Translations by Antón Méixome

Antón Méixome has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 56 results
20.
Play back a sound on the default output and listen for it on the default input.
2012-10-09
Reproduce un son da saída predterminada e escóitase na entrada predeterminada.
21.
Collect audio-related system information. This data can be used to simulate this computer's audio subsystem and perform more detailed tests under a controlled environment.
2012-10-09
Recolle información de sistema relacionada co audio. Estes datos pódense utilizar para para simular o sistema de audio deste computador e executar probas máis detalladas nun entorno controlado.
22.
Attaches the audio hardware data collection log to the results.
2012-10-09
Anexa o rexistro de recollida dos datos de hardware de audio aos resultados.
23.
PURPOSE: Check that the various audio channels are working properly STEPS: 1. Click the Test button VERIFICATION: You should clearly hear a voice from the different audio channels
2012-10-09
PROPÓSITO: Comprobar se as varias canles de audio funcionan correctamente PASOS: 1. Prema no botón Proba COMPROBACIÓN: Debe abrir claramente unha voz a partir das diferentes canles de audio
24.
This test will verify that the volume levels are at an acceptable level on your local system. The test will validate that the volume is greater than or equal to minvol and less than or equal to maxvol for all sources (inputs) and sinks (outputs) recognized by PulseAudio. It will also validate that the active source and sink are not muted. You should not manually adjust the volume or mute before running this test.
2012-10-09
Esta proba comprobará se niveis de volume están nun nivel aceptábel no seu sistema local. A proba comprobará se o volume é maior ou igual ao volume mínimo e menor ou igual ao volume máximo en todas as entradas e saídas recoñecidas por PulseAudio. Comprobará tamén se a entrada e a saídas non están silenciadas. Non debería axustar o volume ou o silencio antes de executar esta proa.
31.
Run Render-Bench XRender/Imlib2 benchmark
2012-10-09
Executar o proba de rendemento Render-Bench XRender/Imlib2
32.
Run Qgears2 XRender Extension gearsfancy benchmark
2012-10-09
Executar a extensión gearsfancy da proba de rendemento Qgears2 XRender
33.
Run Qgears2 XRender Extension image scaling benchmark
2012-10-09
Executar a extensión de redimensionado de imaxes da proba de rendemento Qgears2 XRender
34.
Run Qgears2 OpenGL gearsfancy benchmark
2012-10-09
Executar a extensión gearsfancy da proba de rendemento Qgears2 OpenGL
35.
Run Qgears2 OpenGL image scaling benchmark
2012-10-09
Executar a proba de rendemento de redimensionado de imaxes Qgears2 OpenGL
36.
Run GLmark2-ES2 benchmark
2012-10-09
Executar a proba de rendemento GLmark2-ES2
37.
Run GLmark2 benchmark
2012-10-09
Executar a proba de rendemento GLmark2
39.
Run Unigine Santuary benchmark
2012-10-09
Executar a proba de rendemento Unigine Santuary
45.
Run Cachebench Read / Modify / Write benchmark
2012-10-09
Executar a proba de rendemento Cachebench Ler/Modificar/Escribir
50.
Run Network Loopback benchmark
2012-10-09
Executar a proba Network Loopback
51.
Check the time needed to reconnect to a WIFI access point
2012-10-09
Comprobar o tempo necesario para reconectar a un punto de acceso WiFi
52.
Run Encode MP3 benchmark
2012-10-09
Executar a proba de rendemento do codificador MP3
53.
Run x264 H.264/AVC encoder benchmark
2012-10-09
Executar a proba de rendemento do codificador x264 H.264/AVC
54.
Run GnuPG benchmark
2012-10-09
Executar proba de rendemento de GnuPG
55.
Run Compress PBZIP2 benchmark
2012-10-10
Executar a proba de rendemento Compress PBZIP2
56.
Run Compress 7ZIP benchmark
2012-10-10
Executar a proba de rendemento Compress 7ZIP
57.
