Translations by Jordi Estrada

Jordi Estrada has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 161 results
~
Could not load WiFi security user interface; missing WiFi setting.
2011-05-18
No s'ha pogut carregar la interfície d'usuari per a la seguretat de la connexió Wi-Fi. Manca un paràmetre de la connexió Wi-Fi.
~
An unknown error occurred.
2011-05-18
S'ha produït un error desconegut.
~
Could not load WiFi user interface.
2011-05-18
No s'ha pogut carregar la interfície d'usuari per a la connexió Wi-Fi.
~
You are now connected to the mobile broadband network.
2011-05-18
Esteu connectat a la xarxa de banda ampla mòbil.
~
Could not load WiFi security user interface.
2011-05-18
No s'ha pogut carregar la interfície d'usuari per a la seguretat de la connexió Wi-Fi.
~
wireless is disabled by hardware switch
2011-05-18
l'interruptor de maquinari inhabilita les xarxes sense fil
~
Could not load Wired Security security user interface.
2011-05-18
No s'ha pogut carregar la interfície d'usuari per a la seguretat de la connexió amb fil.
~
You are now connected to the CDMA network.
2011-05-18
Esteu connectat a la xarxa CDMA.
~
Wired network connection '%s' active
2011-05-18
La connexió de xarxa amb fil «%s» és activa
~
Wireless network connection '%s' active
2011-05-18
La connexió de xarxa sense fil «%s» és activa
~
No VPN plugin available. Please install one to enable this button.
2011-05-18
No hi ha cap connector de VPN disponible. Instal·leu-ne algun per habilitar aquest botó.
~
Wireless network connection '%s' active: %s (%d%%)
2011-05-18
La connexió de xarxa sense fil «%s» és activa: %s (%d%%)
~
You are now connected to '%s'.
2011-05-18
Esteu connectat a «%s».
~
Passwords or encryption keys are required to access the wireless network '%s'.
2011-05-18
Cal una contrasenya o claus d'encriptació per accedir a la xarxa sense fil «%s».
~
Use the network menu to connect to a wireless network
2011-05-18
Utilitzeu el menú de xarxa per connectar-vos a una xarxa sense fil
~
This option locks this connection to the wireless access point (AP) specified by the BSSID entered here. Example: 00:11:22:33:44:55
2011-05-18
L'opció bloqueja la connexió al punt d'accés sense fil (AP) especificat per l'identificador BSSID. Exemple: 00:11:22:33:44:55
4.
Manage and change your network connection settings
2011-05-18
Gestioneu i modifiqueu els paràmetres de connexió de xarxa
11.
Suppress networks available notifications
2011-05-18
No mostris les notificacions de xarxes disponibles
14.
Used to determine whether settings should be migrated to a new version.
2011-05-18
S'utilitza per determinar si cal migrar els paràmetres a una versió nova.
31.
The VPN connection '%s' failed because the network connection was interrupted.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè s'ha interromput la connexió de xarxa.
32.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service stopped unexpectedly.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè el servei VPN s'ha aturat de manera inesperada.
33.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service returned invalid configuration.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè el servei VPN ha retornat una configuració no vàlida.
34.
The VPN connection '%s' failed because the connection attempt timed out.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè s'ha acabat el temps d'espera de l'intent de connexió.
35.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service did not start in time.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè el servei VPN no s'ha iniciat en el temps establert.
36.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service failed to start.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè no s'ha pogut iniciar el servei VPN.
37.
The VPN connection '%s' failed because there were no valid VPN secrets.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè no s'ha trobat cap secret VPN vàlid.
38.
The VPN connection '%s' failed because of invalid VPN secrets.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè els secrets VPN no són vàlids.
39.
The VPN connection '%s' failed.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s».
46.
VPN Connection Failed
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN
47.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service failed to start. %s
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè no s'ha pogut iniciar el servei VPN. %s
48.
The VPN connection '%s' failed to start. %s
2011-05-18
No s'ha pogut iniciar la connexió VPN «%s». %s
49.
device not ready (firmware missing)
2011-05-18
el dispositiu no està preparat (manca el microprogramari)
50.
device not ready
2011-05-18
el dispositiu no està preparat
59.
Networking disabled
2011-05-18
S'ha inhabilitat la gestió de xarxes
60.
Enable _Networking
2011-05-18
Habilita la gestió de _xarxes
64.
Enable N_otifications
2011-05-18
Habilita les n_otificacions
78.
Network connection '%s' active
2011-05-18
La connexió de xarxa «%s» és activa
82.
VPN connection '%s' active
2011-05-18
La connexió VPN «%s» és activa
109.
Wrong PUK code; please contact your provider.
2011-05-18
El codi PUK no és correcte. Contacteu amb el vostre proveïdor.
110.
Wrong PIN code; please contact your provider.
2011-05-18
El codi PIN no és correcte. Contacteu amb el vostre proveïdor.
142.
roaming
2011-05-18
itinerància
151.
Unknown
2011-05-18
Desconeguda
156.
802.11 WiFi (%s)
2011-05-18
Wi-Fi 802.11 (%s)
160.
General
2011-05-18
General
168.
IPv4
2011-05-18
IPv4
170.
Unknown
2011-05-18
Desconeguda
171.
Broadcast Address:
2011-05-18
Adreça de difusió:
173.
Unknown
2011-05-18
Desconeguda
177.
Ternary DNS:
2011-05-18
DNS terciari:
179.
Ignored
2011-05-18
Ignorada