Translations by Xosé

Xosé has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 96 results
2.
_Test
2013-04-18
_Probar
7.
_Select All
2013-04-18
S_eleccionar todo
8.
_Deselect All
2013-04-14
_Anular toda a selección
9.
_Previous
2013-04-18
An_terior
13.
PURPOSE: This test will check that internal speakers work correctly STEPS: 1. Make sure that no external speakers or headphones are connected If testing a desktop, external speakers are allowed 2. Click the Test button to play a brief tone on your audio device VERIFICATION: Did you hear a tone?
2013-04-18
PROPÓSITO: Esta proba comproba que os altofalantes internos funcionan correctamente PASOS: 1. Asegúrese de que non ten conectados nin altofalantes externos nin auriculares Se está a probar nun ordenador de sobremesa, pode deixar conectados os altofalantes externos COMPROBACIÓN Ouviu un ton sonoro?
16.
PURPOSE: This test will check that headphones connector works correctly STEPS: 1. Connect a pair of headphones to your audio device 2. Click the Test button to play a sound to your audio device VERIFICATION: Did you hear a sound through the headphones and did the sound play without any distortion, clicks or other strange noises from your headphones?
2013-04-18
PROPÓSITO: Esta proba comproba que o conector dos auriculares funciona correctamente. PASOS: 1. Conectar uns auriculares estéreo no seu equipo 2. Pular o botón Test para reproducir un son polo seu equipo COMPROBACIÓN: Ouviu un son sen ningunha distorsión, clics ou outros ruídos estraños polos seus auriculares?
17.
PURPOSE: This test will check that recording sound using the onboard microphone works correctly STEPS: 1. Disconnect any external microphones that you have plugged in 2. Click "Test", then speak into your internal microphone 3. After a few seconds, your speech will be played back to you. VERIFICATION: Did you hear your speech played back?
2013-04-18
PROPÓSITO: Esta proba comproba que a gravación de son mediante o micrófono funciona correctamente. PASOS: 1. Desconecte calquera micrófono externo que vostede teña conectado. 2. Pulse «Probar» e a seguir fale polo seu micrófono interno. 3. Despois duns segundos, a gravación reproducirase. COMPROBACIÓN: Escoitou a súa gravación?
18.
PURPOSE: This test will check that recording sound using an external microphone works correctly STEPS: 1. Connect a microphone to your microphone port 2. Click "Test", then speak into the external microphone 3. After a few seconds, your speech will be played back to you VERIFICATION: Did you hear your speech played back?
2013-04-18
PROPÓSITO: Esta proba comproba que o gravador de son, usando un micrófono externo, funciona correctamente. PASOS: 1. Conecte un micrófono no porto do micrófono. 2. Prema «Probar» e a seguir fale polo seu micrófono externo. 3. Despois duns segundos, a gravación reproducirase. COMPROBACIÓN: Escoitou a súa gravación?
19.
PURPOSE: This test will check that a USB audio device works correctly STEPS: 1. Connect a USB audio device to your system 2. Click "Test", then speak into the microphone 3. After a few seconds, your speech will be played back to you VERIFICATION: Did you hear your speech played back through the USB headphones?
2013-04-18
PROPÓSITO: Esta proba comproba que un dispositivo de son USB funcione correctamente PASOS: 1. Conecte un dispositivo de son USB ao sistema 2. Prema «Probar» e a seguir fale polo micrófono 3. Despois duns segundos, a súa gravación será reproducida de novo. COMPROBACIÓN: Puido escoitar a súa fala reproducida de novo a través dos auriculares USB?
20.
Play back a sound on the default output and listen for it on the default input.
2013-04-18
Reproducir un son pola saída predeterminada e escoitalo pola entrada predeterminada.
21.
Collect audio-related system information. This data can be used to simulate this computer's audio subsystem and perform more detailed tests under a controlled environment.
2013-04-18
Recoller información do sistema relacionada co son. Estes datos pódense utilizar para simular o sistema de son deste computador e executar probas máis detalladas nun entorno controlado.
22.
Attaches the audio hardware data collection log to the results.
2013-04-18
Anexa o rexistro de recollida dos datos de hardware de son aos resultados.
23.
PURPOSE: Check that the various audio channels are working properly STEPS: 1. Click the Test button VERIFICATION: You should clearly hear a voice from the different audio channels
2013-04-18
PROPÓSITO: Comprobar se as distintas canles de son funcionan correctamente PASOS: 1. Prema botón Proba COMPROBACIÓN: Debe ouvir claramente unha voz procedente das diferentes canles de son
24.
