Translations by DonnieD

DonnieD has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

117 of 17 results
105.
We're sorry; the installer crashed. After you close this window, we'll allow you to file a bug report using the integrated bug reporting tool. This will gather information about your system and your installation process. The details will be sent to our bug tracker and a developer will attend to the problem as soon as possible.
2012-09-26
Męs atiprašome; įdiegiklis nulūžo. Kai uždarysite šį langą, męs leisime jums parašyti klaidos pranešimą naudojantis integruotu klaidų pranešimo įrankiu. Tai perkels jūsų įdiegimo procesų bei sistemos informaciją. Šios detalės bus nusiūstos į mūsu klaidų sekiklį ir kūrėjai galės atkreipti dėmesį į problemą kaip galima greičiau.
127.
Beginning of this space
2012-09-26
Šios erdvės pradžia
128.
End of this space
2012-09-26
Šios erdvės pabaiga
241.
${RELEASE} uses third-party software to play Flash, MP3 and other media, and to work with some graphics and wi-fi hardware. Some of this software is proprietary. The software is subject to license terms included with its documentation.
2012-09-26
${RELEASE} naudoja trečiosios šalies pragraminę įrangą kad paleistų Flash, MP3 bei kitokią mediją ir leistu dirbti su kaikuriomis grafinėmis bei Wi-Fi plokštėmis. Kaikuri iš šių programinių įrangų yra nuosavybinės. Programinė įranga apibrėžia liceciją įtrauktą į jos dokumentaciją.
277.
Encrypt the new Ubuntu installation for security
2012-09-26
Šifruoti naujajį Ubuntu diegimą dėl saugumo
278.
You will choose a security key in the next step.
2012-09-26
Jūs pasirinksite saugos raktą kitame žingsnyje
279.
Use LVM with the new Ubuntu installation
2012-09-26
Naudoti LVM naujojoje Ubuntu įdiegtyje
280.
This will set up Logical Volume Management. It allows taking snapshots and easier partition resizing.
2012-09-26
Tai leis tinkinti Loginį Diskų Tvarkymą (LVM). Tai leis daryti disko atvaizdų kopijas bei palengvins skirsnių dydžio keitimą.
281.
Confirm the security key:
2012-09-26
Patvirtinkite saugumo raktą:
282.
Choose a security key:
2012-09-26
Pasirinkite saugumo raktą:
283.
Disk encryption protects your files in case you lose your computer. It requires you to enter a security key each time the computer starts up.
2012-09-26
Diskų šifravimas apsaugos jūsų failus tuo atvėju jei prarasite savo kompiuterį. Jis reikalaus įvesti saugumo raktą kiekvieną kartą kai įjungsite kompiuterį.
284.
Any files outside of Ubuntu will not be encrypted.
2012-09-26
Visi failai esantys už Ubuntu sistemos ribų nebus šifruojami.
285.
<span foreground="darkred">Warning:</span> If you lose this security key, all data will be lost. If you need to, write down your key and keep it in a safe place elsewhere.
2012-09-26
<span foreground="darkred">Dėmesio:</span> Jei prarasite šį saugumo raktą, visi jūsų duomenys bus prarasti. Jei reikia užsirašykite savo saugumo raktą ir palikite jį saugioje vietoje.
286.
For more security:
2012-09-26
Dėl didesnio saugumo:
288.
The installation may take much longer.
2012-09-26
Įdiegimas gali užtrukti šiek tiek ilgiau.
293.
Encrypt this partition (LUKS)
2012-09-26
Šifruoti šį skirsnį (LUKS)
295.
Logical Volume Management (LVM) lets Ubuntu treat multiple physical volumes as a single volume.
2012-09-26
Loginė Diskų Tvarkytuvė (LVM) leis Ubuntu kelis fizinius diskus interpretuoti kaip vieną bendrą.