Translations by Viesturs Zariņš

Viesturs Zariņš has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

123 of 23 results
1.
Not using locking for read only lock file %s
2008-05-19
Neizmanto slēgšanu tikai lasāmam slēgšanas failam %s
2.
Not using locking for nfs mounted lock file %s
2008-05-19
Neizmanto slēgšanu nfs piemontētam slēgšanas failam %s
3.
<b><big>Could not grab your mouse.</big></b> A malicious client may be eavesdropping on your session or you may have just clicked a menu or some application just decided to get focus. Try again.
2008-05-19
<b><big>Neizdevās sagrābt peli.</big></b> Kāds ļauns klients varbūt noklausās jūsu sesiju, vai arī jūs tikko uzspiedāt uz kādas izvēlnes vai kāda cita lietotne izdomāja iegūt fokusu. Mēģiniet vēlreiz.
4.
<b><big>Could not grab your keyboard.</big></b> A malicious client may be eavesdropping on your session or you may have just clicked a menu or some application just decided to get focus. Try again.
2008-05-19
<b><big>Neizdevās sagrābt tastatūru.</big></b> Kāds ļauns klients varbūt noklausās jūsu sesiju, vai arī jūs tikko uzspiedāt uz kādas izvēlnes vai kāda cita lietotne izdomāja iegūt fokusu. Mēģiniet vēlreiz.
10.
<b><big>Granted permissions without asking for password</big></b> The '%s' program was started with the privileges of the %s user without the need to ask for a password, due to your system's authentication mechanism setup. It is possible that you are being allowed to run specific programs as user %s without the need for a password, or that the password is cached. This is not a problem report; it's simply a notification to make sure you are aware of this.
2008-05-19
<b><big>Privilēģijas piešķirtas bez paroles</big></b> Lietotne '%s' tika palaista ar lietotāja '%s' privilēģijām bez paroles pieprasījuma, jo jūsu sistēmas autentifikācijas mehānismam ir atbilstoši iestatījumi. Var gadīties, ka jums tiek atļauts palaist kādu lietotni lietotāja '%s' vārdā bez paroles pieprasījuma. Var arī gadīties, ka parole tiek saglabāta no iepriekšējās pielietošanas reizes. Tā nav atskaite par kādu problēmu; tas ir vienkārši paziņojums, lai jūs par to zinātu.
12.
<b>Would you like your screen to be "grabbed" while you enter the password?</b> This means all applications will be paused to avoid the eavesdropping of your password by a a malicious application while you type it.
2008-05-19
<b>Vai vēlaties, lai ekrāns tiek "saslēgts", kamēr jūs ievadāt paroli?</b> Tādējādi tiks nopauzētas visas programmas, rezultātā ļaunprātīgas programmas nevarēs iegūt jūsu paroli, kamēr jūs to ievadāt.
14.
Starting Administrative Application
2008-05-19
Palaiž administratīvo lietotni
18.
Failed to fork new process: %s
2008-05-19
Neizdevās radīt jaunu procesu: %s
19.
Wrong password got from keyring.
2008-05-19
Atslēgu saišķis iedeva nepareizu paroli.
31.
<b>You have capslock on</b>
2008-05-19
<b>Ir ieslēgts Caps Lock</b>
33.
Save for this session
2008-05-19
Saglabāt šai sesijai
39.
Configure behavior of the privilege-granting tool
2008-05-19
Konfigurēt privilēģiju piešķiršanas rīka uzvedību
50.
Disable keyboard and mouse grab
2008-05-19
Atslēgt tastatūras un peles sagrābšanu
51.
Whether the keyboard and mouse grabbing should be turned off. This will make it possible for other X applications to listen to keyboard input events, thus making it not possible to shield from malicious applications which may be running.
2008-05-19
Vai atslēgt tastatūras un peles sagrābšanu. Šis padara iespējamu X lietotnēm klausīties tastatūras notikumus, tādējādi padarot neiespējamu aizsargāties no ļaunprātīgām programmām.
52.
Force keyboard and mouse grab
2008-05-19
Piespiest tastatūras un peles sagrābšanu
53.
Grab keyboard and mouse even if -g has been passed as argument on the command line.
2008-05-19
Sagrābt tastatūru un peli pat ja komandrindā tika padots -g arguments.
55.
Whether sudo should be the default backend method. This method is otherwise accessed though the -S switch or by running 'gksudo' instead of 'gksu'.
2008-05-19
Vai izmantot sudo kā noklusēto aizmuguri. Pretējā gadījumā šī metode tiek lietota izmantojot -S slēdzi vai laižot 'gksudo', nevis 'gksu'.
56.
Prompt for grabbing
2008-05-19
Prasīt vai sagrābt
57.
This option will make gksu prompt the user if he wants to have the screen grabbed before entering the password. Notice that this only has an effect if force-grab is disabled.
2008-05-19
Šī opcija liks gksu prasīt lietotājam, vai viņš vēlas lai pirms paroles ievadīšanas tiktu sagrābts ekrāns, Ņemiet vērā, ka tas strādā tikai ja ir atslēgta piespiedu sagrābšana.
58.
Display information message when no password is needed
2008-05-19
Rādīt informatīvu paziņojumu, ja parole nav nepieciešama
59.
This option determines whether a message dialog will be displayed informing the user that the program is being run without the need of a password being asked for some reason.
2008-05-19
Šī opcija nosaka vai tiks rādīts paziņojuma logs, kas informē ka kāda iemesla dēļ programma tiek darbināta neprasot paroli.
63.
The name of the keyring gksu should use. Usual values are "session", which saves the password for the session, and "default", which saves the password with no timeout.
2008-05-19
Atslēgu saišķa nosaukumu, kuru gksu izmantot. Parastās vērtības ir "session", kas saglabā paroli tikai šai sesijai un "default", kas saglabā paroli bez noilguma.
64.
Failed to obtain xauth key: xauth binary not found at usual locations
2008-05-19
Neizdevās iegūt xauth atslēgu: neizdevās atrast xauth bināro failu tā standarta atrašanās vietās.