Translations by Pēteris Krišjānis

Pēteris Krišjānis has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 74 results
7.
_Select All
2010-03-03
_Izvēlēties visus
8.
_Deselect All
2010-03-03
_Neizvēlēties nevienu
10.
Ne_xt
2009-10-22
Uz _priekšu
13.
PURPOSE: This test will check that internal speakers work correctly STEPS: 1. Make sure that no external speakers or headphones are connected If testing a desktop, external speakers are allowed 2. Click the Test button to play a brief tone on your audio device VERIFICATION: Did you hear a tone?
2012-04-16
MĒRĶIS: Šis tests pārbaudīs, vai jūsu iekšējie skaļruņi strādā korekti SOĻI: 1. Pārliecinieties, ka datoram nav pievienoti ārējie skaļruņi vai austiņas ja testējat darbvirsmas datoru, ārējie skaļruņi ir atļauti 2. Klikšķiniet 'Testēt' pogu, lai atskaņotu īsu toni izmantojot jūsu audio ierīci PĀRBAUDE: Vai jūs dzirdējāt toni?
16.
PURPOSE: This test will check that headphones connector works correctly STEPS: 1. Connect a pair of headphones to your audio device 2. Click the Test button to play a sound to your audio device VERIFICATION: Did you hear a sound through the headphones and did the sound play without any distortion, clicks or other strange noises from your headphones?
2012-04-16
MĒRĶIS: Šis tests pārbaudīs, vai jūsu austiņu savienotājs strādā korekti SOĻI: 1. Pievienojiet austiņas jūsu audio ierīcei 2. Klikšķiniet 'Testēt' pogu, lai atskaņotu skaņu izmantojot jūsu audio ierīci PĀRBAUDE: Vai jūs dzirdējāt skaņu caur austiņām un vai skaņa tika atskaņota bez kropļojumiem, klikšķiem vai citiem dīvainiem trokšņiem jūsu austiņās?
17.
PURPOSE: This test will check that recording sound using the onboard microphone works correctly STEPS: 1. Disconnect any external microphones that you have plugged in 2. Click "Test", then speak into your internal microphone 3. After a few seconds, your speech will be played back to you. VERIFICATION: Did you hear your speech played back?
2012-04-16
MĒRĶIS: Šis tests pārbaudīs, vai skaņu ierakstīšana izmantojot iebūvēto mikrofonu strādā korekti SOĻI: 1. Atvienojiet jebkuru ārējo mikrofonu, kas pievienots datoram 2. Klikšķiniet 'Testēt' pogu, tad ierunājiet jūsu sistēmas iebūvētajā mikrofonā 3. Pēc dažām sekundēm jums tiks atskaņots jūsu tikko ierunātais teksts PĀRBAUDE: Vai jūs atskaņojumā dzirdējāt sevis teikto?
18.
PURPOSE: This test will check that recording sound using an external microphone works correctly STEPS: 1. Connect a microphone to your microphone port 2. Click "Test", then speak into the external microphone 3. After a few seconds, your speech will be played back to you VERIFICATION: Did you hear your speech played back?
2012-04-16
MĒRĶIS: Šis tests pārbaudīs, vai skaņu ierakstīšana izmantojot ārējo mikrofonu strādā korekti SOĻI: 1. Pievienojiet ārējo mikrofonu jūsu datoram 2. Klikšķiniet 'Testēt' pogu, tad ierunājiet ārējā mikrofonā 3. Pēc dažām sekundēm jums tiks atskaņots jūsu tikko ierunātais teksts PĀRBAUDE: Vai jūs atskaņojumā dzirdējāt sevis teikto?
19.
PURPOSE: This test will check that a USB audio device works correctly STEPS: 1. Connect a USB audio device to your system 2. Click "Test", then speak into the microphone 3. After a few seconds, your speech will be played back to you VERIFICATION: Did you hear your speech played back through the USB headphones?
2012-04-16
MĒRĶIS: Šis tests pārbaudīs, vai USB audio ierīce strādā korekti SOĻI: 1. Pievienojiet USB audio ierīci jūsu datoram 2. Klikšķiniet 'Testēt' pogu, tad ierunājiet mikrofonā 3. Pēc dažām sekundēm jums tiks atskaņots jūsu tikko ierunātais teksts PĀRBAUDE: Vai jūs atskaņojumā dzirdējāt sevis teikto caur USB austiņām?
67.
Automated test to store bluetooth device information in checkbox report
2012-04-16
Automātisks tests, lai saglabātu bluetooth ierīces informāciju Checkbox ziņojumā
68.
