Translations by Lê Kiến Trúc

Lê Kiến Trúc has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

16 of 6 results
3.
Remove the Log Out item from the session menu
2010-04-02
Loại bỏ mục Đăng xuất khỏi trình đơn phiên làm việc
5.
Remove the Restart item from the session menu
2010-04-11
Gỡ mục Khởi động lại khỏi trình đơn phiên làm việc
7.
Remove the shutdown item from the session menu
2010-04-11
Gỡ mục Tắt máy khỏi trình đơn phiên làm việc
14.
Cancel
2010-04-02
Hủy
16.
Are you sure you want to close all programs and restart the computer?
2010-04-02
Bạn có chắc muốn đóng tất cả chương trình và khởi động lại máy tính?
18.
Are you sure you want to close all programs and shut down the computer?
2010-04-02
Bạn có chắc muốn đóng tất cả chương trình và tắt máy tính?