Translations by Joan Duran

Joan Duran has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 105 results
1.
Install the given packages
2011-06-05
Instal·la els paquets donats
2.
Install package files
2011-06-05
Instal·la els fitxers de paquets
3.
Install packages which provide the given files
2011-09-29
Instal·la els paquets que proporcionen els fitxers donats
2011-06-05
Instal·la els paquets que proporcionen el fitxers donats
4.
Remove the packages which provide the given files
2011-09-05
Suprimeix els paquets que proporcionen els fitxers donats
2011-06-05
Suprimeix els paquets que proporcionen el fitxers donats
5.
Check if a package is installed
2011-06-05
Comprova si un paquet està instal·lat
6.
Search for the package providing the given file
2011-06-05
Cerca el paquet que proporciona el fitxer donat
7.
Specify the interaction mode by providing a comma spearated list of the following values: %s. This is currently not supported.
2011-06-05
Especifica el mode d'interacció proporcionant una llista separada per comes dels valors següents: %s. Actualment no està implementat.
8.
Install the packages specfied in the given PackageKit catalog
2011-06-05
Instal·la els paquets especificats en el catàleg PackageKit donat
9.
Install mime type handlers
2011-06-05
Instal·la els gestors de tipus de MIME
10.
Install the given GStreamer resource. The value 'single' can be used as an alias for WMV9 and the value 'multi' as an alias for a group of codecs.
2011-06-05
Instal·la el recurs GStreamer donat. El valor «single» es pot utilitzar com un àlies per a WMV9 i el valor «multi» com un àlies per a un grup de còdecs.
11.
Wait for the given seconds until the action is done. Defaults to 5 Minutes.
2011-09-29
Espera els segons donats fins que es realitzi l'acció. Per defecte a 5 minuts.
2011-06-05
Espera els segons donats fins que es realitzi l'acció. Predeterminat a 5 minuts.
12.
Removing files: %s
2011-06-05
S'estan suprimint fitxers: %s
13.
Checking if %s is installed
2011-06-05
S'està comprovant si %s està instal·lat
14.
Searching for %s
2011-06-05
S'està cercant %s
15.
Installing from catalog: %s
2011-06-05
S'està instal·lant des del catàleg: %s
16.
Installing files: %s
2011-06-05
S'estan instal·lant fitxers: %s
17.
Installing packages: %s
2011-06-05
S'estan instal·lant paquets: %s
18.
Installing mimetype handlers: %s
2011-06-05
S'estan instal·lant gestors de tipus de MIME: %s
19.
Installing providers: %s
2011-06-05
S'estan instal·lant proveïdors: %s
20.
Installing GStreamer-Resource: %s
2011-06-05
S'estan instal·lant recursos del GStreamer: %s
21.
_Install
2011-06-05
_Instal·la
22.
Install
2011-06-05
Instal·la
23.
Package
2011-06-05
Paquet
24.
The use of %s may be restricted in some countries. You must verify that one of the following is true: - These restrictions do not apply in your country of legal residence - You have permission to use this software (for example, a patent license) - You are using this software for research purposes only
2012-04-25
La utilització de %s pot estar restringit en alguns països. Heu de verificar que alguna de les condicions següents sigui correcta: - Aquestes restriccions no s'apliquen al vostre país de residència legal - Teniu permís per utilitzar aquest programari (per exemple, una patent) - Només esteu utilitzant aquest programari per a propòsits de recerca
25.
Failed to install multiple package files
2011-06-06
Ha fallat en instal·lar diversos fitxers de paquet
26.
Installing more than one package file at the same time isn't supported. Please install one after the other.
2011-09-29
No està implementada la instal·lació de més d'un fitxer de paquet a la vegada. Instal·leu-los d'un en un.
2011-06-06
No està implementada la instal·lació de més d'un fitxer de paquet a la vegada. Instal·leu-los un darrera l'altre.
27.
Relative path to package file
2011-06-06
Camí relatiu al fitxer de paquet
28.
You have to specify the absolute path to the package file.
2011-06-06
Heu d'especificar el camí absolut al fitxer de paquet.
29.
Unsupported package format
2011-06-06
Format de paquet no compatible
30.
Only Debian packages are supported (*.deb)
2011-06-06
Només són compatibles els paquets Debian (*.deb)
31.
Install package file?
Install package files?
2011-06-06
Voleu instal·lar el fitxer de paquet?
Voleu instal·lar els fitxers de paquet?
32.
%s requests to install the following package file.
%s requests to install the following package files.
2011-06-06
%s sol·licituds per instal·lar el fitxer de paquet següent.
%s sol·licituds per instal·lar els fitxers de paquet següents.
33.
Software from foreign sources could be malicious, could contain security risks and or even break your system.Install packages from your distribution's repositories as far as possible.
2011-06-06
El programari de fonts desconegudes pot ser maliciós, podria contenir riscs de seguretat o fins i tot espatllar el vostre sistema. Sempre que sigui possible instal·leu paquets dels dipòsits de la distribució.
34.
Installing packages by files isn't supported
2011-06-15
No està permesa la instal·lació de paquets per fitxers
35.
This method hasn't yet been implemented.
2011-06-15
Aquest mètode encara no està implementat.
36.
Catalog could not be read
2011-06-15
No s'ha pogut llegir el catàleg
37.
The catalog file '%s' doesn't exist.
2011-06-15
El fitxer de catàleg «%s» no existeix.
38.
The catalog file '%s' could not be opened and read.
2011-09-29
No s'ha pogut obrir i llegir el fitxer de catàleg «%s».
40.
Catalog is not supported
2011-06-15
El catàleg no és compatible
41.
The method '%s' which is used to specify packages isn't supported. Please contact the provider of the catalog about this issue.
2011-06-15
El mètode «%s» que s'utilitza per especificar els paquets no és compatible. Contacteu amb el proveïdor del catàleg sobre aquest problema.
42.
A required package is not installable
Required packages are not installable
2011-09-29
Un paquet requerit no és instal·lable
Els paquets requerits no són instal·lables
2011-06-15
Un paquet necessari no és instal·lable
Els paquets necessaris no són instal·lables
43.
The catalog requires the installation of the package %s which is not available.
The catalog requires the installation of the following packages which are not available: %s
2011-09-29
El catàleg requereix la instal·lació del paquet %s que no està disponible.
El catàleg requereix la instal·lació dels paquets següents que no estan disponibles: %s
2011-06-15
El catàleg necessita la instal·lació del paquet %s que no està disponible.
El catàleg necessita la instal·lació dels paquets següents que no estan disponibles: %s
44.
Install the following software package?
Install the following software packages?
2011-06-17
Voleu instal·lar el paquet de programari següent?
Voleu instal·lar els paquets de programari següents?
45.
%s requires the installation of an additional software package.
%s requires the installation of additional software packages.
2011-06-17
%s requereix la instal·lació d'un paquet de programari addicional.
%s requereix la instal·lació de paquets de programari addicionals.