PURPOSE: This test will check that bluetooth connection works correctly STEPS: 1. Enable bluetooth on any mobile device (PDA, smartphone, etc.) 2. Click on the bluetooth icon in the menu bar 3. Select 'Setup new device' 4. Look for the device in the list and select it 5. In the device write the PIN code automatically chosen by the wizard 6. The device should pair with the computer 7. Right-click on the bluetooth icon and select browse files 8. Authorize the computer to browse the files in the device if needed 9. You should be able to browse the files VERIFICATION: Did all the steps work?
2012-04-16
MĒRĶIS: Šis tests pārbaudīs, vai jūsu Bluetooth savienojums strādā korekti SOĻI: 1. Aktivizējiet Bluetooth uz jebkuras mobīlās ierīces (PDA, viedtālrunis, etc.) 2. Klikšķiniet uz Bluetooth ikonas izvēlnes joslā 3. Izvēlieties 'Iestatīt jaunu ierīci' 4. Sameklējiet ierīci sarakstā un izvēlieties to 5. Ierīcē ierakstiet PIN kodu, ko automātiski izvēlēsies vednis 6. Ierīcei vajadzētu būt sapārotai ar datoru 7. Klikšķiniet ar peles labo pogu uz Bluetooth ikonas un izvēlieties 'Pārlūkot failus' 8. Autorizējiet datoru failu pārlūkošanai ierīcē, ja tas ir nepieciešams 9. Jums vajadzētu spēt pārlūkot failus PĀRBAUDE: Vai visi soļi izdevās?
2012-04-16
MĒRĶIS: This test will check that bluetooth connection works correctly SOĻI: 1. Enable bluetooth on any mobile device (PDA, smartphone, etc.) 2. Click on the bluetooth icon in the menu bar 3. Select 'Setup new device' 4. Look for the device in the list and select it 5. In the device write the PIN code automatically chosen by the wizard 6. The device should pair with the computer 7. Right-click on the bluetooth icon and select browse files 8. Authorize the computer to browse the files in the device if needed 9. You should be able to browse the files PĀRBAUDE: Vai visi soļi izdevās?
69.
PURPOSE: This test will check that you can transfer information through a bluetooth connection STEPS: 1. Make sure that you're able to browse the files in your mobile device 2. Copy a file from the computer to the mobile device 3. Copy a file from the mobile device to the computer VERIFICATION: Were all files copied correctly?
2012-04-16
MĒRĶIS: Šis tests pārbaudīs, vai jūs varat pārraidīt informāciju caur Bluetooth savienojumu SOĻI: 1. Pārliecinieties, ka jūs varat pārlūkot failus jūsu mobilajā ierīcē 2. Kopēt failus no datora uz mobilo ierīci 3. Kopēt failus no mobīlās ierīces uz datoru PĀRBAUDE: Vai visi faili pārkopēti korekti?
70.
PURPOSE: This test will check that you can record and hear audio using a bluetooth audio device STEPS: 1. Enable the bluetooth headset 2. Click on the bluetooth icon in the menu bar 3. Select 'Setup new device' 4. Look for the device in the list and select it 5. In the device write the PIN code automatically chosen by the wizard 6. The device should pair with the computer 7. Click "Test" to record for five seconds and reproduce in the bluetooth device VERIFICATION: Did you hear the sound you recorded in the bluetooth
2012-04-16
MĒRĶIS: Šis tests pārbaudīs, vai jūs varat ierakstīt un dzirdēt skaņu izmantojot Bluetooth audio ierīci SOĻI: 1. Aktivizējiet Bluetooth austiņas 2. Klikšķiniet uz Bluetooth ikonas izvēlnes joslā 3. Izvēlieties 'Iestatīt jaunu ierīci' 4. Sameklējiet ierīci sarakstā un izvēlieties to 5. Ierīcē ierakstiet PIN kodu, ko automātiski izvēlējies vednis 6. Ierīcei vajadzētu būt sapārotai ar datoru 7. Klikšķiniet "Testēt" pogu, lai piecas sekundes veiktu audio ierakstu un atskaņotu to izmantojot Bluetooth ierīci PĀRBAUDE: Vai jūs dzirdējāt skaņu, ko ierakstijāt Bluetooth ierīcē?
72.
This Automated test attempts to detect a camera.
2012-04-16
Šis automatizētais tests cenšās noteikt kameru
73.
PURPOSE: This test will check that the built-in camera works STEPS: 1. Click on Test to display a video capture from the camera for ten seconds. VERIFICATION: Did you see the video capture?
