Translations by Moo

Moo has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 86 results
4.
Restart to Continue
2016-08-29
Norėdami tęsti, paleiskite sistemą iš naujo
9.
Or if you're ready, you can install ${RELEASE} alongside (or instead of) your current operating system. This shouldn't take too long.
2016-08-29
Arba, jei esate pasiruošę, galite įdiegti ${RELEASE} šalia (arba vietoje) savo dabartinės operacinės sistemos. Tai neturėtų užtrukti labai ilgai.
18.
Type here to test your keyboard
2016-08-29
Rašykite čia, kad išbandytumėte savo klaviatūrą
43.
<small>If more than one person will use this computer, you can set up multiple accounts after installation.</small>
2016-08-29
<small>Jei šiuo kompiuteriu naudosis daugiau nei vienas žmogus, po įdiegimo galėsite sukurti kelias paskyras.</small>
45.
May only contain lower-case letters, digits, hyphens, and underscores.
2016-08-29
Gali būti sudarytas tik iš mažųjų raidžių, skaitmenų, brūkšnelių ir pabraukimo brūkšnių.
50.
<small>Enter the same password twice, so that it can be checked for typing errors.</small>
2016-08-29
<small>Įveskite tą patį slaptažodį du kartus, kad būtų patikrinta ar nepadarėte rinkimo klaidų.</small>
69.
May only contain letters, digits, hyphens, and dots.
2016-08-29
Gali būti sudarytas tik iš mažųjų raidžių, skaitmenų, brūkšnelių ir taškų.
79.
Log in automatically
2016-08-29
Prisijungti automatiškai
80.
Require my password to log in
2016-08-29
Norint prisijungti, reikalauti slaptažodžio
88.
Prepare partitions
2016-08-29
Paruošti skaidinius
96.
You will need to manually install a bootloader in order to start ${RELEASE}.
2016-08-29
Tam, kad paleistumėte ${RELEASE}, turėsite įdiegti paleidyklę rankiniu būdu.
101.
Continue Testing
2016-08-29
Tęsti sistemos bandymą
2016-04-25
Tęsti darbą su demonstracine versija
102.
Restart Now
2016-10-13
Paleisti naująją sistemą
104.
Installer crashed
2016-08-29
Diegimo programa užstrigo
105.
We're sorry; the installer crashed. After you close this window, we'll allow you to file a bug report using the integrated bug reporting tool. This will gather information about your system and your installation process. The details will be sent to our bug tracker and a developer will attend to the problem as soon as possible.
2016-08-29
Atsiprašome; įdiegmo programa užstrigo. Kai užversite šį langą, leisime pranešti apie klaidą naudojant integruotą klaidų pranešimo įrankį. Tai surinks informaciją apie sistemą ir įdiegimo procesą. Ši informacija bus nusiųsta į mūsų klaidų sekimo sistemą, o kūrėjai pasirūpins problema kaip galima greičiau.
107.
_Screen Reader
2016-08-29
Ekrano _skaityklė
114.
Revert
2016-08-29
Sugrąžinti
115.
Recalculating partitions...
2016-08-29
Perskaičiuojami skaidiniai...
125.
Create partition
2016-08-29
Sukurti skaidinį
131.
Edit partition
2016-08-29
Taisyti skaidinį
132.
Edit a partition
2016-08-29
Taisyti skaidinį
133.
Boot loader
2016-08-29
Paleidyklė
134.
Installation has finished. You can continue testing ${RELEASE} now, but until you restart the computer, any changes you make or documents you save will not be preserved.
2016-08-29
Įdiegimas baigtas. Galite toliau bandyti ${RELEASE}, tačiau kol nepaleisite kompiuterio iš naujo, visi padaryti pakeitimai, sukurti ar atsiųsti dokumentai bei kiti failai, nebus išsaugoti kompiuteryje.
137.
Connect
2016-08-29
Prisijungti
146.
The installer encountered an error copying files to the hard disk:
2016-08-29
Įvyko klaida kopijuojant failus į standųjį diską:
147.
This is due to there being insufficient disk space for the install to complete on the target partition. Please run the installer again and select a larger partition to install into.
2016-08-29
Diegimo užbaigti nepavyko, nes trūksta laisvos vietos pasirinktame kompiuterio disko skaidinyje. Paleiskite diegimo įrankį iš naujo ir pasirinkite didesnį disko skaidinį (arba padidinkite dabar pasirinktą).
148.
This is often due to a faulty CD/DVD disk or drive. It may help to clean the CD/DVD, to burn the CD/DVD at a lower speed, or to clean the CD/DVD drive lens (cleaning kits are often available from electronics suppliers).
2016-08-29
Ši klaida dažniausiai įvyksta dėl sugadinto (pvz. subraižyto) CD/DVD disko ar diskų nuskaitymo/įrašymo įrenginio. Pamėginkite nuvalyti CD/DVD arba įrašyti CD/DVD mažesniu greičiu ar nuvalyti CD/DVD įrenginio lęšius (valymo rinkinį galite gauti elektronikos parduotuvėse).