This test will verify that the volume levels are at an acceptable level on your local system. The test will validate that the volume is greater than or equal to minvol and less than or equal to maxvol for all sources (inputs) and sinks (outputs) recognized by PulseAudio. It will also validate that the active source and sink are not muted. You should not manually adjust the volume or mute before running this test.
2013-04-18
Esta proba comproba se os niveis de volume están nun nivel aceptábel neste sistema. A proba comproba se o volume é maior ou igual ao volume mínimo e menor ou igual ao volume máximo en todas as entradas e saídas recoñecidas por PulseAudio. Comprobará tamén se a entradas e a saídas non están silenciadas. Non debería axustar o volume ou o silencio antes de executar esta proba.
25.
PURPOSE: Check that external line out connection works correctly STEPS: 1. Insert cable to speakers (with built-in amplifiers) on the line out port 2. Open system sound preferences, 'Output' tab, select 'Line-out' on the connector list. Click the Test button 3. On the system sound preferences, select 'Internal Audio' on the device list and click 'Test Speakers' to check left and right channel VERIFICATION: 1. Do you hear a sound in the speakers? The internal speakers should *not* be muted automatically 2. Do you hear the sound coming out on the corresponding channel?
2013-04-18
PROPÓSITO: Comprobar que a conexión da liña de saída externa funciona correctamente PASOS: 1. Insira o cable nos altofalantes (con amplificadores incorporados) no porto de saída da liña 2. Abra as preferencias de son do sistema, lapela «Saída»; escolla «Liña de saída» na lista de conectores. Prema o botón Proba 3. Nas preferencia de son do sistema, escolla «Son interno» na lista de dispositivos e prema «Probar os altofalantes» para comprobar os canais esquerdo e dereito COMPROBACIÓN: 1. Ouve un son polos altofalantes? Os altofalantes internos *non* deberían estar en silencio automaticamente. 2. Ouve o son procedente das canles respectivas?
26.
PURPOSE: Check that external line in connection works correctly STEPS: 1. Use a cable to connect the line in port to an external line out source. 2. Open system sound preferences, 'Input' tab, select 'Line-in' on the connector list. Click the Test button 3. After a few seconds, your recording will be played back to you. VERIFICATION: Did you hear your recording?
2013-04-18
PROPÓSITO: Comprobar que a conexión da liña de entrada externa funciona correctamente PASOS: 1. Empregue un cable para conectar a liña do porto a unha fonte de saída externa. 2. Abra as preferencias de son do sistema; na lapela «Entrada» escolla «Liña de entrada» na lista de conectores. Prema o botón Proba 3. Despois duns segundos a gravación reproducirase. COMPROBACIÓN: Ouviu a súa gravación?
40.
Run Unigine Tropics benchmark
2013-04-18
Executar a proba de rendemento de Unigine Tropics
41.
Run Unigine Heaven benchmark
2013-04-18
Executar a proba de rendemento de Unigine Heaven
42.
Run Lightsmark benchmark
2013-04-18
Executar a proba de rendemento Lightsmark
43.
Run Cachebench Read benchmark
2013-04-18
Executar a proba de rendemento Cachebench Read
44.
Run Cachebench Write benchmark
2013-04-18
Executar a proba de rendemento Cachebench Write
46.
Run Stream Copy benchmark
2013-04-18
Executar a proba de rendemento Stream Copy
47.
Run Stream Scale benchmark
2013-04-18
Executar a proba de rendemento Stream Scale
48.
Run Stream Add benchmark
2013-04-18
Executar a proba de rendemento Stream
49.
Run Stream Triad benchmark
2013-04-18
Executar a proba de rendemento Stream Triad
50.
Run Network Loopback benchmark
2013-04-18
Executar a proba de rendemento Network Loopback
52.
Run Encode MP3 benchmark
2013-04-18
Executar a proba de rendemento do codificador de MP3
53.
Run x264 H.264/AVC encoder benchmark
2013-04-18
Executar a proba de rendemento do codificador de x264 H.264/AVC
55.
Run Compress PBZIP2 benchmark
2013-04-18
Executar a proba de rendemento da compresión con PBZIP2
56.
Run Compress 7ZIP benchmark
2013-04-18
Executar a proba de rendemento da compresión con 7ZIP
68.
