Translations by alasdair caimbeul

alasdair caimbeul has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 167 results
~
The %(entity)s named '%(user)s' does not have any PPA
2012-08-27
Tha %(entity)s ainmichte '%(user)s' às aonais PPA
~
* '%(name)s': %(displayname)s
2012-08-27
* '%(name)s': %(displayname)s
~
The %(entity)s named '%(user)s' has no PPA named '%(ppa)s'
2012-08-27
Tha %(entity)s ainmichte '%(user)s' às aonais PPA ainmichte '%(ppa)s'
~
user
2012-08-27
cleachdaiche
~
team
2012-08-27
sgioba
~
Cannot access PPA (%s) to get PPA information, please check your internet connection.
2012-02-03
Chan eil PPA (%s) ruigsinneach son faighinn fios PPA, sgrùd sibh a' cheangal eadar-lìon agaibh.
~
You are about to add the following PPA to your system:
2012-01-18
Tha thu mu a cuir ris na leantainn PPA dhan siostam agad:
~
You are about to remove the following PPA from your system:
2012-01-18
Tha thu mu gluasad na leantainn PPA bhon siostam agad:
~
Adding private PPAs is not supported currently
2012-01-18
Chan eil cuir ris prìobhaideachd PPAs ga taiceadh an dràsta
~
Did you mean 'ppa:%s/%s' ?
2012-01-18
Robh thu a' ciallachadh 'ppa:%s/%s' ?
~
Cannot add PPA: '%s'.
2012-01-18
Chan urrainn cuir ris PPA:'%s'.
~
Please check that the PPA name or format is correct.
2012-01-18
Sgrùd sibh gu bheil an t-ainm PPA no fòrmat ceart.
~
Please choose from the following available PPAs:
2012-01-18
Tagh sibh bhon na leantainn PPAs ri làimh:
1.
Write Configuration
2012-01-18
Rèiteachadh Sgrìobhadh
2.
To change software repository settings, you need to authenticate.
2012-01-19
Son atharrachadh suidheachaidhean ionad-tasgaidh bathar-bog, feumaidh tu dearbhadh.
2012-01-18
Son atharrachadh suidheachaidhean tasglann bathar-bog, feumaidh tu dearbhadh.
3.
Software & Updates
2013-02-17
Bathar-bog & Ùrachaidhean
4.
Configure the sources for installable software and updates
2012-01-18
Rèitich na bunan-tùs son bathar-bog a gabhas stàladh agus ùrachaidhean
5.
Drivers;Repositories;Repository;PPA;
2013-02-17
Dràibhearan;Ionadan-tasgaidh;Ionad-tasgaidh;PPA;
6.
Software Sources
2012-01-18
Bunan-tùs Bathar-bog
2012-01-18
Bun-tùs Bathar-bog
8.
Print a lot of debug information to the command line
2012-08-27
Clò-bhualadh moran fiosrachaidh dì-bhuga dhan loidhne-àithne
9.
remove repository from sources.list.d directory
2012-08-27
Thoir an ionad-tasgaidh bhon t-eòlaire sources.list.d
10.
URL of keyserver. Default: %default
2012-08-27
URL de frithealaiche-iuchair. Bunaiteach: %default
11.
Allow downloading of the source packages from the repository
2013-02-17
Ceadaich luchdadh a-nuas den phacaidean bun-tùs bhon ionad-tasgaidh
12.
Assume yes to all queries
2012-08-27
A' tuigsinn seadh dhan iarratasan h-uile
13.
Error: must run as root
2012-01-18
Mearachd: feumaidh ruith mar freumh
14.
Error: need a repository as argument
2012-01-19
Mearachd: feum air ionad-tasgaidh mar argamaid
2012-01-18
Mearachd: feum air tasglann mar argamaid
16.
'%s' distribution component disabled for all sources.
2012-08-27
Co-phàirt sgaoileadh '%s' a chur à comas son na h-uile bunan-tùs.
17.
'%s' distribution component is already disabled for all sources.
2013-02-17
Tha com-phàirt sgaoileadh '%s' mar thà a chur à comas airson na bunan-tùs h-uile
18.
'%s' distribution component enabled for all sources.
2012-08-27
co-phàirt sgaoileadh '%s' cuir an comas son na h-uile bunan-tùs.
19.
'%s' distribution component is already enabled for all sources.
2013-02-17
Tha com-phàirt sgaoileadh '%s' mar thà an comas airson na bunan-tùs h-uile
20.
More info: %s
2012-01-18
Barrachd fios: %s
21.
Press [ENTER] to continue or ctrl-c to cancel removing it
2012-01-18
Brùth [ENTER] son leantainn no ctrl-c son cuir dheth a gluasad
22.
Press [ENTER] to continue or ctrl-c to cancel adding it
2012-01-18
Brùth [ENTER] son leantainn no ctrl-c son cuir dheth a cuir ris
23.
Error: '%s' doesn't exist in a sourcelist file
2012-01-18
Mearachd: '%s' neo-bhitheach ann am faidhle liosta bun-tùs
24.
Error: '%s' invalid
2012-01-18
Mearachd:'%s' neo-dhligheach
25.
<i>To improve the user experience of Ubuntu please take part in the popularity contest. If you do so the list of installed software and how often it was used will be collected and sent anonymously to the Ubuntu project on a weekly basis. The results are used to improve the support for popular applications and to rank applications in the search results.</i>
2012-01-19
<i> Son leasaich an eòlas a' chleachdaiche de Ubuntu nach gabh sibh pàirt anns am farpais sluagh-thaitneachd, ma dhèanaibh seo, bhithidh liosta de bathar-bog stàlaichte agus cho tric 's thar gan chleachdadh ga chruinneachadh agus a chuir gu neo-ainmichte don pròiseict Ubuntu gach seachdainn. Tha na toraidhean gan cleachdadh gus leasachadh an taic son prògraman mòr-thaitneach agus son measadh prògraman anns na toraidhean sireadh.</i>
26.
<i>To improve the user experiece of Debian please take part in the popularity contest. If you do so the list of installed software and how often it was used will be collected and sent anonymously to the Debian project. The results are used to optimise the layout of the installation CDs.
2012-01-19
<i> Son leasaich an eòlas a' chleachdaiche de Debian nach gabh sibh pàirt anns am farpais sluagh-thaitneachd, ma dhèanaibh seo bithidh liosta de bathar-bog stàlaichte agus cho tric 's thar gan chleachdadh ga chruinneachadh agus a chuir gu neo-ainmichte don pròiseict Debian, Tha na toraidhean gan cleachdadh son piseachadh a co-dhealbhachd den MCn stàlachadh.
27.
Submit the list of installed software and how often it is is used to the distribution project.
2012-01-19
Chur a-steach liosta bathar-bog stàlaichte agus cho tric-cleachdadh don pròiseict sgaoileadh.
28.
Mirror
2012-01-18
Sgàthanaich
29.
Testing Mirrors
2012-01-18
Dearbhadh Sgàthanan
30.
Cancel
2012-01-18
Cuir dheth
31.
No suitable download server was found
2012-01-19
Cha robh frithealaiche luchdadh a-nuas freagarrach air lorg
32.
Please check your Internet connection.
2012-01-19
Sgrùd sibh a' cheangal eadar-lìon agaibh.
33.
Canceling...
2012-01-19
A' cur dheth...
34.
Daily
2012-01-18
Gach Là
35.
Every two days
2012-01-18
H-uile dà là
36.
Weekly
2012-01-18
Gach Seachdainn