Translations by Rafał Cieślak

Rafał Cieślak has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

145 of 45 results
~
disk read fails at offset %lld, length %d
2011-05-07
odczyt dysku nie powiódł się na pozycji %lld, długość %d
103.
DIR
2011-05-07
KATALOG
372.
Load the same file in multiple ways.
2011-05-07
Ładuje ten sam plik na kilka sposobów.
532.
%ds remaining.
2011-05-07
Pozostało %ds.
533.
%ds
2011-05-07
%ds
608.
DEVICE_NAME
2011-05-07
NAZWA_URZĄDZENIA
616.
Error in parsing command line arguments
2011-05-07
Błąd przy parsowaniu argumentów linii poleceń
626.
Unknown command `%s'.
2011-05-07
Nieznana komenda `%s'.
819.
Failed to boot both default and fallback entries.
2011-05-07
Nie udało się uruchomić ani domyślnych ani awaryjnych wpisów.
821.
Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.
2011-05-07
Dostępne minimalne edytowanie podobne do Emacs. TAB wyświetla możliwe dokończenia komend. Naciśnij Crtl-x lub F10 by uruchomić, Ctrl-c lub F2 by uzyskać dostęp do linii poleceń, bądź ESC by porzucić zmiany i powrócić do głównego menu.
849.
- Total size unknown
2011-05-07
- Łączny rozmiar nieznany
933.
[-m (stretch|normal)] FILE
2011-05-07
[-m (stretch|normal)] FILE
951.
ASCII
2011-05-07
ASCII
952.
UTF-8
2011-05-07
UTF-8
956.
Terminal is ASCII-only [default].
2011-05-07
Terminal obsługuje wyłącznie znaki ASCII [domyślne].
960.
WIDTHxHEIGHT.
2011-05-07
SZEROKOŚĆxWYSOKOŚĆ
988.
Commands:
2011-05-07
Polecenia:
990.
List the current variables.
2011-05-07
Wypisz aktualne zmienne.
992.
Set variables.
2011-05-07
Ustaw zmienne.
994.
Delete variables.
2011-05-07
Usuń zmienne.
995.
Options:
2011-05-07
Opcje:
996.
You need to specify at least one command.
2011-05-07
Musisz podać przynajmniej jedno polecenie.
997.
FILENAME COMMAND
2011-05-07
NAZWA_PLIKU POLECENIE
1005.
read error at offset %llu: %s
2011-05-07
błąd odczytu na pozycji %llu: %s
1013.
ls PATH
2011-05-07
ls ŚCIEŻKA
1014.
List files in PATH.
2011-05-07
Wypisuje pliki w ŚCIEŻCE.
1015.
cp FILE LOCAL
2011-05-07
cp PLIK LOKAL
1016.
Copy FILE to local file LOCAL.
2011-05-07
Kopiuje PLIK do lokalnego pliku LOKAL.
1019.
cmp FILE LOCAL
2011-05-07
cmp PLIK LOKAL
1020.
Compare FILE with local file LOCAL.
2011-05-07
Porównuje PLIK z lokalnym plikem LOKAL.
1021.
hex FILE
2011-05-07
hex PLIK
1023.
crc FILE
2011-05-07
crc PLIK
1024.
Get crc32 checksum of FILE.
2011-05-07
Wyznacza sumę kontrolną crc32 PLIKU.
1030.
Skip N bytes from output file.
2011-05-07
Pomiń N bajtów z pliku wyjściowego.
1040.
No command is specified.
2011-05-07
Nie wyznaczono polecenia.
1041.
Not enough parameters to command.
2011-05-07
Za mało parametrów dla polecenia.
1042.
Invalid command %s.
2011-05-07
Nieprawidłowe polecenie %s.
1043.
IMAGE_PATH COMMANDS
2011-05-07
ŚCIEŻKA_OBRAZU POLECENIA
1217.
Set up images to boot from DEVICE. You should not normally run this program directly. Use grub-install instead.
2011-05-07
Ustaw obrazy do rozruchu z URZĄDZENIA. W normalnym przypadku nie należy uruchamiać tego programu bezpośrednio. Użyj grub-install.
1239.
Attempting to install GRUB to a disk with multiple partition labels or both partition label and filesystem. This is not supported yet.
2011-05-07
Próba instalacji GRUB na dysk z wieloma nagłówkami partycji, lub na system plików oraz nagłówek partycji. Nie jest to jeszcze obsługiwane.
1242.
%s appears to contain a %s partition map which isn't known to reserve space for DOS-style boot. Installing GRUB there could result in FILESYSTEM DESTRUCTION if valuable data is overwritten by grub-setup (--skip-fs-probe disables this check, use at your own risk)
2011-05-07
Wygląda na to, że %s zawiera mapę partycji %s, która nie jest spośród tych, które rezerwują miejsce dla rozruchu w stylu DOS. Instalacja GRUB tutaj mogłaby skończyć się ZNISZCZENIEM SYSTEMU PLIKÓW jeżeli grub-setup nadpisze istotne dane (--skip-fs-probe wyłącza to ostrzeżenie, użycie tej opcji jest wyłącznie na własne ryzyko)
1244.
Attempting to install GRUB to a partitionless disk or to a partition. This is a BAD idea.
2011-05-07
Próba instalacji GRUB na dysk pozbawiony partycji bądź na partycję. To jest ZŁY pomysł.
1299.
%s, with kFreeBSD %s (recovery mode)
2011-05-07
%s, z kFreeBSD %s (tryb ratunkowy)
1310.
%s, with kernel %s (via %s, recovery mode)
2011-05-07
%s, z jądrem %s (poprzez %s, tryb ratunkowy)
1311.
%s, with kernel %s (via %s)
2011-05-07
%s, z kernelem %s (poprzez %s)