Translations by Joan Duran

Joan Duran has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 423 results
~
You have just inserted a Photo CD.
2011-05-18
Acabeu d'inserir un Photo CD.
~
Unable to unmount %p
2011-05-18
No s'ha pogut desmuntar %p
~
Unable to mount %s
2011-05-18
No s'ha pogut muntar %s
~
You have just inserted a blank HD DVD.
2011-05-18
Acabeu d'inserir un HD DVD en blanc.
~
_Eject
2011-05-18
_Expulsa
~
You have just inserted an Audio CD.
2011-05-18
Acabeu d'inserir un CD d'àudio.
~
_Unmount
2011-05-18
_Desmunta
~
You have just inserted a blank DVD.
2011-05-18
Acabeu d'inserir un DVD en blanc.
~
You have just inserted a blank Blu-Ray disc.
2011-05-18
Acabeu d'inserir un disc Blu-Ray en blanc.
~
You have just inserted a Super Video CD.
2011-05-18
Acabeu d'inserir un Super Video CD.
~
Choose what application to launch.
2011-05-18
Trieu quina aplicació executar.
~
Ask what to do
2011-05-18
Pregunta què fer
~
You have just inserted a digital audio player.
2011-05-18
Acabeu d'inserir un reproductor d'àudio digital.
~
You have just inserted a medium with software intended to be automatically started.
2011-05-18
Acabeu d'inserir un suport amb programari previst per iniciar-se automàticament.
~
You have just inserted a blank CD.
2011-05-18
Acabeu d'inserir un CD en blanc.
~
You have just inserted a medium.
2011-05-18
Acabeu d'inserir un suport.
~
You have just inserted a medium with digital photos.
2011-05-18
Acabeu d'inserir un suport amb fotografies digitals.
~
Open Folder
2011-05-18
Obre la carpeta
~
You have just inserted a Video DVD.
2011-05-18
Acabeu d'inserir un DVD de vídeo.
~
You have just inserted an Audio DVD.
2011-05-18
Acabeu d'inserir un DVD d'àudio.
~
You have just inserted a Picture CD.
2011-05-18
Acabeu d'inserir un Picture CD.
~
_Always perform this action
2011-05-18
Realitza _sempre aquesta acció
~
Select how to open "%s" and whether to perform this action in the future for other media of type "%s".
2011-05-18
Seleccioneu com obrir «%s» i si en el futur es realitzarà aquesta acció en altres suports de tipus «%s».
~
Do Nothing
2011-05-18
No facis res
~
Unable to open a folder for %s
2011-05-18
No s'ha pogut obrir una carpeta per a %s
~
You have just inserted a Video CD.
2011-05-18
Acabeu d'inserir un Video CD.
~
Unable to eject %p
2011-05-18
No s'ha pogut expulsar %p
1.
GNOME Settings Daemon
2008-10-12
Dimoni de paràmetres del GNOME
2.
Smartcard removal action
2010-10-18
Acció d'extreure la targeta intel·ligent
3.
Set this to one of "none", "lock-screen", or "force-logout". The action will get performed when the smartcard used for log in is removed.
2011-05-18
Establiu-ho a «none» (cap), «lock-screen» (bloqueja la pantalla) o «force-logout» (força la sortida). L'acció es realitzarà quan s'extregui la targeta intel·ligent utilitzada per entrar.
4.
Disable touchpad while typing
2009-10-20
Inhabilita el ratolí tàctil mentre s'escriu
5.
Set this to TRUE if you have problems with accidentally hitting the touchpad while typing.
2009-10-20
Establiu-ho a «True» (cert) si accidentalment toqueu el ratolí tàctil mentre escriviu.
6.
Enable horizontal scrolling
2009-10-20
Habilita el desplaçament horitzontal
7.
Set this to TRUE to allow horizontal scrolling by the same method selected with the scroll_method key.
2010-03-09
Establiu-ho a «True» (cert) per permetre desplaçaments horitzontals utilitzant el mètode seleccionat amb la clau «scroll_method».
2009-10-20
Establiu-ho a «True» (cert) per a permetre desplaçaments horitzontals utilitzant el mètode seleccionat amb la clau «scroll_method».
8.
Select the touchpad scroll method
2009-10-20
Seleccioneu el mètode de desplaçament del ratolí tàctil
9.
Select the touchpad scroll method. Supported values are: "disabled", "edge-scrolling", "two-finger-scrolling".
2011-05-18
Seleccioneu el mètode de desplaçament del ratolí tàctil. Els valors admesos són: «disabled» (inhabilitat), «edge-scrolling» (desplaçament a la vora) i «two-finger-scrolling» (desplaçament amb dos dits).
10.
Enable mouse clicks with touchpad
2009-10-20
Permet fer clic amb el ratolí tàctil
11.
Set this to TRUE to be able to send mouse clicks by tapping on the touchpad.
2010-03-09
Establiu-ho a «True» (cert) per permetre enviar clics de ratolí en prémer al ratolí tàctil.
2009-10-20
Establiu-ho a «True» (cert) per a permetre enviar clics de ratolí en prémer al ratolí tàctil.
12.
Enable touchpad
2010-03-09
Habilita el ratolí tàctil
13.
Set this to TRUE to enable all touchpads.
2010-03-09
Establiu-ho a «True» (cert) per habilitar tots els ratolins tàctils.
14.
Highlights the current location of the pointer when the Control key is pressed and released.
2011-05-18
Realça la ubicació actual del punter quan es premi i s'alliberi la tecla Control.
15.
Double click time
2011-05-18
Temps del doble clic
16.
Length of a double click in milliseconds.
2011-05-18
Duració del doble clic en mil·lisegons.
17.
Drag threshold
2011-05-18
Llindar d'arrossegament
18.
Distance before a drag is started.
2011-05-18
Distància abans d'iniciar un arrossegament.
19.
Middle button emulation
2011-05-18
Emulació del botó del mig
20.
Enables middle mouse button emulation through simultaneous left and right button click.
2011-05-18
Habilita l'emulació del botó del mig del ratolí mitjançant el clic simultani dels botons esquerra i dreta.
22.
Device hotplug custom command
2011-05-18
Ordre personalitzada en connectar un dispositiu en calent