Run N-Queens benchmark
2012-10-10
Executar a proba de rendemento N-Queens
58.
Run Himeno benchmark
2012-10-10
Executar a proba de rendemento Himeno
59.
CPU utilization on an idle system.
2012-10-10
Uso da CPU nun sistema inactivo.
60.
Disk utilization on an idle system.
2012-10-10
Uso do disco nun sistema inactivo.
68.
PURPOSE: This test will check that bluetooth connection works correctly STEPS: 1. Enable bluetooth on any mobile device (PDA, smartphone, etc.) 2. Click on the bluetooth icon in the menu bar 3. Select 'Setup new device' 4. Look for the device in the list and select it 5. In the device write the PIN code automatically chosen by the wizard 6. The device should pair with the computer 7. Right-click on the bluetooth icon and select browse files 8. Authorize the computer to browse the files in the device if needed 9. You should be able to browse the files VERIFICATION: Did all the steps work?
2012-10-10
PROPÓSITO: Esta proba comproba que a conexión bluetooth funciona correctamente PASOS: 1. Activar bluetooth en calquera dispositivo móbil (PDA, smartphone, etc.). 2. Pulse na icona de bluetooth na barra de menús 3. Seleccione «Configurar dispositivo novo» 4. Busque o dispositivo na lista e seleccione 5. No dispositivo, escriba o código PIN elixido automaticamente polo asistente 6. O dispositivo debe emparellar co equipo 7. Pulse na icona de bluetooth e seleccione examinar arquivos 8. Autorizar o equipo para buscar os ficheiros no dispositivo se é necesario 9. Debe ser capaz de examinar os ficheiros COMPROBACIÓN: Funcionan todos os pasos?
69.
PURPOSE: This test will check that you can transfer information through a bluetooth connection STEPS: 1. Make sure that you're able to browse the files in your mobile device 2. Copy a file from the computer to the mobile device 3. Copy a file from the mobile device to the computer VERIFICATION: Were all files copied correctly?
2012-10-10
PROPÓSITO: Esta proba comproba que pode transferir información a través dunha conexión Bluetooth PASOS: 1. Asegúrese de que pode examinar os ficheiros no seu dispositivo móbil 2. Copie un ficheiro do equipo ao dispositivo móbil 3. Copie un ficheiro do dispositivo móbil ao equipo COMPROBACIÓN: Copiáronse todos os ficheiros correctamente?
70.
PURPOSE: This test will check that you can record and hear audio using a bluetooth audio device STEPS: 1. Enable the bluetooth headset 2. Click on the bluetooth icon in the menu bar 3. Select 'Setup new device' 4. Look for the device in the list and select it 5. In the device write the PIN code automatically chosen by the wizard 6. The device should pair with the computer 7. Click "Test" to record for five seconds and reproduce in the bluetooth device VERIFICATION: Did you hear the sound you recorded in the bluetooth
2012-10-10
PROPÓSITO: Esta proba comprobará que pode gravar e escoitar audio cun dispositivo de audio Bluetooth PASOS: 1. Activar o auricular bluetooth 2. Prema na icona de Bluetooth na barra de menú 3. Seleccione «Configurar un novo dispositivo» 4. Busque o dispositivo na lista e seleccióneo 5. No dispositivo escriba o código PIN elixido automaticamente polo asistente 6. O dispositivo debe emparellarse co equipo 7. Prema en «Probar» para gravar durante cinco segundos e reproducir no dispositivo bluetooth COMPROBACIÓN: Oíu o son que gravou no bluetooth
73.
PURPOSE: This test will check that the built-in camera works STEPS: 1. Click on Test to display a video capture from the camera for ten seconds. VERIFICATION: Did you see the video capture?
2012-10-10
PROPÓSITO: Esta proba comprobará que a cámara integrada funcione PASOS: 1.Prema en Probar para ver unha captura de vídeo da cámara de dez segundos. COMPROBACIÓN: Puido ver a captura de vídeo?
