Translations by Alexander Mackinnon Jansen

Alexander Mackinnon Jansen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

18 of 8 results
9.
Or if you're ready, you can install ${RELEASE} alongside (or instead of) your current operating system. This shouldn't take too long.
2018-07-30
Eller dersom du er klar, kan du installera ${RELEASE} attmed (eller i staden for) systemet du har no. Dette bør ikkje ta alt for lang tid.
45.
You are running in debugging mode. Do not use a valuable password!
2018-07-30
Du køyrer i feilsøkingsmodus. Ikkje bruk eit verdifullt passord.
49.
Fair password
2018-07-30
Rimeleg passord
58.
Prepare partitions
2018-07-30
Førebu partisjonar
75.
We're sorry; the installer crashed. After you close this window, we'll allow you to file a bug report using the integrated bug reporting tool. This will gather information about your system and your installation process. The details will be sent to our bug tracker and a developer will attend to the problem as soon as possible.
2018-07-30
Orsak, men installasjonsprogrammet krasja. Når du har lukka dette vinduet kan du fylle ut og sende inn ein feilrapport med det innebygde systemet. Då vil informasjon om systemet og installasjonsprossessen bli samla inn til feilhandsamaren vår og ein utviklar vil ta hand om problemet så snart som mogleg.
76.
_High Contrast
2018-07-30
_Høg kontrast
77.
_Screen Reader
2018-07-30
_Skjermlesar
78.
_Keyboard Modifiers
2018-07-30
_Valtastar