Browsing Nepali translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Nepali guidelines.
441448 of 448 results
441.
Receiving recommendations…
सिफारिसहरू प्राप्तगर्दै…
Translated by sarojdhakal on 2016-01-24
Located in ../softwarecenter/ui/gtk3/widgets/recommendations.py:153 ../softwarecenter/ui/gtk3/widgets/recommendations.py:439
442.
Turn On Recommendations
सिफारिसहरू खुला गर्नुहोस्
Translated by sarojdhakal on 2016-01-24
Located in ../softwarecenter/ui/gtk3/widgets/recommendations.py:205
443.
To make recommendations, Ubuntu Software Center will occasionally send to Canonical a list of software currently installed.
सुझाबहरूको लागि , उबुन्टु सफ्टवेयर केन्द्रले हाल स्थापना गरिएका सफ्टवेयरहरूको सुची समय समयमा Canonical लाई पठाउने छ।
Translated by sarojdhakal on 2016-01-24
Located in ../softwarecenter/ui/gtk3/widgets/recommendations.py:206
444.
Recommendations will appear when next online.
सुझाबहरू अर्को लाइनमा आउने छ ।
Translated by sarojdhakal on 2016-01-24
Located in ../softwarecenter/ui/gtk3/widgets/recommendations.py:210
445.
Submitting inventory…
इन्भेन्टरी बुझाउँदै…
Translated by sarojdhakal on 2016-01-24
Located in ../softwarecenter/ui/gtk3/widgets/recommendations.py:380
446.
Missing arguments
छुटेका आर्गुमेन्टहरू
Translated by sarojdhakal on 2016-01-24
Located in ../utils/delete_review_gtk3.py:102 ../utils/modify_review_gtk3.py:102 ../utils/report_review_gtk3.py:102 ../utils/submit_review_gtk3.py:102 ../utils/submit_usefulness_gtk3.py:102
447.
Missing review-id arguments
छुटेको पुनरावलोकन आइडी आर्गुमेन्टहरू
Translated by sarojdhakal on 2016-01-24
Located in ../utils/delete_review_gtk3.py:132 ../utils/delete_review_gtk3.py:158 ../utils/modify_review_gtk3.py:132 ../utils/modify_review_gtk3.py:158 ../utils/report_review_gtk3.py:132 ../utils/report_review_gtk3.py:158 ../utils/submit_review_gtk3.py:132 ../utils/submit_review_gtk3.py:158 ../utils/submit_usefulness_gtk3.py:132 ../utils/submit_usefulness_gtk3.py:158
448.
Missing review-id argument
छुटेको पुनरावलोकन आइडी आर्गुमेन्ट
Translated by sarojdhakal on 2016-01-24
Located in ../utils/delete_review_gtk3.py:184 ../utils/delete_review_gtk3.py:208 ../utils/modify_review_gtk3.py:184 ../utils/modify_review_gtk3.py:208 ../utils/report_review_gtk3.py:184 ../utils/report_review_gtk3.py:208 ../utils/submit_review_gtk3.py:184 ../utils/submit_review_gtk3.py:208 ../utils/submit_usefulness_gtk3.py:184 ../utils/submit_usefulness_gtk3.py:208
441448 of 448 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Amit Chaudhary, Biplov Subedi, Bishaw Kumar Shrestha, Bista Nirooj, Jeevan Chapagain, Rabi Poudyal, Sanjog Sigdel, Yogesh Ojha, openthito, sarojdhakal.