75.
Takes multiple pictures based on the resolutions supported by the camera and validates their size and that they are of a valid format.
2012-10-10
Saca varias fotos baseadas nas resolucións admitidas pola cámara e valida o seus tamaños e se teñen un formato correcto.
76.
PURPOSE: This test will verify your system's ability to play Ogg Vorbis audio files. STEPS: 1. Click Test to play an Ogg Vorbis file (.ogg) 2. Please close the player to proceed. VERIFICATION: Did the sample play correctly?
2012-10-10
PROPÓSITO: Esta proba comproba a capacidade do seu sistema para reproducir ficheiros de audio Ogg Vorbis. PASOS: 1. Prema en Probar para reproducir un ficheiro Ogg Vorbis (.ogg) 2. Peche o reprodutor para continuar. COMPROBACIÓNS: Reproduciuse correctamente a mostra?
77.
PURPOSE: This test will verify your system's ability to play Wave Audio files. STEPS: 1. Select Test to play a Wave Audio format file (.wav) 2. Please close the player to proceed. VERIFICATION: Did the sample play correctly?
2012-10-10
PROPÓSITO: Esta proba comprobará a capacidade do seu sistema para reproducir ficheiros de audio Wave. PASOS: 1. Prema en Probar para reproducir un ficheiros de audio Wave (.wav) 2. Prema o reprodutor para continuar. COMPROBACIÓN: Reproduciuse correctamente a mostra?
79.
Attaches the log generated by cpu/scaling_test to the results
2012-10-10
Anexa o rexistro xerado por cpu/test_de_amplicacion aos resultados
82.
This test checks cpu topology for accuracy
2012-10-10
Esta proba comproba a topoloxía da cpu para precisión
83.
This test checks that CPU frequency governors are obeyed when set.
2012-10-10
Esta proba comproba que os controladores de frecuencia de CPU son aplicados cando se están definidos.
84.
Validate that the Vector Floating Point Unit is running on ARM device
2012-10-10
Comproba que a unidade de punto flotante vectorial se está a executar no dispositivo ARM
97.
Check stats changes for each disk
2012-10-10
Comproba os cambios de estado de cada disco
102.
Some new hard drives include a feature that parks the drive heads after a short period of inactivity. This is a power-saving feature, but it can have a bad interaction with the operating system that results in the drive constantly parked then activated. This produces excess wear on the drive, potentially leading to early failures.
2012-10-10
Algunhas unidades novas de disco ríxido inclúen unha funcionalidade que aparca as cabezas da unidade logo dun curto período de inactividade. Este é un recurso de economización de enerxía, mais pode interactuar mal co sistema operativo que pode resultar en que o a unidade estea constantemente entre aparcada e activada. Isto produce un desgaste excesivo na unidade, o que pode derivar potencialmente en fallos prematuros.
109.
PURPOSE: This test will check the system can detect the insertion of a FireWire HDD STEPS: 1. Click 'Test' to begin the test. This test will timeout and fail if the insertion has not been detected within 20 seconds. 2. Plug a FireWire HDD into an available FireWire port. VERIFICATION: The verification of this test is automated. Do not change the automatically selected result
2012-10-10
FINALIDADE: Esta proba comprobará se o sistema consegue detectar a inserción dun HD externo FireWire PASOS: 1. Prema en «Probar» para iniciar a proba. Esta proba esgotará o tempo e fallará se non detecta a inserción en 20 segundos. 2. Conecte un HD externo FireWire nun porto FireWire dispoñíbel. COMPROBACIÓN: A comprobación desa proba é automatizada. Non cambie o resultado seleccionado automaticamente
111.
