Translations by Àngel Mompó

Àngel Mompó has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 261 results
8.
Warning: illegal block %u found in bad block inode. Cleared.
2016-09-03
Avís: s'ha trobat el bloc no vàlid %u en el node-i de blocs erronis. S'ha esborrat.
19.
Illegal number of blocks!
2016-09-03
Nombre de blocs no vàlid
20.
Couldn't allocate block buffer (size=%d)
2016-09-03
No s'ha pogut assignar el bloc de memoria intermèdia (mida=%d)
22.
BLKFLSBUF ioctl not supported! Can't flush buffers.
2016-09-03
L'ioctl BLKFLSBUF no està implementat. No es poden buidar les memòries intermèdies.
23.
Usage: %s [-F] [-I inode_buffer_blocks] device
2016-09-03
Forma d'ús: %s [-F] [-I blocs_de_mem_int_del_node_i] dispositiu
29.
reading journal superblock
2016-09-03
s'està llegint el superbloc del registre de transaccions
30.
%s: no valid journal superblock found
2016-09-03
%s: no s'ha trobat cap superbloc del registre de transaccions vàlid
38.
Bbitmap
2016-09-03
Bmapa de bits
60.
Ssuper@b
2016-09-03
Ssuper@b
86.
internal error: couldn't lookup EA inode record for %u
2016-09-03
error intern: no s'ha pogut cercar el registre de node-i d'atributs ampliats (EA) per a %u
98.
imagic inode map
2016-09-30
mapa de nodes-i imagic
99.
multiply claimed block map
2016-09-30
mapa de blocs reclamat més d'un cop
100.
ext attr block map
2016-09-30
mapa de blocs d'atributs estesos
101.
block bitmap
2016-09-30
mapa de bits de blocs
102.
inode bitmap
2016-09-30
mapa de bits d'i-nodes
103.
inode table
2016-09-30
taula d'inodes
105.
Can not continue.
2016-09-03
No es pot continuar.
106.
inode done bitmap
2016-09-30
mapa de bits de nodes-i creats
107.
Peak memory
2016-09-03
Pic de memòria
109.
inode loop detection bitmap
2016-09-30
mapa de bits de la detecció de nodes-i de bucle
161.
Note: if several inode or block bitmap blocks or part of the inode table require relocation, you may wish to try running e2fsck with the '-b %S' option first. The problem may lie only with the primary block group descriptors, and the backup block group descriptors may be OK.
2016-09-30
Nota: si diversos blocs de mapes de bits de nodes-i o blocs o parts de taules de nodes-i necessiten una reubicació, podeu provar primer l'e2fsck amb l'opció «-b %S». El problema pot ser només amb els descriptors de grups de blocs primaris, i els descriptors de grups de blocs de còpia de seguretat potser estan bé.
165.
The Hurd does not support the filetype feature.
2016-09-30
El Hurd no és compatible amb la característica de tipus de fitxer.
184.
@f has feature flag(s) set, but is a revision 0 @f.
2016-09-30
El @f té els senyaladors de característica (feature) activat, però és un @f de versió 0.
2016-09-03
El @f té els senyaladors de funcionalitat (feature) definits, però és un @f de versió 0.
192.
@f does not have resize_@i enabled, but s_reserved_gdt_@bs is %N; @s zero.
2016-09-30
el @f no té el resize_@i habilitat, però s_reserved_gdt_@bs és %N; @s zero.
193.
Resize_@i not enabled, but the resize @i is non-zero.
2016-09-30
Resize_@i no està habilitat, però el @i de redimensió no és zero.
194.
Resize @i not valid.
2016-09-30
El @i de redimensió no és vàlid.
197.
@S hint for external superblock @s %X.
2016-09-30
L'apunt de @S per al superbloc extern @s %X.
198.
Adding dirhash hint to @f.
2016-09-30
S'afegeix l'apunt a la taula de directoris de @f.
201.
@r has dtime set (probably due to old mke2fs).
2016-09-03
el @r té el dtime definit (segurament degut a un mke2fs antic).
204.
@i %i is in use, but has dtime set.
2016-09-03
El @i %i s'està utilitzant, però té dtime definit.
206.
@g %g's @b @B at %b @C.
2016-09-30
@B de @g de @b %g a %b @C.
207.
@g %g's @i @B at %b @C.
2016-09-30
@B de @g de @i %g a %b @C.
208.
@g %g's @i table at %b @C.
2016-09-30
Taula de @g de @i %g a %b @C.
209.
@g %g's @b @B (%b) is bad.
2016-09-30
@B de @g de @b %g (%b) és erroni.
210.
@g %g's @i @B (%b) is bad.
2016-09-30
@B de @g de @i %g (%b) és erroni.
211.
@i %i, i_size is %Is, @s %N.
2016-09-30
@i %i, i_size és %Is, @s %N.
212.
@i %i, i_@bs is %Ib, @s %N.
2016-09-30
@i %i, i_@bs és %Ib, @s %N.
220.
Bad @b %b used as bad @b @i indirect @b.
2016-09-30
El @ erroni %b es fa servir com a @b indirecte @b @i erroni.
221.
The bad @b @i has probably been corrupted. You probably should stop now and run e2fsck -c to scan for bad blocks in the @f.
2016-09-30
El @b @i erroni probablement és corrupte. Hauríeu d'aturar ara el rpocés i executar e2fsck -c per buscar blocs erronis al @f.
223.
You can remove this @b from the bad @b list and hope that the @b is really OK. But there are no guarantees.
2016-09-30
Podeu treure aquest @b de la llista de @b erronis i esperar que el @b sigui correcte. Però no hi ha garanties.
225.
Block %b in the primary @g descriptors is on the bad @b list
2016-09-30
El bloc %b del @g de descriptors primari és a la llista de @b erronis
226.
Warning: Group %g's @S (%b) is bad.
2016-09-03
Avís: el @S (%b) del grup %s és erroni.
227.
Warning: Group %g's copy of the @g descriptors has a bad @b (%b).
2016-09-03
Avís: la còpia dels descriptors de @g del grup %g té un @b erroni (%b).
228.
Programming error? @b #%b claimed for no reason in process_bad_@b.
2016-09-03
Es probable que s'hagi produït un error de programació: el @b #%b ha estat reclamat sense motiu a process_bad_@b.
229.
@A %N contiguous @b(s) in @b @g %g for %s: %m
2016-09-30
@A %N @b(s) contigus al @g @b %g per %s: %m
237.
@A icount link information: %m
2016-09-30
@A la informació d'enllaç de l'icount: %m
238.
@A @d @b array: %m
2016-09-30
@A la cadena del @b de @s: %m
244.
@i %i has imagic flag set.
2016-09-30
El @i %i té activat el senyalador imagic.
245.
Special (@v/socket/fifo/symlink) file (@i %i) has immutable or append-only flag set.
2016-09-30
El fitxer (@i %i) especial (@v/socket/fifo/symlink) té activat l'indicador d'immutable o de només afegir.