Translations by Miguel Anxo Bouzada

Miguel Anxo Bouzada has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 172 results
5.
_Skip this test
2013-04-14
_Omitir esta proba
8.
_Deselect All
2013-04-15
_Desmarcar todo
13.
PURPOSE: This test will check that internal speakers work correctly STEPS: 1. Make sure that no external speakers or headphones are connected If testing a desktop, external speakers are allowed 2. Click the Test button to play a brief tone on your audio device VERIFICATION: Did you hear a tone?
2013-04-15
PROPÓSITO: Esta proba verificará que os altofalantes internos funcionan correctamente PASOS: 1. Asegúrese de que non ten conectados nin altofalantes externos nin auriculares Se está a probar nun ordenador de sobremesa, pode deixar conectados os altofalantes externos VERIFICACIÓN Oíu un ton sonoro?
16.
PURPOSE: This test will check that headphones connector works correctly STEPS: 1. Connect a pair of headphones to your audio device 2. Click the Test button to play a sound to your audio device VERIFICATION: Did you hear a sound through the headphones and did the sound play without any distortion, clicks or other strange noises from your headphones?
2013-04-15
PROPÓSITO: Esta proba verificará que o conectador de auriculares funciona correctamente. PASOS: 1. Conectar uns auriculares estéreo no seu equipo 2. Pular o botón Test para reproducir un son polo seu equipo VERIFICACIÓN: Escoitou un son sen ningunha distorsión, clics ou outros ruídos estraños polos seus auriculares?
17.
PURPOSE: This test will check that recording sound using the onboard microphone works correctly STEPS: 1. Disconnect any external microphones that you have plugged in 2. Click "Test", then speak into your internal microphone 3. After a few seconds, your speech will be played back to you. VERIFICATION: Did you hear your speech played back?
2013-04-15
Copy text PROPÓSITO: Esta proba comproba que a gravación do son usando o micrófono interno funciona correctamente. PASOS: 1. Desconectar calquera micrófono externo que teña conectado. 2. Pulse «Probar», logo fale no seu micrófono interno. 3. Despois duns segundos, reproducirase a súa gravación. VERIFICACIÓN: Escoitou a súa gravación?
18.
PURPOSE: This test will check that recording sound using an external microphone works correctly STEPS: 1. Connect a microphone to your microphone port 2. Click "Test", then speak into the external microphone 3. After a few seconds, your speech will be played back to you VERIFICATION: Did you hear your speech played back?
2013-04-15
PROPÓSITO: Esta proba comprobará que o gravador de son, usando un micrófono externo, funciona correctamente. PASOS: 1. Conecte un micrófono no porto de micrófono. 2. Prema «Probar», logo fale no seu micrófono externo. 3. Logo duns segundos, a súa gravación reproducirase. VERIFICACIÓN: Escoitou a súa gravación?
19.
PURPOSE: This test will check that a USB audio device works correctly STEPS: 1. Connect a USB audio device to your system 2. Click "Test", then speak into the microphone 3. After a few seconds, your speech will be played back to you VERIFICATION: Did you hear your speech played back through the USB headphones?
2013-04-15
PROPÓSITO: Esta proba verificará que un dispositivo de son USB funcione correctamente PASOS: 1.Conecte un dispositivo de son USB no seu sistema 2.Prema en «Probar», a continuación fale polo micrófono 3.Despois duns segundos, a súa fala será reproducida de novo. VERIFICACIÓN: Puido escoitar a súa fala reproducida de novo a través dos auriculares USB?
68.
PURPOSE: This test will check that bluetooth connection works correctly STEPS: 1. Enable bluetooth on any mobile device (PDA, smartphone, etc.) 2. Click on the bluetooth icon in the menu bar 3. Select 'Setup new device' 4. Look for the device in the list and select it 5. In the device write the PIN code automatically chosen by the wizard 6. The device should pair with the computer 7. Right-click on the bluetooth icon and select browse files 8. Authorize the computer to browse the files in the device if needed 9. You should be able to browse the files VERIFICATION: Did all the steps work?
2013-04-15
PROPÓSITO: Esta proba comproba que a conexión bluetooth funciona correctamente PASOS: 1. Activar bluetooth en calquera dispositivo móbil (PDA, smartphone, etc.). 2. Prema na icona de bluetooth na barra de menús 3. Seleccione «Configurar dispositivo novo» 4. Busque o dispositivo na lista e seleccione 5. No dispositivo, escriba o código PIN elixido automaticamente polo asistente 6. O dispositivo debe emparellar co equipo 7. Prema na icona de bluetooth e seleccione examinar arquivos 8. Autorizar o equipo para buscar os ficheiros no dispositivo se é necesario 9. Debe ser capaz de examinar os ficheiros COMPROBACIÓN: Funcionan todos os pasos?
70.
PURPOSE: This test will check that you can record and hear audio using a bluetooth audio device STEPS: 1. Enable the bluetooth headset 2. Click on the bluetooth icon in the menu bar 3. Select 'Setup new device' 4. Look for the device in the list and select it 5. In the device write the PIN code automatically chosen by the wizard 6. The device should pair with the computer 7. Click "Test" to record for five seconds and reproduce in the bluetooth device VERIFICATION: Did you hear the sound you recorded in the bluetooth
2013-04-15
PROPÓSITO: Esta proba comprobará que pode gravar e escoitar audio cun dispositivo de audio Bluetooth PASOS: 1. Activar o auricular bluetooth 2. Prema na icona de Bluetooth na barra de menú 3. Seleccione «Configurar un novo dispositivo» 4. Busque o dispositivo na lista e seleccióneo 5. No dispositivo escriba o código PIN elixido automaticamente polo asistente 6. O dispositivo debe emparellarse co equipo 7. Prema en «Probar» para gravar durante cinco segundos e reproducir no dispositivo bluetooth COMPROBACIÓN: Escoitou o son que gravou no bluetooth
85.
