Translations by Xosé

Xosé has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 62 results
~
Sources;PPA;Install;Uninstall;Remove;Purchase;Catalogue;Store;
2012-04-13
Fontes;PPA;Instalar;Desinstalar;Eliminar;Comprar;Catálogo;Almacén;
4.
Sources;PPA;Install;Uninstall;Remove;Purchase;Catalogue;Store;Apps;
2015-05-14
Fontes;PPA;Instalar;Desinstalar;Mercar;Catálogo;Tenda;Aplicativos;
11.
Graphic Interface Design
2010-12-16
Deseño de interfaces gráficas
31.
Computer Science & Robotics
2010-12-16
Informática e robótica
44.
Role Playing
2010-12-16
Xogos de rol
62.
Themes & Tweaks
2014-01-25
Temas e retoques
65.
Books & Magazines
2012-01-12
Libros e revistas
77.
With multiple Ubuntu computers, you can publish their inventories online to compare the software installed on each No-one else will be able to see what you have installed.
2013-01-19
Tendo varios equipos con Ubuntu, pode publicar os seus inventarios na rede para comparar o software instalado en cada un. Ninguén máis poderá ver o que vostede teña instalado.
85.
There isn’t a software package called “%s” in your current software sources.
2015-05-14
Non existe ningún paquete de software chamado «%s» nas súas fontes de software actuais.
2012-09-24
Non existe ningún paquete de software chamado «%s» nas súas orixes de software actuais.
87.
Version %s or later not available.
2010-12-16
Non está dispoñíbel a versión %s ou superiores
88.
Available from the "%s" source.
2010-12-16
Dispoñíbel desde a fonte «%s».
89.
Available from the following sources:
2015-05-14
Dispoñíbel desde as fontes seguintes:
98.
Unknown repository
2012-01-12
Repositorio descoñecido
100.
To remove %s, these items must be removed as well:
2013-02-02
Para desinstalar %s tamén hai que desinstalar os elementos seguintes:
101.
Remove All
2013-02-02
Desinstalar todo
104.
%s is a core application in Debian. Uninstalling it may cause future upgrades to be incomplete. Are you sure you want to continue?
2013-01-19
%s é un aplicativo principal en Debian. Desinstalalo pode provocar que as futuras anovacións resulten incompletas. Está seguro de querer continuar?
105.
Meets the Debian Free Software Guidelines
2012-01-12
Compre coas Directrices de Software Libre de Debian
106.
Meets the Debian Free Software Guidelines itself but requires additional non-free software to work
2012-01-12
Compre coas Directrices de Software Libre de Debian en si mais require de software non libre adicional para funcionar
107.
Non-free since it is either restricted in use, redistribution or modification.
2012-01-12
Non é libre por ter restrinxido o seu uso, redistribución ou modificación.
108.
Debian does not provide critical updates.
2012-01-12
Debian non fornece actualizacións críticas.
109.
Debian does not provide critical updates. Some updates may be provided by the developers of %s and redistributed by Debian.
2012-01-12
Debian non fornece actualizacións críticas. Algunhas actualizacións poden seren fornecidas polos programadores de %s e redistribuídas por Debian.
110.
Debian provides critical updates for %s.
2012-01-12
Debian fornece actualizacións críticas de %s.
111.
Debian only provides updates for %s during a transition phase. Please consider upgrading to a later stable release of Debian.
2012-01-12
Debian só fornece actualizacións de %s durante unha fase transitoria. Considere a posibilidade de actualizar a unha edición estábel posterior de Debian.
112.
Debian provides critical updates for %s. But updates could be delayed or skipped.
2012-01-12
Debian fornece actualizacións críticas de %s. Mais estas actualizacións poderían demorar ou omitirse.
122.
Installing %s may cause core applications to be removed. Are you sure you want to continue?
2015-11-30
Se instala %s pode que se desinstalen aplicativos fundamentais. Confirma que quere continuar?
2014-03-07
Se instala %s pode que se desinstalen aplicativos importantes. Está seguro de que quere continuar?
130.
%s is a core item in Ubuntu. Removing it may cause future upgrades to be incomplete. Are you sure you want to continue?
2013-01-19
%s é un elemento central de Ubuntu. Retiralo pode facer que as actualizacións futuras fiquen incompletas. Ten a certeza de querer continuar?
140.
To reinstall previous purchases, sign in to the Ubuntu Single Sign-On account you used to pay for them.
2012-01-27
Para reinstalar compras anteriores entre na conta do Ubuntu Single Sign-On que usou para pagalas.
159.
This software requires a digital camera, but none are currently connected
2014-10-27
Este software require unha cámara dixital mais non hai ningunha conectada
160.
This software requires a video camera, but none are currently connected
2014-10-27
Este software require unha cámara de vídeo mais non hai ningunha conectada
198.
_New Applications in Launcher
2014-03-07
Pór os aplicativos _novos no Iniciador
205.
<span weight="bold" font_size="large">New software can’t be installed, because there is a problem with the software currently installed. Do you want to repair this problem now?</span>
2013-01-19
<span weight="bold" font_size="large">Non é posíbel instalar software novo porque hai un problema co que xa está instalado. Desexa arranxar este problema agora?</span>
218.
<small>Be brief and informative. Do not post bug reports.</small>
2013-09-05
<small>Sexa breve e informativo. Non publique informes de fallo.</small>
229.
Only install this file if you trust the origin.
2012-01-27
Instale este ficheiro só se confía na súa orixe.
2010-12-16
Instale este ficheiro só se confía na fonte.
230.
Please install "%s" via your normal software channels. Only install this file if you trust the origin.
2012-01-27
Instale «%s» mediante as canles de software normais. Instale este ficheiro só se confía na súa orixe.
231.
An older version of "%s" is available in your normal software channels. Only install this file if you trust the origin.
2012-01-27
Existe unha versión anterior de «%s» nas canles de software normais. Instale este ficheiro só se confía na súa orixe.
2010-12-16
Existe unha versión anterior de «%s» nas canles de software normais. Instale este ficheiro só se confía na fonte.
235.
Please re-install the 'software-center' package.
2014-10-27
Instale de novo o paquete «software-center»
2010-12-16
Por favor, volva a instalar o paquete "software-center"
249.
By submitting this review, you agree not to include anything defamatory, infringing, or illegal. Canonical may, at its discretion, publish your name and review in Ubuntu Software Center and elsewhere, and allow the software or content author to publish it too.
2012-01-27
Ao enviar este comentario, comprométese a non incluír nada que sexa difamatorio, unha infracción ou ilegal. Canonical pode, á súa discreción, publicar o seu nome e comentario no Centro de software Ubuntu e noutros sitios e permitirlle ao autor do software ou do contido que tamén o publique.
285.
Downloaded %s of %s
2012-01-12
Descargado %s de %s
327.
Purchased on %Y-%m-%d but not available for your current Ubuntu version. Please contact the vendor for an update.
2012-01-27
Foi adquirido o %d de %m de %Y mais non está dispoñíbel para esta versión de Ubuntu. Contacte co vendedor por se dispón dunha actualización.
354.
Origin unknown
2012-01-27
Orixe descoñecida
358.
%s when installed
2012-01-12
%s unha vez instalado
359.
%s on disk
2012-01-12
%s no disco
360.
%s to be freed
2013-02-14
vanse liberar %s
2012-01-12
%s vanse liberar
2012-01-12
%s vanse liberar