Translations by Tafadzwa

Tafadzwa has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 74 results
3.
Install
2011-02-22
Vakirira
4.
Install (OEM mode, for manufacturers only)
2011-02-22
Vakirira (mashandiro OEM, kuitira mamanufekityara chete)
5.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
2011-02-22
Iwe wava kuvakirira mumashandiro sisitemu manufekityara. Rukumbiro pinza zita rasiyaniswa kuitira uno mukondo we masisitemu. Zita iri richa chengetedzwa pa sisitemu yaka vakirirwa uyezve rino kwanisa kusevenzeswa kurubatsiro ne mhan'aro yezvikona.
8.
Try ${RELEASE}
2011-02-22
Yedza ${RELEASE}
2010-05-02
yedza ${RELEASE}
9.
Install ${RELEASE}
2011-02-22
Vakirira ${RELEASE}
2010-05-02
vakirira ${RELEASE}
10.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a> or <a href="update">update this installer</a>.
2011-02-22
Iwe unga shuvira ku rava <a href="release-notes">manotsi ehusunungurwa</a> kana <a href="update">zivisa chino chivakirira</a>
11.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a>.
2011-02-22
Iwe unga shuvira kurava <a href="release-notes">manotsi ehusunungurwa</a>
12.
You may wish to <a href="update">update this installer</a>.
2011-02-22
Iwe unga shuvira ku <a href="update">zivisa chino chivakirira</a>
14.
The installation process may resize or erase partitions on your hard disk. Be sure to <b>take a full backup of any valuable data</b> before running this program.
2011-02-24
Shishi yekuvakirira inga risaiza kana kurhabha miganurwa padisiki yakagozha. Iva shuwa ku <b> tora bhekiapu yakazara ye chero dhata yakakosha</b>mushure mekumhanya chino chirongwa.
16.
Where are you?
2011-02-24
Iwe uri kupi?
2011-02-24
Iwe urikupi?
17.
Keyboard layout
2011-02-24
huwarirwa hweKibhodhi
22.
Please press one of the following keys:
2011-02-24
Rukumbiro tinya imwe yemakii anotevererera:
23.
Is the following key present on your keyboard?
2011-02-24
Ki ino tevererera iripo pakibhodhi yako?
24.
Who are you?
2011-02-24
Iwe uri ani?
32.
Username
2011-02-24
Zitamushandisi
38.
Password
2011-02-20
Chihori
2010-05-02
Pasiwedi
47.
You are running in debugging mode. Do not use a valuable password!
2011-02-24
Iwe wakumhanya mumashandiro dhibhagin'i. Usa shandisa chihori chakakosha!
2011-02-24
Iwe wakumhanya mumashandiro dhibhagin'i. Usa shandisa chihori chakakosha.
54.
Log in automatically
2011-02-25
Pinda muno otomatikali
55.
Require my password to log in
2011-02-25
Sungira chihori changu paku pinda muno.
58.
Select any accounts you would like to import. The documents and settings for these accounts will be available after the install completes.
2011-02-25
Sarudza chero homwe iwe yaunoda kuimpota. Madhokumendi ne gadziro kuitira homwe idzi dzichava dziripo mushure mokuvakirira kwapera.
2011-02-25
Sarudza chero homwe iwe yaunoda kuimpota. Madhokumendi ne gadziro kuitira homwe idzi dzichava dziripo mushure kuvakirira kwapera.
59.
If you do not wish to import any accounts, select nothing and go to the next page.
2011-02-25
Kana iwe usinga shuviri ku impota chero homwe, sarudza hapana ugo enda ku peji inotevera.
63.
Prepare partitions
2011-02-25
Gadzirira miganurwa
65.
Quit the installation?
2011-02-25
Rega kuvakirira?
66.
Do you really want to quit the installation now?
2011-02-25
Iwe unechokwadi unoda kurega kuvakirira zvino?
67.
Bootloader install failed
2011-02-25
Kuvakirira gadzamutoro kwatadza
68.
Sorry, an error occurred and it was not possible to install the bootloader at the specified location.
2011-02-25
Sori, kanganiso yaitika uyezve hazvina kukwanisika kuvakirira gadzamutoro kurokesheni yakasipesifaiwa.
69.
Choose a different device to install the bootloader on:
2011-02-25
Shara dhivhaisi yakasiyana yekuvakirira gadzamutoro:
70.
Continue without a bootloader.
2011-02-26
Enderera pasina gadzamutoro.
71.
You will need to manually install a bootloader in order to start ${RELEASE}.
2011-02-26
Iwe uchada kuvakirira zvemaoko gadzamutoro kuti utange ${RELEASE}.
72.
Cancel the installation.
2011-02-26
Kanzura kuvakirira.
73.
This may leave your computer unable to boot.
2011-02-26
Zvino zvinga siya yako kombiuta ichikundikana ku gadza.
74.
How would you like to proceed?
2010-05-02
Unoda kuenderera seyi?
75.
Skip
2011-02-26
Darika
76.
Installation Complete
2011-02-26
Kuvakirira kwazadziswa
77.
Continue Testing
2011-02-26
Enderera mberi nekuyedza
78.
Restart Now
2011-02-26
Vambazve Zvino
80.
Installer crashed
2011-02-26
Chivakirira chabondera
86.
New Partition Table...
2011-02-28
Itsva Tafura yeGanhura...
88.
Change...
2011-02-28
Sandura...
89.
Delete
2011-02-28
Dzimura
91.
Recalculating partitions...
2011-02-28
Kukaukiletazve miganurwa...
92.
Device
2011-02-28
Dhivhaisi
93.
Type
2011-03-05
Mhando
94.
Mount point
2011-03-05
Chibodzwa chekutasva