Translations by சதீஸ்குமார் வரதராசு

சதீஸ்குமார் வரதராசு has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

119 of 19 results
~
Empty Trash...
2014-01-23
குப்பைகளை அழி
20.
Show Desktop
2014-01-23
கணிமேசையைக் காட்டு
22.
Workspace Switcher
2014-01-23
பணியிடமாற்றி
25.
Drop To Add Application
2014-01-23
பயன்பாட்டைச் சேர்க்க இங்கே விடு
29.
Eject parent drive
2014-01-23
மூல இயக்கியை வெளியேற்று
31.
Safely remove parent drive
2014-01-23
மூல இயக்கியை பாதுகாப்பாக நீக்கவும்
56.
Launcher
2014-01-23
நிரல் துவக்கி
183.
Left Mouse
2014-01-23
இடது சுட்டி
184.
Middle Mouse
2014-01-23
நடு சுட்டி
185.
Right Mouse
2014-01-23
வலது சுட்டி
186.
Keyboard Shortcuts
2014-01-23
விசைப்பலகை குறுக்குவழிகள்
187.
(Hold)
2014-01-23
பிடி
188.
Opens the Launcher, displays shortcuts.
2014-01-23
குறுக்குவழிகளை காட்டும் துவக்கியை திறக்கும்.
189.
Opens Launcher keyboard navigation mode.
2014-01-23
துவக்கியை விசைப்பலகை வழிசெலுத்தல் முறையில் திறக்கிறது.
190.
Switches applications via the Launcher.
2014-01-23
துவக்கி வழியாக பயன்பாடுகளை மாற்றுகிறது.
192.
Same as clicking on a Launcher icon.
2014-01-23
ஒரு துவக்கியின் படவுரு மீது சொடுக்குவதைப் போன்றதே.
195.
Opens the Trash.
2014-01-23
குப்பையைத் திறக்கிறது.
196.
(Tap)
2014-01-23
(தட்டிடு)
197.
Opens the Dash Home.
2014-01-23
முகப்பைத் திறக்கிறது.