149.
This is often due to a faulty hard disk. It may help to check whether the hard disk is old and in need of replacement, or to move the system to a cooler environment.
2016-08-29
Ši klaida dažniausiai įvyksta dėl sugedusio standžiojo disko. Patikrinkite ar diskas, į kurį diegiate, nėra sugedęs ar sugadintas, gal jį reikia pakeisti geru? Taipogi galite pabandyti perkelti kompiuterį į vėsesnę vietą.
151.
The following file did not match its source copy on the CD/DVD:
2016-08-29
Šis failas neatitiko savo kopijos CD/DVD diske:
156.
Configuring time zone...
2016-08-29
Konfigūruojama laiko juosta...
162.
Configuring boot loader...
2016-08-29
Konfigūruojama paleidyklė...
165.
Installing additional packages...
2016-08-29
Įdiegiami papildomi paketai...
167.
Removing extra packages...
2016-08-29
Šalinami papildomi (nereikalingi) paketai...
168.
Checking for packages to remove...
2016-08-29
Ieškoma paketų, kuriuos šalinti...
174.
Error while installing packages
2016-08-29
Klaida įdiegiant paketus
175.
An error occurred while installing packages:
2016-08-29
Įdiegiant paketus, įvyko klaida:
177.
This may be due to using an old installer image, or it may be due to a bug in some of the packages listed above. More details may be found in /var/log/syslog. The installer will try to continue anyway, but may fail at a later point, and will not be able to install or remove other packages (possibly including itself) from the installed system. You should first look for newer versions of your installer image, or failing that report the problem to your distributor.
2016-08-29
Tai gali būti dėl to, kad naudojamas senas įdiegimo programos atvaizdis, arba dėl klaidos kažkuriame iš aukščiau išvardintų programų paketų. Išsamesnę informaciją galima rasti /var/log/syslog. Įdiegimo programa vis tiek bandys tęsti, bet jai gali nepavykti vėlesnėje stadijoje, tada tikriausiai negalės įdiegti arba pašalinti kitų programų paketų (galbūt ir pačios savęs) iš įdiegtos sistemos. Reiktų naudoti naujesnę įdiegimo programą arba nusiųsti problemos aprašymą ir ataskaitą jūsų operacinės sistemos gamintojui.
178.
Error while removing packages
2016-08-29
Klaida šalinant paketus
179.
An error occurred while removing packages:
2016-08-29
Šalinant paketus, įvyko klaida:
181.
An error occurred while copying the network settings. The installation will continue, but the network configuration will have to be set up again in the installed system.
2016-08-29
Įvyko klaida kopijuojant tinklo nustatymus. Diegimas bus pratęstas, bet tinklo konfigūracija įdiegtoje sistemoje turės būti nustatyta iš naujo.
183.
An error occurred while copying the bluetooth settings. The installation will continue, but the bluetooth configuration will have to be set up again in the installed system.
2016-08-29
Kopijuojant bluetooth nustatymus, įvyko klaida. Įdiegimas bus pratęstas, bet bluetooth konfigūraciją įdiegtoje sistemoje reikės nustatyti iš naujo.
185.
An error occurred while restoring previously-installed applications. The installation will continue, but you may have to manually reinstall some applications after the computer reboots.
2016-08-29
Įvyko klaida atkuriant anksčiau įdiegtas programas. Įdiegimas bus pratęstas, tačiau, kai kompiuteris bus paleistas iš naujo, turėsite rankiniu būdu iš naujo įdiegti kai kurias programas.
189.
Failed to unmount partitions
2016-08-29
Nepavyko atjungti skaidinių
190.
The installer needs to commit changes to partition tables, but cannot do so because partitions on the following mount points could not be unmounted:
2016-08-29
Įdiegimo programa turi padaryti pakeitimus kompiuterio disko skaidinių lentelėje, tačiau dabar to padaryti negalima, nes nepavyksta atjungti skaidinių, prijungtų prie žemiau nurodytų prijungimo taškų:
191.
Please close any applications using these mount points.
2016-08-29
Užverkite visas programas, kurios naudoja šiuos prijungimo taškus.
192.
Would you like the installer to try to unmount these partitions again?
2016-08-29
Ar norite, kad įdiegimo programa vėl pabandytų atjungti šiuos skaidinius?
193.
Do you want to return to the partitioner?
2016-08-29
Ar norite grįžti į diskų skaidinių tvarkymą?
194.
Some of the partitions you created are too small. Please make the following partitions at least this large:
2016-08-29
Kai kurie sukurti skaidiniai yra per maži. Prašome padaryti šiuos skaidinius bent jau tokio dydžio:
195.
If you do not go back to the partitioner and increase the size of these partitions, the installation may fail.
2016-08-29
Jei negrįšite į skaidinių tvarkymą ir nepadidinsite šių skaidinių dydžių, diegimas gali nepavykti.