Translations by Joan Duran

Joan Duran has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 64 results
1.
Not using locking for read only lock file %s
2011-10-06
No s'està utilitzant blocatge per al fitxer de blocatge de només lectura %s
2.
Not using locking for nfs mounted lock file %s
2011-10-06
No s'està utilitzant blocatge per al fitxer de blocatge muntat per nfs %s
3.
<b><big>Could not grab your mouse.</big></b> A malicious client may be eavesdropping on your session or you may have just clicked a menu or some application just decided to get focus. Try again.
2011-10-06
<b><big>No s'ha pogut capturar el ratolí.</big></b> Pot ser que un client maliciós estiga tafanejant la vostra sessió, que hàgeu fet clic a un menú o que alguna aplicació haja obtingut el focus. Torneu-ho a provar.
4.
<b><big>Could not grab your keyboard.</big></b> A malicious client may be eavesdropping on your session or you may have just clicked a menu or some application just decided to get focus. Try again.
2011-10-06
<b><big>No s'ha pogut capturar el teclat.</big></b> Un client malciós pot estar espiant la vostra sessió, o potser acabeu de fer clic a un menú, o alguna aplicació ha decidit obtindre el focus ara mateix. Torneu-ho a provar.
5.
<b><big>Enter your password to perform administrative tasks</big></b> The application '%s' lets you modify essential parts of your system.
2011-10-06
<b><big>Introduïu la vostra contrasenya per a realitzar tasques administratives</big></b> L'aplicació «%s» vos permet modificar parts essencials del sistema.
6.
<b><big>Enter your password to run the application '%s' as user %s</big></b>
2011-10-06
<b><big>Introduïu la vostra contrasenya per a executar l'aplicació «%s» com a l'usuari %s</big></b>
7.
<b><big>Enter the administrative password</big></b> The application '%s' lets you modify essential parts of your system.
2011-10-06
<b><big>Introduïu la contrasenya d'administració</big></b> L'aplicació «%s» vos permet modificar parts essencials del sistema.
8.
<b><big>Enter the password of %s to run the application '%s'</big></b>
2011-10-06
<b><big>Introduïu la contrasenya de %s per a executar l'aplicació «%s»</big></b>
9.
Password prompt canceled.
2011-10-06
S'ha cancel·lat la petició de contrasenya.
10.
<b><big>Granted permissions without asking for password</big></b> The '%s' program was started with the privileges of the %s user without the need to ask for a password, due to your system's authentication mechanism setup. It is possible that you are being allowed to run specific programs as user %s without the need for a password, or that the password is cached. This is not a problem report; it's simply a notification to make sure you are aware of this.
2011-10-06
<b><big>S'han atorgat permisos sense demanar-s'una contrasenya</big></b> El programa «%s» s'ha iniciat amb els privilegis de l'usuari %s sense que s'haja demanat una contrasenya, degut a la configuració del mecanisme d'autenticació del vostre sistema. És possible que se vos permeta executar programes específics com a l'usuari %s sense que calga una contrasenya, o que la contrasenya estiga a la memòria cau. Això no és un informe d'un problema, només és una notificació per a que n'esteu al corrent.
11.
Do _not display this message again
2011-10-06
_No mostres este missatge de nou
12.
<b>Would you like your screen to be "grabbed" while you enter the password?</b> This means all applications will be paused to avoid the eavesdropping of your password by a a malicious application while you type it.
2011-10-06
<b>Voleu que es «capture» la vostra pantalla mentre escriviu la vostra contrasenya?</b> Això vol dir que es pausaran totes les aplicacions per a evitar que una aplicació maliciosa vos espie mentre introduïu la vostra contrasenya.
13.
Granting Rights
2011-10-06
S'estan atorgant els privilegis
14.
Starting Administrative Application
2011-10-06
S'està iniciant l'aplicació administrativa
15.
gksu_run needs a command to be run, none was provided.
2011-10-06
gksu_run necessita una orde a executar, no s'ha donat cap.
16.
The gksu-run-helper command was not found or is not executable.
2011-10-06
L'orde gksu-run-helper no s'ha trobat o no és executable.
17.
Unable to copy the user's Xauthorization file.
2011-10-06
No s'ha pogut copiar el fitxer d'autorització d'X de l'usuari.
18.
Failed to fork new process: %s
2011-10-06
No s'ha pogut crear un procés nou: %s
19.
Wrong password got from keyring.
2011-10-06
S'ha obtingut una contrasenya incorrecta de l'anell de claus.
20.
Wrong password.
2011-10-06
Contrasenya incorrecta.
21.
Failed to communicate with gksu-run-helper. Received: %s While expecting: %s
2011-10-06
No s'ha pogut comunicar amb el gksu-run-helper. S'ha rebut: %s Quan s'esperava: %s
22.
Failed to communicate with gksu-run-helper. Received bad string while expecting: %s
2011-10-06
No s'ha pogut comunicar amb el gksu-run-helper. S'ha rebut una cadena errònia quan s'esperava: %s
23.
su terminated with %d status
2011-10-06
su ha finalitzat amb l'estat %d
24.
gksu_sudo_run needs a command to be run, none was provided.
2011-10-06
gksu_sudo_run necessita una orde a executar, no s'ha donat cap.
25.
Error creating pipe: %s
2011-10-06
S'ha produït un error en crear el conducte: %s
26.
Failed to exec new process: %s
2011-10-06
No s'ha pogut executar un procés nou: %s
27.
Error opening pipe: %s
2011-10-06
S'ha produït un error en obrir el conducte: %s
28.
Password:
2011-10-06
Contrasenya:
29.
The underlying authorization mechanism (sudo) does not allow you to run this program. Contact the system administrator.
2011-10-06
El mecanisme d'autorització subjacent (sudo) no vos permet executar este programa. Contacteu amb l'administrador del sistema.
30.
sudo terminated with %d status
2011-10-06
sudo ha finalitzat amb l'estat %d
31.
<b>You have capslock on</b>
2011-10-06
<b>Teniu el bloqueig de majúscules activat</b>
32.
Remember password
2011-10-06
Recorda la contrasenya
33.
Save for this session
2011-10-06
Alça per a esta sessió
34.
Save in the keyring
2011-10-06
Alça a l'anell de claus
35.
<span weight="bold" size="larger">Type the root password.</span>
2011-10-06
<span weight="bold" size="larger">Introduïu la contrasenya de root.</span>
36.
Password:
2011-10-06
Contrasenya:
37.
Failed to load gtkui file; please check your installation.
2011-10-06
Ha fallat la càrrega del fitxer gtkui. Hauríeu de comprovar la vostra instal·lació.
38.
Privilege granting
2011-10-06
Atorgament de permisos
39.
Configure behavior of the privilege-granting tool
2011-10-06
Configura el comportament de l'eina d'atorgament de permisos
40.
enable
2011-10-06
habilita
41.
disable
2011-10-06
inhabilita
42.
force enable
2011-10-06
força l'habilitació
43.
prompt
2011-10-06
línia d'ordes
44.
su
2011-10-06
su
45.
sudo
2011-10-06
sudo
46.
_Authentication mode:
2011-10-06
Mode d'_autenticació:
47.
_Grab mode:
2011-10-06
Mode de _captura:
48.
<b>Screen Grabbing</b>
2011-10-06
<b>Captura de pantalla</b>
49.
<b>Behavior</b>
2011-10-06
<b>Comportament</b>
50.
Disable keyboard and mouse grab
2011-10-06
Inhabilita la captura del teclat i del ratolí