PURPOSE: This test will check the system can detect the removal of a FireWire HDD STEPS: 1. Click 'Test' to begin the test. This test will timeout and fail if the removal has not been detected within 20 seconds. 2. Remove the previously attached FireWire HDD from the FireWire port. VERIFICATION: The verification of this test is automated. Do not change the automatically selected result
2012-10-10
PROPÓSITO: Esta proba comprobará se o sistema consegue detectar a retirada dun HD externo FireWire. PASOS: 1. Prema en «Probar» para iniciar a proba. Esa proba esgotará o tempo e fallará se a retirada non se detecta en 20 segundos. 2. Retire o HD externo FireWire conectado no porto FireWire. COMPROBACIÓN: A comprobación desta proba é automatizada. Non cambie o resultado seleccionado automaticamente
113.
Parses Xorg.0.Log and discovers the running X driver and version
2012-10-10
Analiza o Xorg.0.Log e descobre o controlador das X en execución e a súa versión
114.
Test to output the Xorg version
2012-10-10
Proba para sacar a versión de Xorg
115.
PURPOSE: This test will verify that the GUI is usable after manually changing resolution STEPS: 1. Open the Displays application 2. Select a new resolution from the dropdown list 3. Click on Apply 4. Select the original resolution from the dropdown list 5. Click on Apply VERIFICATION: Did the resolution change as expected?
2012-10-10
PROPÓSITO: Esta proba comprobará que a interface gráfica de usuario se pode utilizar despois de cambiar manualmente a resolución da pantalla PASOS: 1. Abra o aplicativo Pantallas 2. Seleccione unha nova resolución da lista despregábel 3. Prema en Aplicar 4. Seleccione a resolución orixinal da lista despregábel 5. Prema en Aplicar COMPROBACIÓN: Funcionou o cambio de resolución como se esperaba?
118.
PURPOSE: This test will verify the default display resolution STEPS: 1. This display is using the following resolution: INFO: $output VERIFICATION: Is this acceptable for your display?
2012-10-10
PROPÓSITO: Esta proba comproba a resolución predeterminada da pantalla PASOS: 1. Esta pantalla utiliza a seguinte resolución: INFORMACIÓN: $output COMPROBACIÓN: É isto aceptábel para a súa pantalla?
121.
Collect info on graphics modes (screen resolution and refresh rate)
2012-10-10
Recolle información sobre os modos gráficos (resolución e taxa de actualización da pantall)
122.
Collect info on color depth and pixel format.
2012-10-10
Recolle información sobre a profundidade de cor e o formato de píxel
125.
PURPOSE: This test will test the default display STEPS: 1. Click "Test" to display a video test. VERIFICATION: Do you see color bars and static?
2012-10-10
PROPÓSITO: Comprobará a pantalla predeterminada PASOS: 1. Prema en «Probar» para amosar unha proba de vídeo. COMPROBACIÓN: Ve as barras de cor e a estática?
126.
Check that VESA drivers are not in use
2012-10-10
Comproba que os controladores VESA non estean en uso
127.
PURPOSE: This test cycles through the detected video modes STEPS: 1. Click "Test" to start cycling through the video modes VERIFICATION: Did the screen appear to be working for each mode?
2012-10-10
PROPÓSITO: Esta proba pasa polos diferentes modos de vídeo detectados PASOS: 1. Prema «Probar» para comezar a comprobar os diferentes modos de vídeo COMPROBACIÓN: Pareceulle ver que a pantalla traballaba en cada un dos modos de vídeo?
128.
PURPOSE: This test will test display rotation STEPS: 1. Click "Test" to test display rotation. The display will be rotated every 4 seconds. 2. Check if all rotations (normal right inverted left) took place without permanent screen corruption VERIFICATION: Did the display rotation take place without without permanent screen corruption?
2012-10-10
PROPÓSITO: Esta proba comprobará a rotación de pantalla PASOS: 1. Prema en «Probar» para valorar a rotación da pantalla. A pantalla virará caa 4 segundos. 2. Comprobe que todas as rotacións (normal, dereita, invertida, esquerda) son visíbeis sen corrupción permanente da pantalla. COMPROBACIÓN: A rotación da pantalla funcionou sen corrupción permanente da pantalla?