2012-04-16
MĒRĶIS: Šis testa mērķis ir pārbaudīt, vai strādā iebūvētā kamera SOĻI: 1. Klikšķiniet "Testēt", lai desmit sekundes rādītu video tvērumu no kameras. PĀRBAUDE: Vai jūs redzējāt video tvērumu?
76.
PURPOSE: This test will verify your system's ability to play Ogg Vorbis audio files. STEPS: 1. Click Test to play an Ogg Vorbis file (.ogg) 2. Please close the player to proceed. VERIFICATION: Did the sample play correctly?
2012-04-16
MĒRĶIS: Šī testa mērķis ir pārbaudīt jūsu sistēmas spējas atskaņot Ogg Vorbis audio failus. SOĻI: 1. Klikšķiniet "Testēt", lai atskaņotu Ogg Vorbis formāta failu (.ogg) 2. Lūdzu, aizveriet atskaņotāju, lai turpinātu. PĀRBAUDE: Vai paraugs tika atskaņots korekti?
77.
PURPOSE: This test will verify your system's ability to play Wave Audio files. STEPS: 1. Select Test to play a Wave Audio format file (.wav) 2. Please close the player to proceed. VERIFICATION: Did the sample play correctly?
2012-04-16
MĒRĶIS: Šī testa mērķis ir pārbaudīt jūsu sistēmas spējas atskaņot Wave Audio failus. SOĻI: 1. Klikšķiniet "Testēt", lai atskaņotu Wave Audio format failu (.wav) 2. Lūdzu, aizveriet atskaņotāju, lai turpinātu. PĀRBAUDE: Vai paraugs tika atskaņots korekti?
78.
Test the CPU scaling capabilities using Firmware Test Suite (fwts cpufreq).
2012-04-16
Testē CPU mērogošanas spējas izmantojot Aparatūrprogrammatūras testa kopu (fwts cpufreq).
205.
Audio tests
2010-03-03
Audio testi
2009-10-22
Audio tests
212.
Disk tests
2010-02-18
Diska testi
2009-10-22
Disku testi
214.
Fingerprint reader tests
2010-02-18
Pirkstu nospiedumu lasītāja testi
2009-10-22
Pirkstu nospiedumu lasītāju testi
215.
Firewire disk tests
2010-02-18
Firewire diska testi
2009-10-22
Firewire disku testi
228.
Monitor tests
2010-03-03
Monitora testi
234.
Peripheral tests
2010-02-18
Ierīču testi
2009-10-22
Iekārtu testi
561.
Usage: checkbox [OPTIONS]
2010-02-18
Izmantošana checkbox [OPCIJAS]
562.
Print version information and exit.
2010-02-18
Izdrukā informāciju par programmas versiju un iziet.
563.
The file to write the log to.
2010-02-18
Fails, kurā rakstīt žurnalu.
564.
One of debug, info, warning, error or critical.
2010-02-18
Viens no debug, info, warning, error vai critical.
565.
Configuration override parameters.
2010-02-18
Konfigurācijas pārrakstīšanas parametri.
570.
Missing configuration file as argument.
2010-02-18
Trūkst konfigurācijas fails kā arguments.
573.
Hangup detected on controlling terminal or death of controlling process
2010-02-18
Atslēgšanās noteikta uz kontrolējošā termināļa, vai arī kontrolējošā procesa nobeigšanās
574.
Interrupt from keyboard
2010-02-18
Pārtraukums no tasttūras
575.
Quit from keyboard
2010-02-18
Iziet no tastūras
576.
Illegal Instruction
2010-02-18
Ilegāla instrukcija
577.
Abort signal from abort(3)
2010-02-18
Pārtraukuma signāls no abort(3)
578.
Floating point exception
2010-02-18
Peldošā punkta izņēmums
579.
Kill signal
2010-02-18
Nokaušanas signāls
580.
Invalid memory reference
2010-02-18
Nepareiza atmiņas norāde
581.
Broken pipe: write to pipe with no readers
2010-02-18
Salauzts kanāls: rakstīšana kanālā bez lasītājiem
582.
Timer signal from alarm(2)
2010-02-18
Skaitītāja signāls no alarm(2)
583.
Termination signal
2010-02-18
Terminācijas signāls
584.
User-defined signal 1
2010-02-18
Lietotāja definēts signāls 1
585.
User-defined signal 2
2010-02-18
Lietotāja definēts signāls 2
586.
Child stopped or terminated
2010-02-18
Bērna process apturēts vai terminēts
587.
Continue if stopped
2010-02-18
Turpināt ja apturēts