.
10.
Error %s
2010-08-17
%s қатесі
11.
Comic Books
2010-08-17
Comic Books
12.
Adds support for reading comic books
2014-10-16
Комикс кітаптарын оқу мүмкіндігін қосады
13.
DjVu document has incorrect format
2010-08-17
DjVu құжатының пішімі қате
14.
The document is composed of several files. One or more of these files cannot be accessed.
2010-08-17
Бұл құжат бірнеше файлдан жасалған. Осы файлдардың бір не бірнешеуі қолжетерсіз.
15.
DjVu Documents
2010-08-17
DjVu құжаттары
16.
Adds support for reading DjVu documents
2014-10-16
DjVu құжаттарын оқу мүмкіндігін қосады
17.
DVI document has incorrect format
2010-08-17
DVI құжатының пішімі қате
18.
DVI Documents
2010-08-17
DVI құжаттары
19.
Adds support for reading DVI documents
2014-10-16
DVI құжаттарын оқу мүмкіндігін қосады
20.
This work is in the Public Domain
2010-09-15
Бұл жұмыс еркін (Public Domain)
21.
Yes
2010-08-17
Иә