PURPOSE: This test will check that bluetooth connection works correctly STEPS: 1. Enable bluetooth on any mobile device (PDA, smartphone, etc.) 2. Click on the bluetooth icon in the menu bar 3. Select 'Setup new device' 4. Look for the device in the list and select it 5. In the device write the PIN code automatically chosen by the wizard 6. The device should pair with the computer 7. Right-click on the bluetooth icon and select browse files 8. Authorize the computer to browse the files in the device if needed 9. You should be able to browse the files VERIFICATION: Did all the steps work?
2013-04-18
PROPÓSITO: Esta proba comproba que a conexión bluetooth funciona correctamente PASOS: 1. Active bluetooth en calquera dispositivo móbil (PDA, smartphone, etc.). 2. Prema a icona de bluetooth na barra de menús 3. Seleccione «Configurar un dispositivo novo» 4. Busque o dispositivo na lista e escóllao 5. No dispositivo, escriba o código PIN elixido automaticamente polo asistente 6. O dispositivo debe emparellarse co equipo 7. Prema a icona de bluetooth e seleccione examinar arquivos 8. Autorice o equipo para buscar os ficheiros no dispositivo se é necesario 9. Debe ser capaz de examinar os ficheiros COMPROBACIÓN: Funcionan todos os pasos?
70.
PURPOSE: This test will check that you can record and hear audio using a bluetooth audio device STEPS: 1. Enable the bluetooth headset 2. Click on the bluetooth icon in the menu bar 3. Select 'Setup new device' 4. Look for the device in the list and select it 5. In the device write the PIN code automatically chosen by the wizard 6. The device should pair with the computer 7. Click "Test" to record for five seconds and reproduce in the bluetooth device VERIFICATION: Did you hear the sound you recorded in the bluetooth
2013-04-18
PROPÓSITO: Esta proba comproba que pode gravar e escoitar son cun dispositivo de son Bluetooth PASOS: 1. Active o auricular bluetooth 2. Prema a icona de Bluetooth na barra de menú 3. Seleccione «Configurar un novo dispositivo» 4. Busque o dispositivo na lista e seleccióneo 5. No dispositivo escriba o código PIN elixido automaticamente polo asistente 6. O dispositivo debe emparellarse co equipo 7. Prema «Probar» para gravar durante cinco segundos e reproducir no dispositivo bluetooth COMPROBACIÓN: Oíu o son que gravou no bluetooth?
71.
PURPOSE: This test will check that you can use a BlueTooth HID device STEPS: 1. Enable either a BT mouse or keyboard 2. Click on the bluetooth icon in the menu bar 3. Select 'Setup new device' 4. Look for the device in the list and select it 5. For mice, perform actions such as moving the pointer, right and left button clicks and double clicks 6. For keyboards, click the Test button to lauch a small tool. Enter some text into the tool and close it. VERIFICATION: Did the device work as expected?
2013-04-18
PROPÓSITO: Esta proba comproba que pode empregar un dispositivo HID de BlueTooth PASOS: Active un rato ou un teclado con Bluetooth 2. Prema a icona de Bluetooth da barra de menú 3. Escolla «Conifgurar un novo dispositivo» 4. Busque o dispositivo na lista e seleccióneo 5. Cos ratos realice accións como mover o punteiro, premer cos botóns dereito e esquerdo e duplos clics 6. Cos teclados, prema o botón Proba para iniciar unha ferramenta pequena. Introduza algo de texto nesa ferramenta e féchea. COMPROBACIÓN: Respondeu o dispositivo como se esperaba?
72.
This Automated test attempts to detect a camera.
2013-04-18
Esta proba automática tenta detectar unha cámara.
73.
PURPOSE: This test will check that the built-in camera works STEPS: 1. Click on Test to display a video capture from the camera for ten seconds. VERIFICATION: Did you see the video capture?
2013-04-18
PROPÓSITO: Esta proba comproba que a cámara integrada funcione PASOS: 1.Prema Probar para ver unha captura de vídeo da cámara de dez segundos. COMPROBACIÓN: Puido ver a captura de vídeo?
74.
PURPOSE: This test will check that the built-in camera works STEPS: 1. Click on Test to display a still image from the camera for ten seconds. VERIFICATION: Did you see the image?
