Translations by David Planella

David Planella has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

146 of 46 results
1.
Revert to old snapshot and reboot
2012-10-19
Torna a una instantània antiga i reinicia
2.
Snapshot
2012-10-19
Instantània
3.
Try to make free space
2011-02-28
Intenta alliberar espai
4.
Trying to find packages you don't need (apt-get autoremove), please review carefully.
2012-10-19
S'estan intentat trobar els paquets que no són necessaris (amb l'orde «apt-get autoremove»). Cal que els reviseu amb molt deteniment.
5.
Finished, please press ENTER
2011-02-28
S'ha finalitzat; premeu la tecla de RETORN
6.
Repair broken packages
2011-02-28
Repara els paquets trencats
7.
Run in failsafe graphic mode
2011-02-28
Inicia en mode gràfic segur
8.
Check all file systems
2012-10-19
Comprova tots els sistemes de fitxers
9.
Update grub bootloader
2011-02-28
Actualitza el carregador d'arrencada GRUB
10.
Enable networking
2012-10-19
Activa la xarxa
11.
Drop to root shell prompt
2011-02-28
Vés a l'indicador d'un intèrpret d'ordes
12.
System summary
2012-10-19
Resum del sistema
13.
Read-only mode
2012-10-19
Mode de només lectura
14.
Read/Write mode
2012-10-19
Mode de lectura/escriptura
15.
none
2012-10-19
Cap
16.
IP configured
2012-10-19
IP configurada
17.
IP and DNS configured
2012-10-19
IP i DNS configurats
18.
No software RAID detected (mdstat)
2012-10-19
No s'ha detectat cap programari de RAID (mdstat)
19.
No LVM detected (vgscan)
2012-10-19
No s'ha detectat el LVM (vgscan)
20.
Unknown (must be run as root)
2012-10-19
Desconegut (s'ha d'executar com a usuari primari)
21.
Physical Volumes:
2012-10-19
Volums físics:
22.
ok (good)
2012-10-19
d'acord (correcte)
23.
not ok (BAD)
2012-10-19
no està bé (INCORRECTE)
24.
Volume Groups:
2012-10-19
Grups de volums:
25.
unknown (read-only filesystem)
2012-10-19
desconegut (sistema de fitxers de només lectura)
26.
unknown (must be run as root)
2012-10-19
desconegut (s'ha d'executar com a usuari primari)
27.
yes (good)
2012-10-19
sí (correcte)
28.
no (BAD)
2012-10-19
no (INCORRECTE)
29.
(Use arrows/PageUp/PageDown keys to scroll and TAB key to select)
2012-10-19
(Utilitzeu les tecles de cursor/RePàg/AvPàg per desplaçar-vos i la tecla de tabulació per seleccionar)
30.
=== General information ===
2012-10-19
=== Informació general ===
31.
System mode:
2012-10-19
Mode del sistema:
32.
CPU information:
2012-10-19
Informació de la CPU:
33.
Network connectivity:
2012-10-19
Connectivitat de la xarxa:
34.
=== Detailed disk usage ===
2012-10-19
=== Utilització detallada del disc ===
35.
=== Software RAID state ===
2012-10-19
=== Estat del programari del RAID ===
36.
=== LVM state ===
2012-10-19
=== Estat del LVM ===
37.
=== Detailed memory usage ===
2012-10-19
=== Utilització detallada de la memòria ===
38.
=== Detailed network configuration ===
2012-10-19
=== Configuració detallada de la xarxa ===
39.
=== System database (APT) ===
2012-10-19
=== Base de dades del sistema (APT) ===
40.
Database is consistent:
2012-10-19
La base de dades és consistent:
41.
Recovery Menu (filesystem state: read-only)
2012-10-19
Menú de recuperació (estat del sistema de fitxers: només lectura)
42.
Recovery Menu (filesystem state: read/write)
2012-10-19
Menú de recuperació (estat del sistema de fitxers: lectura i escriptura)
43.
Resume normal boot
2011-02-28
Continua l'inici normal
44.
You are now going to exit the recovery mode and continue the boot sequence. Please note that some graphic drivers require a full graphical boot and so will fail when resuming from recovery. If that's the case, simply reboot from the login screen and then perform a standard boot.
2012-10-19
Esteu a punt d'eixir del mode de recuperació i continuar la seqüència d'arrencada. Tingueu en compte que alguns controladors gràfics requereixen una arranceda gràfica completa, per la qual cosa fallaran en reprendre la recuperació. Si este és el cas, simplement torneu a arrencar des de la pantalla d'entrada i realitzeu una arrencada normal.
45.
Continuing will remount your / filesystem in read/write mode and mount any other filesystem defined in /etc/fstab. Do you wish to continue?
2012-10-19
Si continueu es tornarà a muntar el sistema de fitxers / en el mode de lectura/escriptura i es muntaran els altres sistemes de fitxers definits a /etc/fstab. Voleu continuar?
46.
The option you selected requires your filesystem to be in read-only mode. Unfortunately another option you selected earlier, made you exit this mode. The easiest way of getting back in read-only mode is to reboot your system.
2012-10-19
L'opció que heu seleccionat necessita que el sistema de fitxers estiga en mode de només lectura. Malauradament una altra opció que heu seleccionat abans vos ha fet eixir d'este mode. La manera més fàcil de tornar en el mode de només lectura és tornar a arrencar el sistema.