Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 174 results
2.
Text Editor
Bộ soạn văn bản
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-02
In upstream:
Soạn thảo văn bản
Suggested by Trần Ngọc Quân on 2015-11-10
Located in data/org.gnome.gedit.desktop.in.in:3 gedit/gedit-print-job.c:730
8.
Whether to use the system's default fixed width font for editing text instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the font named in the "Editor Font" option will be used instead of the system font.
Có nên dùng phông chữ có độ rộng cố định của hệ thống để soạn thảo văn bản thay cho phông chữ nào đặc trưng cho gedit. Nếu tùy chọn này được tắt, phông chữ được xác định trong tùy chọn "Phông bộ soạn thảo" sẽ được dùng thay cho phông chữ hệ thống.
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-09
In upstream:
Có nên dùng phông chữ độ rộng cố định của hệ thống để soạn thảo văn bản thay cho phông chữ nào đặc trưng cho gedit. Nếu tùy chọn này được tắt, phông chữ được xác định trong tùy chọn “Phông bộ soạn thảo” sẽ được dùng thay cho phông chữ hệ thống.
Suggested by Trần Ngọc Quân on 2013-12-15
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:2
10.
A custom font that will be used for the editing area. This will only take effect if the "Use Default Font" option is turned off.
Phông tự chọn sẽ được dùng trong vùng biên soạn. Phông này chỉ có tác dụng nếu tắt tùy chọn "Dùng phông mặc định".
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-02
In upstream:
Phông tự chọn sẽ được dùng trong vùng biên soạn. Phông này chỉ có tác dụng nếu tắt tùy chọn « Dùng phông mặc định ».
Suggested by Clytie Siddall on 2006-08-25
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:5
19.
Undo Actions Limit (DEPRECATED)
Giới hạn hồi lại (BỊ PHẢN ĐỐI)
Translated by Clytie Siddall on 2006-03-18
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-05-31
In upstream:
Giới hạn hồi lại (KHÔNG DÙNG NỮA)
Suggested by Trần Ngọc Quân on 2013-12-15
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:14
20.
Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "-1" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0
Số tối đa các hành động Hủy bước/Bước lại có thể thực hiện. Dùng "-1" cho số hành động vô hạn. Bị phản đối kể từ phiên bản 2.12.0.
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-02
In upstream:
Số tối đa các hành động Hủy bước/Bước lại có thể thực hiện. Dùng “-1” cho số hành động vô hạn. Bị phản đối kể từ phiên bản 2.12.0.
Suggested by Trần Ngọc Quân on 2013-12-15
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:15
22.
Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "-1" for unlimited number of actions.
Số tối đa các hành động Hủy bước/Bước lại có thể thực hiện. Dùng "-1" cho số hành động vô hạn.
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-02
In upstream:
Số tối đa các hành động Hủy bước/Bước lại có thể thực hiện. Dùng “-1” nếu muốn không giới hạn số lượng.
Suggested by Trần Ngọc Quân on 2015-11-10
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:15
23.
Line Wrapping Mode
Chế độ cuộn dòng
Translated by Clytie Siddall on 2006-03-18
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-05-31
In upstream:
Chế độ ngắt dòng
Suggested by Clytie Siddall on 2006-08-25
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:77
27.
Insert spaces
Chèn khoảng cách
Translated by Clytie Siddall on 2006-03-18
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-05-31
In upstream:
Chèn dấu cách
Suggested by Clytie Siddall on 2006-08-25
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:96
31.
Display Line Numbers
Hiện số dòng
Translated by Clytie Siddall on 2006-03-18
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-05-31
In upstream:
Hiện số hiệu dòng
Suggested by Clytie Siddall on 2006-08-25
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:106
32.
Whether gedit should display line numbers in the editing area.
Gedit nên hiển thị số dòng trong vùng biên soạn hay không.
Translated by Clytie Siddall on 2006-03-18
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-05-31
In upstream:
Gedit có nên hiển thị số dòng trong vùng biên soạn hay không.
Suggested by Trần Ngọc Quân on 2015-11-10
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:107
110 of 174 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, Lê Kiến Trúc, Ngoc Van-Hong Vo, Nguyen Vu Hung, Nguyễn Thái Ngọc Duy, Trung Ngô, Trần Ngọc Quân.