Browsing Divehi translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Divehi guidelines.
110 of 64 results
1.
Not using locking for read only lock file %s
ރީޑްކުރެވޭ ގޮތަށް ހުންނަ ފައިލް %s ލޮކް ކުރަން ބޭނުމެއް ނުކުރެއެވެ.
Translated and reviewed by ޅޮހީ ޢަބްދުއްރަޙީމް on 2009-06-26
Located in ../libgksu/libgksu.c:126
2.
Not using locking for nfs mounted lock file %s
nfs mounted lock file %s ފައިލް ލޮކް ކުރަން ބޭނުމެއް ނުކުރެއެވެ
Translated and reviewed by ޅޮހީ ޢަބްދުއްރަޙީމް on 2009-06-26
Located in ../libgksu/libgksu.c:146
3.
<b><big>Could not grab your mouse.</big></b>

A malicious client may be eavesdropping on your session or you may have just clicked a menu or some application just decided to get focus.

Try again.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<b><big>ތިޔަ ފަރާތުގެ ކޮމްޕިޔުޓަރުގެ މައުސް ގުރެބެއް ނުކުރެވުނެވެ</big></b>
މެލިސިޔަސް ކުލަޔަންޓު ތިޔަފަރާތުގެ ސެސަންއަށް ހުރަސްއަޅަނީއެވެ. ނޫނީ ތިޔަފަރާތުން ކޮންމެސް މެނޫއަކަށް ފިތުނީއެވެ ނޫނީ ބަޔެއް އެޕްލިކޭސަން ފޯކަސްވާގޮތް މެދުވެރިވީއެވެ.
އަލުން މަސައްކަތްކުރައްވާ
Translated and reviewed by ޅޮހީ ޢަބްދުއްރަޙީމް on 2009-06-26
Located in ../libgksu/libgksu.c:612
4.
<b><big>Could not grab your keyboard.</big></b>

A malicious client may be eavesdropping on your session or you may have just clicked a menu or some application just decided to get focus.

Try again.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<b><big>ތިޔަ ފަރާތުގެ ކޮމްޕިޔުޓަރުގެ ކީބޯރޑު ގުރެބެއް ނުކުރެވުނެވެ</big></b>
މެލިސިޔަސް ކުލަޔަންޓު ތިޔަފަރާތުގެ ސެސަންއަށް ހުރަސްއަޅަނީއެވެ. ނޫނީ ތިޔަފަރާތުން ކޮންމެސް މެނޫއަކަށް ފިތުނީއެވެ ނޫނީ ބަޔެއް އެޕްލިކޭސަން ފޯކަސްވާގޮތް މެދުވެރިވީއެވެ.
އަލުން މަސައްކަތްކުރައްވާ
Translated and reviewed by ޅޮހީ ޢަބްދުއްރަޙީމް on 2009-06-26
Located in ../libgksu/libgksu.c:624
5.
<b><big>Enter your password to perform administrative tasks</big></b>

The application '%s' lets you modify essential parts of your system.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<b><big>އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ތިޔަފަރާތުގެ ޕާސްވޯރޑު ޖައްސަވާ</big></b>
މި އޕްލިކޭސަން '%s' ބޭނުންކޮށްގެން ތިޔަފަރާތުގެ ސިސްޓަމުގެ ބޭނުންވާ ތަންތަން ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ.
Translated and reviewed by ޅޮހީ ޢަބްދުއްރަޙީމް on 2009-06-26
Located in ../libgksu/libgksu.c:992
6.
<b><big>Enter your password to run the application '%s' as user %s</big></b>
<b><big>އެޕްލިކޭސަން '%s' ޔޫޒަރ%s އެއްގޮތަށް ރަން ކުރުމަށް ޕާސްވޯރޑު ޖައްސަވާށެވެ</big></b>
Translated and reviewed by ޅޮހީ ޢަބްދުއްރަޙީމް on 2009-06-26
Located in ../libgksu/libgksu.c:999
7.
<b><big>Enter the administrative password</big></b>

The application '%s' lets you modify essential parts of your system.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<b><big>އެޑްމިނިސްޓުރޭޓިވްޕާސްވޯރޑު ޖައްސަވާ</big></b>
މި އޕްލިކޭސަން '%s' ބޭނުންކޮށްގެން ތިޔަފަރާތުގެ ސިސްޓަމުގެ ބޭނުންވާ ތަންތަން ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ.
Translated and reviewed by ޅޮހީ ޢަބްދުއްރަޙީމް on 2009-06-26
Located in ../libgksu/libgksu.c:1007
8.
<b><big>Enter the password of %s to run the application '%s'</big></b>
(no translation yet)
Located in ../libgksu/libgksu.c:1014
9.
Password prompt canceled.
(no translation yet)
Located in ../libgksu/libgksu.c:1045
10.
<b><big>Granted permissions without asking for password</big></b>

The '%s' program was started with the privileges of the %s user without the need to ask for a password, due to your system's authentication mechanism setup.

It is possible that you are being allowed to run specific programs as user %s without the need for a password, or that the password is cached.

This is not a problem report; it's simply a notification to make sure you are aware of this.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
(no translation yet)
Located in ../libgksu/libgksu.c:1117
110 of 64 results

This translation is managed by Ubuntu Dhivehi Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: issey, ޅޮހީ ޢަބްދުއްރަޙީމް.