2013-04-18
PROPÓSITO: Esta proba comproba que a cámara incorporada funciona PASOS: Prema Proba para mostrar unha imaxe fixa da cámara durante dez segundos. COMPROBACIÓN: Viu esta imaxe?
75.
Takes multiple pictures based on the resolutions supported by the camera and validates their size and that they are of a valid format.
2013-04-18
Saca varias fotos baseadas nas resolucións permitidas pola cámara e valida o seus tamaños e se teñen un formato correcto.
76.
PURPOSE: This test will verify your system's ability to play Ogg Vorbis audio files. STEPS: 1. Click Test to play an Ogg Vorbis file (.ogg) 2. Please close the player to proceed. VERIFICATION: Did the sample play correctly?
2013-04-18
PROPÓSITO: Esta proba comproba a capacidade do sistema para reproducir ficheiros de son Ogg Vorbis. PASOS: 1. Prema Probar para reproducir un ficheiro Ogg Vorbis (.ogg) 2. Peche o reprodutor para continuar. COMPROBACIÓN: Reproduciuse correctamente a mostra?
77.
PURPOSE: This test will verify your system's ability to play Wave Audio files. STEPS: 1. Select Test to play a Wave Audio format file (.wav) 2. Please close the player to proceed. VERIFICATION: Did the sample play correctly?
2013-04-18
PROPÓSITO: Esta proba comproba a capacidade do seu sistema para reproducir ficheiros de son Wave. PASOS: 1. Prema Probar para reproducir un ficheiros de son Wave (.wav) 2. Prema o reprodutor para continuar. COMPROBACIÓN: Reproduciuse correctamente a mostra?
78.
Test the CPU scaling capabilities using Firmware Test Suite (fwts cpufreq).
2013-04-18
Probar as capacidades de ampliación da CPU mediante o Conxunto de Probas do Firmware (fwts cpufreq).
81.
Test offlining CPUs in a multicore system.
2013-04-18
Proba da desconexión de CPU nun sistema multinúcleo.
83.
This test checks that CPU frequency governors are obeyed when set.
2013-04-18
Esta proba comproba que os controladores de frecuencia de CPU son aplicados cando están definidos.
85.
Test if the atd daemon is running when the package is installed.
2013-04-18
Proba se o daemon de atd esta executándose cando o paquete está instalado.
86.
Test if the cron daemon is running when the package is installed.
2013-04-18
Proba se o daemon de cron está executándose cando o paquete está instalado.
98.
SMART test
2013-04-18
Proba de SMART
99.
Maximum disk space used during a default installation test
2013-04-18
Máximo espazo de disco usado durante unha proba de instalación por omisión
100.
Verify system storage performs at or above baseline performance
2013-04-18
Comproba que o rendemento do almacenamento do sistema estea por enriba do rendemento de referencia.
101.
Verify that storage devices, such as Fibre Channel and RAID can be detected and perform under stress.
2013-04-18
Comproba que os dispositivos de almacenamento, como Fibre Channel e RAID, pódense detectar e empregar baixo estrés.
102.
Some new hard drives include a feature that parks the drive heads after a short period of inactivity. This is a power-saving feature, but it can have a bad interaction with the operating system that results in the drive constantly parked then activated. This produces excess wear on the drive, potentially leading to early failures.
2013-04-18
Algunhas unidades novas de disco ríxido inclúen unha funcionalidade que aparca as cabezas da unidade despois dun curto período de inactividade. Este é un recurso de economía de enerxía, mais pode interactuar mal co sistema operativo e pode resultar en que a unidade estea constantemente entre aparcada e activada. Isto produce un desgaste excesivo na unidade, o que pode derivar potencialmente en fallos prematuros.
103.
PURPOSE: This test will check the system can detect the insertion of an eSATA HDD STEPS: 1. Click 'Test' to begin the test. This test will timeout and fail if the insertion has not been detected within 20 seconds. 2. Plug an eSATA HDD into an available eSATA port. VERIFICATION: The verification of this test is automated. Do not change the automatically selected result
2013-04-18
PROPÓSITO: Esta proba comproba que o sistema pode detectar que se insire un disco duro eSATA PASOS: 1. Prema «Proba» para iniciar a proba. Esta acabará e fallará se non se detecta a inserción nun período de 20 segundos. 2. Conecte un disco duro eSATA nun porto eSATA dispoñíbel. COMPROBACIÓN: A comprobación desta proba é automática. Non cambie o resultado escollido automaticamente.