Browsing Min Nan Chinese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
1120 of 1729 results
11.
Ignore questions with a priority less than:
Type: select
Description
:sl2:
Mài chhap bô í-hā ê būn-tê hiah iàu-kín ê tāi-chì:
Translated and reviewed by Phokgoân on 2011-05-19
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
Type: select
Description
:sl2:
Iōng debconf siat-tēng ê pau-kó kā in ē mn̄g lí ê būn-tê pâi iu-sian-koân. Chí-ū sio-siâng a̍h-sī koh-khah iàu-kín ê būn-tê chiah ē kā lí kóng. Kî-thaⁿ khah bô-táⁿ-kín ê lóng ē thiàu--koè.
Translated and reviewed by Phokgoân on 2011-05-20
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
13.
You can select the lowest priority of question you want to see:
- 'critical' is for items that will probably break the system
without user intervention.
- 'high' is for items that don't have reasonable defaults.
- 'medium' is for normal items that have reasonable defaults.
- 'low' is for trivial items that have defaults that will work in
the vast majority of cases.
Type: select
Description
:sl2:
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Lí ē-tàng soán chì-chió ài khoàⁿ-tio̍h ê siōng kē iu-sian-koân:
- 'iàu-kín' sī chiam-tùi iōng-chiá m̄-chhap ê sî
khó-lêng tio̍h ē húi-hoāi hē-thóng ê mi̍h.
- 'koân' sī chiam-tùi bô ha̍p-lí ê ū-siat-tēng ê mi̍h.
- 'tiong-tiong-á' sī chiam-tùi ū ha̍p-lí ū-siat-tēng ê phó͘-thong mi̍h.
- 'kē' sī chiam-tùi ū-siat-tēng tú-tio̍h tāi-pō͘-hūn chêng-hêng
lóng ē-thong ê bô-iàu-bô-kín ê mi̍h.
Translated and reviewed by Phokgoân on 2011-05-20
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
14.
For example, this question is of medium priority, and if your priority were already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question.
Type: select
Description
:sl2:
Pí-lūn chit-ê būn-tê iu-sian-koân sī 'tiong-tiong-á', án-ne lí ê iu-sian-koân nā-chún sī 'koân' a̍h-sī 'iàu-kín', lí tio̍h bē khoàⁿ-tio̍h chit-ê būn-tê.
Translated and reviewed by Phokgoân on 2011-05-19
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
15.
Change debconf priority
Type: text
Description
:sl2:
Kái debconf ê iu-sian-koân
Translated and reviewed by Phokgoân on 2011-05-19
Located in ../cdebconf-priority.templates:1001
16.
Continue
Type: text
Description
Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
:sl1:
Kè-siok
Translated and reviewed by Phokgoân on 2011-05-19
Located in ../cdebconf-newt-udeb.templates:1001 ../cdebconf-gtk-udeb.templates:1001
17.
Go Back
Type: text
Description
Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
:sl1:
Tǹg-khì
Translated and reviewed by Phokgoân on 2011-05-19
Located in ../cdebconf-newt-udeb.templates:2001 ../cdebconf-gtk-udeb.templates:2001
18.
Yes
Type: text
Description
Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
:sl1:
Type: text
Description
:sl4:
Translated and reviewed by Phokgoân on 2011-05-19
Located in ../cdebconf-newt-udeb.templates:3001 ../cdebconf-gtk-udeb.templates:3001 ../cdebconf-slang-udeb.templates:1001 ../cdebconf-text-udeb.templates:6001
19.
No
Type: text
Description
Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
:sl1:
Type: text
Description
:sl4:
Mài
Translated and reviewed by Phokgoân on 2011-05-19
Located in ../cdebconf-newt-udeb.templates:4001 ../cdebconf-gtk-udeb.templates:4001 ../cdebconf-slang-udeb.templates:2001 ../cdebconf-text-udeb.templates:7001
20.
Cancel
#-#-#-#-#  templates.pot (PACKAGE VERSION)  #-#-#-#-#
Type: text
Description
Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
:sl1:
#-#-#-#-#  templates.pot (PACKAGE VERSION)  #-#-#-#-#
Type: select
Choices
These are choices of actions so this is, at least in English,
an infinitive form
:sl2:
Cháu-sau
Translated and reviewed by Phokgoân on 2011-05-19
Located in ../cdebconf-newt-udeb.templates:5001 ../net-retriever.templates:1001
1120 of 1729 results

This translation is managed by Ubuntu Bân-lâm-gú = Hō-ló-oē hoan-e̍k, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Phokgoân, kiatgak.