Test if the atd daemon is running when the package is installed.
2013-04-14
Proba se o servizo de atd esta executándose cando o paquete esta instalado.
86.
Test if the cron daemon is running when the package is installed.
2013-04-14
Proba se o servizo de cron está executándose cando o paquete está instaldo.
87.
Test if the cupsd daemon is running when the package is installed.
2013-04-14
Proba se o servizo de cupsd está executándose cando o paquete está instalado.
88.
Test if the getty daemon is running when the package is installed.
2013-04-14
Proba se o servizo de getty está executándose cando o paquete está instalado.
143.
Attaches a report of CPU information
2012-10-22
Anexa un informe da CPU
144.
Attaches a copy of /var/log/dmesg to the test results
2012-10-22
Anexa unha copia de /var/log/dmesg aos resultados da proba
145.
Attaches info on DMI
2012-10-22
Anexa información sobre DMI
146.
Attaches dmidecode output
2012-10-22
Anexa a saída dmidecode
148.
Attaches the firmware version
2012-10-22
Anexa a versión do firmware
149.
Attaches very verbose lspci output.
2012-10-22
Anexa a saída detallada de lspci
150.
Attaches very verbose lspci output (with central database Query).
2013-04-13
Anexa unha saída moi detallada da orde lspci (cunha consulta a base de datos central)
151.
List USB devices
2012-10-22
Lista os dispositivos USB
152.
Attaches the contents of the various modprobe conf files.
2012-10-22
Anexa os contidos de varios ficheiros de configuración modprobe.
153.
Attaches the contents of the /etc/modules file.
2012-10-22
Anexa o contido do ficheiro /etc/modules.
154.
attaches the contents of various sysctl config files.
2012-10-22
anexa os contidos de varios ficheiros de configuración sysctl.
155.
Attaches a report of sysfs attributes.
2012-10-22
Anexa un informe dos atributos de sysfs.
156.
Attaches a dump of the udev database showing system hardware information.
2013-04-17
Anexa un envorcado da base de datos de udev amosando información do hardware do sistema.
2012-10-22
Anexa un envorcado da base de datos udev amosando información do hardware do sistema.
158.
Attaches a tarball of gcov data if present.
2012-10-22
Anexa un arquivo comprimido dos datos gcov se están presentes.
159.
Attaches a list of the currently running kernel modules.
2012-10-22
Anexa unha lista dos módulos do núcleo actualmente en execución.
160.
Attaches the contents of /proc/acpi/sleep if it exists.
2012-10-22
Anexa o contido de /proc/acpi/sleep se existe.
163.
Attaches the bootchart png file for bootchart runs
2012-10-22
Anexa o ficheiro bootchart.png ás execucións de bootchart
164.
Attaches the bootchart log for bootchart test runs.
2012-10-22
Anexa o rexistro de bootchart ás execucións de proba de bootchart.
166.
Attaches the installer debug log if it exists.
2012-10-22
Anexa o rexistro de depuración do instalador se existe.
173.
PURPOSE: This test will test your pointing device STEPS: 1. Move the cursor using the pointing device or touch the screen. 2. Perform some single/double/right click operations. VERIFICATION: Did the pointing device work as expected?
2012-10-22
PROPÓSITO: Esta proba verificará o dispositivo de punteiro PASOS: 1. Mova o cursor usando o dispositivo de punteiro ou toque a pantalla. 2. Realice algunhas operacións premendo unha vez/dúas veces/botón secundario. VERIFICACIÓN: Comportouse o dispositivo de punteiro como se agardaba?
174.
PURPOSE: This test will test your keyboard STEPS: 1. Click on Test 2. On the open text area, use your keyboard to type something VERIFICATION: Is your keyboard working properly?
2012-10-22
PROPÓSITO: Esta proba verificará o seu teclado PASOS: 1. Prema en Probar 2. Na área de texto aberta, utilice o teclado para escribir algo VERIFICACIÓN: O teclado funciona correctamente?
177.
Tests to see that apt can access repositories and get updates (does not install updates). This is done to confirm that you could recover from an incomplete or broken update.
2012-10-22
Comproba que apt pode acceder aos repositorios e obter actualizacións (aínda que non as instala). Isto faise para confirmar que vostede pode recuperar calquera actualización incompleta ou interrompida.
179.
PURPOSE: This test will test the brightness key STEPS: 1. Press the brightness buttons on the keyboard VERIFICATION: Did the brightness change following to your key presses?
2012-10-22
PROPÓSITO: Este exame poñerá a proba a tecla de brillo PASOS: 1. Prema os botóns de brillo do teclado VERIFICACIÓN: Cambia o brillo segundo se preme na tecla?
205.
Audio tests
2010-01-28
Probas de son
206.
Benchmarks tests
2013-04-13
Probas de referencia
212.
Disk tests
2010-01-28
Probas do disco
213.
eSATA disk tests
2013-04-13
Probas do disco eSATA
214.
Fingerprint reader tests
2010-01-28
Probas do lector de pegada dactilar
215.
Firewire disk tests
2010-01-28
Probas do disco Firewire
223.
LED tests
2013-04-13
Probas do LED
231.
Panel Clock Verification tests
2013-04-13
Probas de verificación do reloxo do panel
234.
Peripheral tests
2010-01-28
Probas dos periféricos
237.
Server Services checks
2012-10-22
Comprobar os servizos do servidor
239.
Touchpad tests
2013-04-13
Probas do Touchpad
240.
Touchscreen tests
2013-04-13
Probas da pantalla táctil
247.
Smoke tests
2013-04-13
Probas de fume