Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
514 of 98 results
5.
Check if a package is installed
Kiểm tra xem một gói đã cài chưa
Translated by Ngoc Van-Hong Vo on 2011-06-28
Reviewed by Lê Hoàng Phương on 2011-09-03
Located in ../test.py:53
6.
Search for the package providing the given file
Tìm gói cung cấp tập tin đã chỉ định
Translated by Ngoc Van-Hong Vo on 2011-06-28
Reviewed by Lê Hoàng Phương on 2011-09-03
Located in ../test.py:56
7.
Specify the interaction mode by providing a comma spearated list of the following values: %s. This is currently not supported.
Chỉ định chế độ tương tác bằng cách cung cấp một danh sách ngăn cách bằng dấu phẩy với các giá trị sau: %s. Điều này hiện chưa được hỗ trợ.
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2011-09-03
Located in ../test.py:60
8.
Install the packages specfied in the given PackageKit catalog
Cài đặt các gói đã chỉ định trong bản mục lục PackageKit
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2011-09-03
Located in ../test.py:68
9.
Install mime type handlers
Cài đặt các trình điều khiển định dạng mô phỏng
Translated by huydd1990 on 2011-09-13
Located in ../test.py:72
10.
Install the given GStreamer resource. The value 'single' can be used as an alias for WMV9 and the value 'multi' as an alias for a group of codecs.
Cài đặt nguồn GStreamer được đưa ra. Giá trị 'single' có thể đã được sử dụng như định danh cho WMV9 và giá trị 'multi' như định danh cho một nhóm các bộ giải mã.
Translated by huydd1990 on 2011-09-13
Located in ../test.py:75
11.
Wait for the given seconds until the action is done. Defaults to 5 Minutes.
Vui lòng đợi cho tới khi thực hiện xong. Mặc định là 5 phút.
Translated by huydd1990 on 2011-09-13
Located in ../test.py:81
12.
Removing files: %s
Gỡ bỏ các tệp: %s
Translated by huydd1990 on 2011-09-13
Located in ../test.py:90
13.
Checking if %s is installed
Kiểm tra nếu %s đã được cài đặt:
Translated by huydd1990 on 2011-09-13
Located in ../test.py:96
14.
Searching for %s
Tìm kiếm cho %s
Translated by huydd1990 on 2011-09-13
Located in ../test.py:100
514 of 98 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Hai Lang, Lê Hoàng Phương, Ngoc Van-Hong Vo, hoang le son, huydd1990.